نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

2 دکتری توریسم، دانشگاه کازان، روسیه

چکیده

در رویکرد توسعه پایدار گردشگری نه تنها نیازهای بازار مورد توجه است بلکه نیازهای (ضروریات) جامعه و محیط زیست طبیعی نیز مورد تأکید قرار می‌ گیرد. در همین راستا از GIS می‌ توان برای بسیاری از فعالیت‌ های مرتبط با گردشگری، برنامه‌ ریزی و مدل سازی استفاده کرد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل دسترسی به جاذبه ‌های گردشگری برای پایداری در قطب‌های گردشگری استان اصفهان انجام گرفته است. با توجه به مؤلفه‌ های مورد بررسی نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی و پیمایشی است. این تحقیق بر اساس نزدیک‌ترین دسترسی با توجه به سرعت دسترسی (کیفیت جاده) بر حسب دقیقه و به منظور ارائه مدلی برای پایداری مناطق دارای بیشترین جاذبه و تمرکز توریسم در یک پهنه به جای یک نقطه صورت گرفت. شهرهای اصفهان و کاشان (تاریخی- فرهنگی) و شهرستان‌ های سمیرم و فریدون شهر (توریسم طبیعی) به ترتیب  دارای بیشترین  ظرفیت توریسم در استان هستند.نتایج تحقیق نشان می‌ دهد بر اساس مدل «نزدیکترین دسترسی» برای پایداری چهار قطب گردشگری در استان پنج طبقه در نظر گرفته شده که طبقه اول نقاط روستایی و شهری دارای پتانسیل را تا شعاع 60 دقیقه‌ ای (بر اساس نظر کارشناسان  میزان فاصله 60 دقیقه میزان فاصله‌ ای است که گردشگر تمایل دارد به صورت سواره تا جاذبه مورد نظر طی کند) از قطب‌ های گردشگری طبیعی، غرب (فریدون شهر) و جنوب غرب (سمیرم) و قطب‌ های گردشگری تاریخی - فرهنگی اصفهان و کاشان در نظر گرفته است که باید  مورد توجه مسؤلان امر همچنین برنامه ‌ریزان گردشگری استان در هدایت گردشگر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model to Access the Tourist Attractions for the Sustainability of Tourism Hub using GIS Case study: Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Seyyed Eskandar Seydaei Seyyed Eskandar Seydaei 1
  • Seyyedeh Somayeh Hosseini 2

1 Associate Professore of department of geography and rural planning, University of Isfahan

2 Ph.D in tourism, Kazan University, Kazan, Russia

چکیده [English]

Abstract
In the sustainable tourism development approach, not only market needs are considered, but also the needs of society and the natural environment are emphasized. In this regard, GIS can be used for many tourist, planning and modeling activities. The present study aimed to provide a model for access to tourist attractions for the sustainability in tourist hubs of Isfahan province. Regarding the studied components, this research is an applied one in terms of type and a descriptive-survey in terms of method. This research was conducted based on the closest access considering the speed of access (road quality) in terms of minutes, and in order to provide a model for the stability of areas with the highest attraction and concentration of tourist in a zone rather than a point. The cities of Isfahan and Kashan (historical-cultural) and the cities of Semirom and Fereydoon Shahr (natural tourism) have the highest tourist capacity in the province, respectively. The results of the study show that according to the "Closest Access" model, five classes have been taken into consideration for the sustainability of the four tourist hubs in the province. The first class covers the potential rural and urban locations to a 60 minute radius (according to experts, the 60 minute distance is the distance that the tourists tend to travel by car on the way to the desired attraction) from the natural tourist hubs, the West (Fereydoon Shahr), the Southwest (Semirom) and the historical-cultural tourist hubs of Isfahan and Kashan which should be addressed by the authorities and tourism planners of the province to instruct tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model of the closest access
  • Geographical Information System
  • Sustainability
  • Tourist Hub
  • Isfahan Province
1- استادی جعفری، حبیبیان؛ مهدی، میقات، (1393) ارزیابی بلند مدت اثر ترکیبی سیاست‌های مدیریت تقاضای حمل و نقل با استفاده از مدل پویایی سیستم (مطالعه موردی کلانشهر مشهد)، مهندسی حمل و نقل ،سال ششم شماره اول، صص21-34.
2- اصغر پور،  هاشمی؛ محمد جواد، سید ذبیح الله،(1384) طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه مدیریت، صص1-22.
3- معماریانی،  پروین روحانی، عزیزالله، محمد علی، (1379) مدل برنامه ریزی حمل و نقل مرکب با پارامترهای فازی،مهندسی حمل و نقل، سال سیزدهم شماره 49.صص3-11.
4-Butler, R. W. (1998). Sustainable tourism – looking backwards in order to progress? InC. M. Hall & A. A. lew (Eds),  sustainable tourism: Geographical perspectives (PP. 25-34). New York : Addison Wesley Longman ltd.
5-Community resident reactions to tourism.Journal of tourism research. 36 (2), 3-11.
6- Dueker, K.J., Peng, Z., 2008. Geographical information systems for transport. In: Hensher, D.A., Button, K.J. (Eds.), Handbook of Transport Modelling, second ed. Elsevier, Amsterdam, pp. 253–270.
7-Environmental practice in tourism. Burnaby, BC: Centre for Tourism policy.
8- Frank, L., Bradley, M., Kavage, S., Chapman, J., Lawton, T.K., 2008. Urban form, traveltime, and cost relationships with tour complexity and mode choice. Transportation 35 (1), 37–54.
9- Hall, C. M. &lew, A. A (1998). The gcography of sustainable tourism development: introduction. In C. M. Hall & A. A. lew (Eds), sustainable tourism: geographical perspectives (pp. 1-24). New York: Addison Wesley Longman Ltd.
10- Hawkes, S., & Williams, P. (1993). From principles to practice : A casebook of best.
11- Hunter, C., and H. green (1995). Tourism and environment, London: rout ledge.
12- Jurowski, C., Uysal, M. & Williams, D. R. (1997). A theoretical analysis of host.
13- Kamruzzaman, M., Hine, J., Gunay, B., Blair, N., 2011. Using GIS to visualise and Evaluate student travel behaviour. Journal of Transport Geography 19 (1), 13– 32.
14- Maguire, D.J., Batty, M., Goodchild, M.F., 2005. GIS, Spatial Analysis, and Modelling.ESRI Press, San Diego, CA.
15- Mavoa, S., Witten, K., McCreanor, T., O’Sullivan, D., 2012. GIS based destination Accessibility via public transit and walking in Auckland, New Zealand. Journal of Transport Geography 20 (1), 15–22.
16- Miller, H.J., 2008. Transport 2.0: Meeting Grand Challenges with GIScience. ArcNews Magazine.<http:// www.esri.com/news/arcnews/winter0809articles/ Transport-20.html>.
17- WTO (The World Tourism Organization). (1996). What tourism managers need to know: a practical guide to the development and use of indicators of sustainable tourism.Madrid, Spain: the world tourism organization