نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گرایش مطالعات آب و خاک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکترای سنجش از دور، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد ژئودزی

4 دکتری مدیریت راهبردی پدافندغیرعامل

چکیده

ارزش و اهمیت ریزشهای جوی و بهخصوص حالت غیرمایع آن مانند برف؛ در بحث تأمین آب مورد نیاز مجتمعات انسانی غیرقابل انکار است. در کشور ما که منطقهای نیمهخشک محسوب میشود، ویژگیهای برف و ذوب تأخیردار آن اهمیت بالایی در تأمین آب در فصول کمآب سال دارد. از این رو مطالعه کمیت این پدیده همواره مورد توجه بوده است. دادهای سنجشازدوری بهدلیل داشتن پوشش تکراری در زمینه پایش سطوح برفی به خوبی میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. روشهای آشکارسازی مختلفی قابلیت استفاده در این زمینه را دارا هستند. شاخصهای طیفی که به نوعی مبتنی بر استخراج بازتاب طیفهای جذب و انعکاس برف هستند، بهصورت خودکار قابلیت سطوح برفی را دارا هستند. در این مطالعه که به منظور ارزیابی چهار شاخص مهم در برف سنجی و معرفی یک شاخص طیفی جدید انجام شده است، از دادههای ماهوارهای لندست8 و سنتینل2 بهره گرفته شده است. شاخصهای طیفی برف مورد استفاده عبارت هستند از NDSI-S3-NDSII-SWI و شاخص پیشنهادی PCSWIRI که مبتنی بر تحلیل مؤلفههای اصلی (PCA) است، بر روی تصاویر مورد استفاده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی شاخصها با استفاده از معیارهای ضریب کاپا و صحت کلی؛ نشاندهنده دقت بالاتر شاخص پیشنهادی (ضریب کاپای 1 برای تصویر لندست 8 منطقه اصلی، و 0.96 برای تصویر منطقه ارزیابی 1) در تفکیک شباهتهای طیفی برف و سایر پدیدهها در منطقه مورد مطالعه است. از این رو شاخص جدید میتواند جایگزین شاخصهای برف؛ در مناطقی که اختلاط طیفی پدیدهای مانند نمک، باعث خطا در استخراج سطوح برفی میشود؛ باشد. همچنین برای محاسبه خودکار شاخصها و شاخص پیشنهادی؛ برنامه کاربردی در محیط نرمافزار MatLAB توسعه داده شده و بهصورت رابط گرافیکی تهیه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a new spectral index to extract snow cover using optical remote sensing images

نویسندگان [English]

  • Yousef Ebadi 1
  • Akram Eftekhary 2
  • Hekmatollah Mohammad Khanlu 3
  • Majid Fakhri 4

1 Master degree in Remote sensing & GIS, soil and water study, University of Tabriz, Tabriz – Iran

2 Ph.D. student, University of Tehran

3 M.A. Geodezy, Scince and research, University of Shahrood

4 Ph.D. in strategic management in the passive defense, National Defense University

چکیده [English]

Introduction
As an important type of precipitation, snow is especially important in the hydrological cycle. This importance can be examined and analyzed from several aspects such as water supply in other seasons. The most important aspect is the possibility of creating hazards for human beings and human infrastructure (snow avalanches, floods during seasonsof snowmelt). Therefore, it is necessary to study the snow phenomenon and its covered surfaces in winter. Monitoring the changes in this important climatic phenomenon has always been considered important by researchers and planners. Remote sensing methods have revolutionized the field of natural environment monitoring since their inception. Snow depth is an example of what can be monitored and evaluated by remotely sensed data and techniques.
 
Materials & Methods
The present study seeks to evaluate the efficiency of several important remote sensing indices in monitoring snow depth, andalso to introduce and evaluate a proposed spectral index. To reach this aim, satellite images of Landsat 8 and Sentinel 2 have been used. These images were received from the relevant portal and used to calculate snow indicesafterinitial corrections. Four spectral indices were usedto extract snow covered surfaces. These indices include: NDSI - S3 - NDSII - SWI. These indices are based on reflection from snow covered surfaces in light reflection and absorption spectra of snow covered surfaces.Light reflection from snow covered surfaces in the visible spectra and absorption in the short infrared spectrum allow automatic detection and extraction of snow covered surfacesin remote sensing multispectral images. The above mentioned indices have the ability to extract snow, but they fail to differentiatebetween snow and other related phenomena such as water (in the absorption band) and light-color salt marshes (in the reflection band) and thus, similarity of the spectra occurs. This spectral mixing which occurs due to the similarity of the reflections, cannot be eliminated even when threshold limits are defined. Thus, the extracted snow cover includes not only snow, but also other similar zones. To solve this problem and extract snow covered surfaces correctly,a new index is presented in this paper based on principal component analysis (PCA) and the first component of the set, and short wave infrared (SWIR) spectrum reflection.Using the first component of the set with the highest variance makes the difference between reflectance of snow and similar phenomena visible and thus, solves the issue of spectral mixing to a very large extent. The proposed new index called PCSWIRI is also evaluated and validated along with 4 other indices in the present paper.
 
Results & Discussion
Spectral indices introduced in the previous section were examined and evaluatedusing 7 sets of images (4 Landsat images and 3 sentinel 2images) captured in different days of winter from the main study area (Lake Urmia in the northwest) and two other study areas. The results indicate efficiency of the proposed index in the extractionof snow covered surfaces. The proposed index has improved the accuracy of snow cover extractionin the whole collection of images. This increased accuracy has been confirmed withstatistical evaluation criteria, such as kappa coefficient, overall accuracy and in the visual review of indices(comparing to the composition of the original image). The main study area includes Lake Urmia, an important geographic feature containing water and salt and a mixture of the two, which makes its spectrum similar to snow. This lake is incorrectly identified by other indices as a snow covered surface. Like the main study area, the first study and assessment area contains salt covered zones (salt lake). Despite the spectral similarity between snow and salt,the proposed index has been able to distinguish between this phenomena (in both regions) and snow and to extract only realsnow covered surfaces. In addition, visual review of existing water bodies (Dam Lake) and 5 evaluated indicesindicates higher accuracy of the proposed index. In order to automate the process of calculation in the proposed spectral indices, a software was also providedbased on MatLAB.
 
Conclusion
The findings of the present study indicates higher accuracy and efficiency of the proposed index (PCSWIRI) for snow cover extraction. Snow cover maps are very useful in various hydrological, climatic, precipitation-runoff modeling studies, and etc. Therefore, increasing the accuracy of snow cover maps is of great importance and results inimprovedaccuracy and reliability of modeling processes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Snowcover
  • PCA
  • PCSWIRI
  • Lake Urmia and Salt Lake
1- ادهمی، سلام (1384). کاربرد سنجش‌از‌دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه‌بندی پوشش برف، مطالعه موردی: حوضه آجی‌چای.، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
2- ایلدرمی،  ع؛ حبیب‌نژاد روشن، م؛ صفری شاد، م؛ و دلال اوغلی، ع (1394) استفاده از تصاویر ماهواره‌ای مادیس و شاخص NDSI به منظور تهیه نقشه پوشش برف (مطالعه موردی حوضه آبخیز بهار). فصلنامه علمی‌پژوهشی فضای جغرافیایی دانشگاه اهر، سال 15، شماره 50 صص 125 – 140.
3- بزرگ‌نیا، و (1373)  آمار چندمتغیره کاربردی (تألیف سریواستاوا کارتر)، انتشارات بنیاد فرهنگی رضوی.
4- تصدیقیان، م؛ و رحیم‌زادگان، م  (1396) ارزیابی و بهبود الگوریتم تشخیص پوشش سطح برف از تصاویر سنجنده MODIS  ، تحقیقات منابع آب ایران، سال سیزدهم، شماره 1، بهار 1396، صص 177-163.
5- خسروی، م؛ طاوسی، ت؛ رئیس‌پور، ک؛ و قلعه محمودی، م (1396) بررسی تغییرات سطوح پوشش برف در ارتفاعات زردکوه بختیاری با استفاده از سنجش‌از‌دور. نشریه هیدروژئومورفولوژی، شماره 13، پاییز 1396، صص 44-25.
6- رایگانی، ب (1384). بررسی تغییرات سطح پوشیده از برف و برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای مودیس در حوضه آبخیزداری سد زاینده رود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
7- رئیس‌پور، ک (1397) پایش تغییرات پوشش برف ایران با به‌کارگیری الگوریتم NDSI در تصاویر مادیس. دومین کنفرانس ملی آب‌و‌هواشناسی ایران، 19 اردیبهشت 1397.
8- سلیمانی، ک؛ درویشی، ش؛ شکریان، ف؛ و رشیدپور، م (1397) پایش تغییرات زمانی‌مکانی پوشش برف با استفاده از تصاویر MODIS. نشریه سنجش‌از‌دور و GIS ایران، سال دهم، پاییز 1397، شماره3.
9- سیفی, ه؛  قربانی, ا (1398). برآورد سطح پوشش برف از طریق تکنیک های شیءگرا با استفاده از تصاویر سنجنده‌های OLI و TIRS - مطالعه موردی: کوهستان سهند، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صص 91-77.
10- فتاحی، ا؛ و وظیفه‌دوست، م (1390) برآورد دمای سطح برف و گستره پوشش برف با استفاده از تصاویر سنجنده مادیس، مطالعه موردی حوضه‌های استان گلستان. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 26، شماره 3.
11- فتاحی، ا؛ و بهیار، م. ب (1390) بررسی الگوهای سینوپتیکی خشکسالی‌های فراگیر در استان چهارمحال و بختیاری.، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 26 (2): 79-100.
12- قنبرپور، م ر؛ محسنی ساروی، م ؛ ثقفیان، ب؛ احمدی، ح و؛ عباس‌پور، ک (1384). تعیین مؤثر درانباشت و ماندگاری سطح پوشش برف و سهم ذوب برف در رواناب. مجله منابع طبیعی، شماره 58-3.
13- کارآموز، م؛ و عراقی‌نژاد، ش (1393). هیدرولوژی پیشرفته. انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی‌تکنیک تهران)، چاپ سوم.
14- مشایخی، ت (1369). استفاده از هیدرولوژی برف در بررسی‌های منابع آب. دفتر بررسی‌های منابع آب، بخش آب‌های سطحی.
15- معمارراست، ف (1392) پردازش تصاویر ماهواره‌ای جهت ارزیابی و تشخیص سطح برف کوهستان سهند. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته سنجش‌از‌دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گرایش مطالعات آب و خاک، دانشکده علوم‌انسانی، پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تبریز.
16- یوسفی, ح؛ کیانی, آ؛ حقی زاده, ع؛ و یاراحمدی, ی (1397) استفاده از ضریب آلبیدوی سطحی مستخرج از الگوریتم سبال به منظور برآورد سطح پوشش برف (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی آبخیز کشکان). نشریه اکوهیدرولوژی، دوره 5، شماره2، تابستان 1397، صص 637 - 627.
17- Ahmad T, Chevallier, A, A, Tousif Bhatti; A, Pierre, Yves, M, M (2015), Snow Cover Trend and Hydrological Characteristics of the Astore River Basin (Western Himalayas) and its Comparison to the Hunza Basin (Karakoram Region), Science of the Total Environment, 505, 748–761.
18- Antonio, E, David; Juan Co-Lara, Pardo-I, Pulido-V (2016), Estimation of Snowpack Matching Ground-Truth Data and MODIS Satellite-Based Observations by Using Regression Kriging, EGU General Assembly, EPSC2016-14368.
19- Dietz, A. J., Hu, Z., & Tsai, Y. L. (2018). Remote Sensing of Snow Cover in The Alps-an Overview of Opportunities and Constraints. In Proceedings of the EO4Alps on the Alps from Space Workshop, Innsbruck, Austria (pp. 27-29).‏
20- Dixit, A., Goswami, A., & Jain, S. (2019). Development and Evaluation of a New “Snow Water Index  (SWI)” for Accurate Snow Cover Delineation. Remote Sensing, 11(23), 2774.
21- Engman, E. T . Gurney, R. J. (1992). Remote Sensing in Hydrology, Chapman and Hall, pp.225.
22- Hall, D.K.; Riggs, G.A.; Salomonson, V.V (1995) .Development of methods for mapping global snow-cover using moderate resolution spectroradiometer data. Remote Sens. Environ.54, 127–140.
23- Immerzeel, W. W., Droogers, P., De Jong, S. M., & Bierkens, M. F. P. (2009). Large-scale monitoring of snow cover and runoff simulation in Himalayan river basins using remote sensing. Remote sensing of Environment, 113(1), 40-49.
24- Joseph, G.; Navalgund, R.R (1991) Remote sensing-physical basis and its evolution. In Glimpses of Science in India; National Academy of Sciences: Allahabad, India; pp. 357–385.
25- Li, X., (2008), “Cryospheric change in China”, Global and Planetary Change, 62, 210–218.
26- Nagajothi, V., Priya, M. G., & Sharma, P. (2019). Snow Cover Estimation of Western Himalayas using Sentinel-2 High Spatial Resolution Data. Indian Journal of Ecology, 46(1), 88-93.
27- Negi, H.S.; Singh, S.K.; Kulkarni, A.V.; Semwal, B.S (2010)  Field-based spectral reflectance measurements of seasonal snow cover in the Indian Himalaya. Int. J. Remote Sens. 2010, 31, 2393–2417.
28- Negi, H.S.; Kulkarni, A.V.; Semwal, B.S (2009) Study of contaminated and mixed objects snow reflectance in Indian Himalaya using spectroradiometer. Int. J. Remote Sens. 30, 315–325.
29- Nolin, A., liang, S., (2000),”Progress in bidirectional reflectance modeling and application for surface particulate media: snow and soil”, Remote Sensing Review ,14: 307-342.
30- Pearson, K (1901) On Lines and Planes of Closest Fit to Systems of Points in Space. Philosophical Magazine 2 (6): 559–572.
31- Rango, A. (1977). Remote sensing: snow monitoring tool for today and tomorrow.‏
32- Salomonson, V.V.; Appel, I (2004) Estimating fractional snow cover from MODIS using the normalized di_erence snow index. Remote Sens. Environ. 2004, 89, 351–360.
33- Shimamura, Y.; Izumi, T.; Matsumaya, H (2006) Evaluation of a useful method to identify snow-covered areas under vegetation–comparisons among a newly proposed snow index, normalized difference snow index and visible reflectance. Int. J. Remote Sens. 2006, 27, 4867–4884.
34- Shimamura, Y.; Izumi, T.; Nakayama, D.; Matsumaya, H (2003) Estimation of snow water equivalent and snowmelt water using the snow index -A case study in the Kurobe basin. J. Jpn. Soc. Hydrol. Water Resour. 2003, 16, 331–348.
35- Xiao, X.; Shen, Z.; Qin, X (2001) Assessing the potential of VEGETATION sensor data for mapping snow and ice cover: A normalized di_erence snow and ice index. Int. J. Remote Sens. 2001, 22, 2479–2487.
36- Yang, D.B., (2005), “The Urumqi River source Glacier No. 1, Tianshan, China: changes over the past 45 years”, Geophysical Research Letters, 32: L21504. Doi: 10.1029/2005GL024178.