نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

رویکرد هماوردی در مناسبات هیدروپلیتیک، جهت دهنده به سیاست‏گذاری‏ های آبی و سیاست خارجی بسیاری از کشورهای واقع در حوضه ‏های آبریز مشترک بهویژه در مناطق کم بارش و درگیر کمبود آب میباشد. در این میان، ناهماهنگی منابع آبی و حوضههای آبریز با مرزهای سیاسی کشورها بر نگرانی‏ ها افزوده است. دامنه و ژرفای مسئله زمانی آشکار می‏شود که بدانیم نزدیک به نیمی از جمعیت کره زمین در داخل حوضه رودهای مشترک ساکن هستند. وضعیتی که امنیت آبی را به مسئله ای حیاتی برای این کشورها تبدیل کرده است. حوضه آبریز نیل متشکل از ده کشور از آن دست حوضه‏ هایی است که مناسبات هیدروپلیتیک، برخاسته از مسائل درون حوضه ‏ای و مداخله قدرت‎ های فراحوضه ای به دگرگونی در ساختار هیدروهژمونی انجامیده است. پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که متناسب با فراز و فرود منابع قدرت‎ آفرین کشورهای حوضه نیل، ساختار هیدروهژمونی و مناسبات هیدروپلیتیک آن حوضه با نگرش به ساخت سد رنسانس به سود اتیوپی رو به تغییر است. روش‏شناسی حاکم بر متن، ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد و داده ‏های مورد نیاز آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. نتیجه پژوهش نشان داد که طرح ساخت سد رنسانس آغازی بر پایان هیدروهژمونی مصر و تغییر ساختار قدرت در حوضه نیل است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of hydropolitical relations on the structure of hydro-hegemony A case study of Ethiopian Renaissance Dam

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rashidinejad 1
  • Morad Kaviani Rad 2
  • Afshin Mottaghi 2

1 Ph.D of political geography, Kharazmi University, Tehran

2 Associated professor in Political geography group, geographical science faculty, Kharazmi University

چکیده [English]

Introduction
According to the United Nations, two out of every three people in the world will face “water stress” by 2025. This estimate is based on the premise that the world’s annual population growth (80 million) requires 64 billion cubic meters of more water. Presently, 700 million people in 43 countries of the world are not far from the water stress threshold (1,700 cubic meters per year). As an important economic resource, transboundary water resources are considered to be an influential factor in territorial disputes. Uneven distribution of rainfall and the distance between water resources and catchments and human settlements have also increased concerns in this regard. Territorial disputes over water resources have a long history, and the first war in which water resources have played a significant role is estimated to have occurred 4,500 years ago. Nowadays, 263 transboundary river basins play a vital role in the relations among 151 riparian states. Transboundary water conflicts often occur due to overexploitation of water in the upstream and a decrease in the amount of water flowing to the downstream countries and sometimes a decrease in the water quality due to water pollution in the upstream. Conflicts over the quality of water resources can usually be resolved through the cooperation of the riparian states. Nonetheless, water scarcity and conflicts over the volume of water in these resources are difficult to resolve and many of them are considered to be a threat to the riparian states. This may be in part due to the problems in international laws. Currently the international law lacks decisiveness in the issue of water distribution and one-third of the world’s rivers are subject to local and regional agreements.  However, asymmetry of power between riparian states is often the main problem hindering the process of resolving disputes through mutual cooperation. It is often assumed that if the upstream country is stronger than the downstream countries, reaching an agreement will be more difficult. In such a situation, the upstream country sees water as a tool to achieve its goals. However, the avarice of countries like Israel in the downstream of the Jordan River or Egypt in the downstream of the Nile River shows that what is hindering an agreement is not only an “upstream” position, but also a “hydro-hegemonic” position. In other words, a country may be geographically located in the upstream of a river, but this does not necessarily result in its hegemonic dominance over downstream countries since it may be geopolitically weaker or international agreements may not grant dominance to this country. In other words, hydro-hegemonic structure of a region only form when a country can exercise its leadership not only through “compulsion” but also through other material and immaterial sources of political power. According to “Zeytoon” and “Warner”, hydro-hegemony is superiority along a river basin created through the strategy of controlling water resources. This strategy is executed through threatening and pressurizing, signing agreements, and building infrastructure, which due to the weakness of international institutions enable the stronger country to have a larger share in water resources. This implies that infrastructure facilities such as dams not only have physical and economic benefits, but also are considered to be hydro political tools with the potential of changing the structure of hydro-hegemony and hydro-political relations.
 
Method
The present study uses the above mentioned definition of hydro-hegemony to examine “construction of infrastructure facilities” in Ethiopia (Renaissance Dam), and scrutinize the role of this hydro-political tool in changing the hydro-hegemonic structure of the region. To reach this aim, a descriptive-analytical methodology is used and data collection is performed using library research method.
 
Results
Findings indicate that with the increase of material power (economic and military power), anti-hegemonic mechanisms applied by Ethiopia in the Nile catchment have also increased. Along with the stability and political-economic development of Ethiopia over the past decade, the Egyptian revolution in January 2011 and subsequent internal instability have served as an opportunity for the implementation of the Ethiopian hydropower projects. It should be noted that having the highest military capacity, economic dominance, and political power in comparison with other low-income countries such as Ethiopia, Sudan, Rwanda, and Tanzania, Egypt has been able to supply its needs from the Nile and deny upstream countries of their rights to build projects which may affect its share of this river for decades. This situation can be described as Egyptian hydro-hegemony. Actually, Ethiopia was unable to take advantage of its geographical position in the upstream of the Nile River and the Horn of Africa due to ongoing conflicts, poverty, and distrust. However, recent changes in foreign policy, increased attention to domestic issues and economic growth have made it possible for this country to solve its domestic issues and use its geographical position.
 
Conclusion
Findings of the present study indicates that Grid Construction Project can be considered as the beginning of the end of Egyptian hydro-hegemony and power asymmetry in the Nile basin. Some scholars even consider this project as a step towards more equitable shares of the Nile Basin and regional integration. Inspired by a hydro-hegemonic framework in which asymmetric power relations along transboundary rivers are closely examines, these scholars see the Renaissance Dam as a successful case of anti-hegemony resulting in the development of a fair regime in the Nile Basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydropolitics
  • Hydro-hegemonic structure
  • Renaissance Dam
  • Egypt
  • Ethiopia
1- باقری ‌راد،الهام؛ 22/5/1396؛ کمبودآب،بزرگ ‌ترین بحران آینده ایران. پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران.
http://irbic.ir/7723
2- حافظ ‌نیا، مجتهدزاده، علی‌زاده؛ محمدرضا، پیروز، جعفر؛ 1385؛ هیدروپلیتیک هیرمند و تأثیر آن بر روابط سیاسی ایران و افغانستان. تهران: فصلنامه برنامه ‌ریزی و آمایش سیاسی فضا، مدرس علوم انسانی.  شماره 45.
3- زرقانی، لطفی؛ سید هادی، امین؛  1390؛ نقش رودهای مرزی در همکاری و همگرایی منطقه‌ای. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ‌ایی. شماره 16، بهار و تابستان 1390.
4-عایب، حبیب؛ 2013؛ چه کسی آب ‌های رودخانه نیل را تصاحب خواهد کرد؟ لوموند دیپلماتیک: ژوئیه(2013). ترجمه‌ی شیرین روشار.https://ir.mondediplo.com/article2015.html
5- کاویانی ‌راد، مراد؛  1397؛ جزوه درسی هیدروپلیتیک، منتشرنشده، دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی.
6- کوثر، شادی؛ 2/12/1397؛ بحران آب و تعریف روابط میان سودان، اتیوپی و مصر. روزنامه اطلاعات.
7- مختاری‌ هشی، حسین؛ 1387؛ بررسی وضعیت هیدروپلیتیک ایران. پژوهش نامه حقوق و علوم سیاسی، سال سوم شماره 10، پاییز 1387.
8- محمدجانی، یزدانیان؛ نازنین،اسماعیل؛ 1393؛ تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن. فصلنامه روند، سال بیست ‌و ‌یکم، شماره های 65 و 66.
9- میرزایی ‌پور، طاهره؛  1389؛ تبیین هیدروپلیتیک حوضه دجله و فرات. پایان ‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما حمیدرضا محمدی. تهران:  دانشگاه شهیدبهشتی.
 
10- Abdelhady, Dalia,2015, The Nile and the Grand Ethiopian Renaissance Dam: Is There a Meeting Point between Nationalism and Hydrosolidarity? Journal of Contemporary Water Research & Education.
11- Abdulrahman, Salam Abdulqadir, 4/11/2018, Ethiopia’s Grand Renaissance Dam is a big challenge to Egypt’s aggressive stance over the Nile., University of Human Development, Iraq.https://theconversation.com/agreements-that-favour-egypts-rights-to-nile-waters-are-an-anachronism-103353.
12- AlbergariaFábio de Queiroz, Tiburcio James A. P, 2018, The Effectiveness of  Governance Mechanisms in Scenarios of Water Scarcity: The Cases of the Hydropolitical Complexes of Southern Africa and Jordan River Basin. Economics, Law and Policy.ISSN 2576-2060.
13- Block P: Strzepek K, 2010, Economic analysis of large-scale upstream river basin development on the Blue Nile in Ethiopia considering transient conditions, climate variability, and climate change. Journal of Water Resources Planning and Management 136: 156–166.
14- Cascão, Ana Elisa &Nicol, Alan, 2016, GERD: new norms of cooperation in the Nile Basin? Water International. ISSN: 0250-8060. DOI: 10.1080/02508060.2016.1180763.
15- Di Nunzio, Jack ,2013, Conflict on the Nile: The future of transboundary water disputes over the world’s longest river. Strategic Analysis Paper.Future Directions International.
16- El-Galil Tarek Abd, 10/11/2017, Water is Scarce in Egypt; So Are Research Funds. www.al-fanarmedia.org/2017/11/water-scarce-egypt-research-funds.
17- EremionkhaleOmono,4/4/2016, ETHIOPIA Earns $123 million in electricity exports between 2015 and 2016. http://venturesafrica.com/ethiopia-earns-123-million-in-electricity-exports-between-2015-and-2016.
18- GirmaZelalem, 4/5/2017, Ethiopia: Exporting Energy - Exemplary Move to Socio-Economic Development. https://allafrica.com/stories/201705040603.html.
19- Kehl, Jenny R, 2011, Hydropolitical Complexes and Symmetrical Power: Conflict, Cooreration, and Governance of International river Systems.American Sociological Association. ISSN 1076-156X.
20- Matthews N, Nicol A, and SeideWM, 2012, Constructing a new water future? An analysis of Ethiopia’s current hydropower development. In: Allan JA and Keulertz M, et al.
21- Mekonnen, DerejeZeleke,2017, Declaration of Principles on the Grand Ethiopian Renaissance Dam: Some Issues of Concern. MIZAN LAW REVIEW, Vol. 11, No.2 December 2017.
22- Nasr, H., &Neef, A,2016, Ethiopia’s Challenge to Egyptian Hegemony in the Nile River Basin: The Case of the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Geopolitics, 21(4), 969-989. doi:10.1080/14650045.2016.1209740.
23- Obengo, Joel Okundi,2016,  Hydropolitics of the Nile: The case of Ethiopia and Egypt. African Security Review. ISSN: 1024-6029.
24- Okello Cornelius, Bruno Tomasello, Nicolas Greggio, Nina Wambiji and Marco Antonellini, 2015, Impact of Population Growth and Climate Change on the Freshwater Resources of Lamu Island, Kenya.Quarterly Water.ISSN 2073-4441.
25- Pearce, Fred, 2015/3/12, On the River Nile, a Move to Avert a Conflict Over Water- Published at the Yale School of Forestry & Environmental Studies. https://e360.yale.edu/features/on_the_river_nile_a_move_to_avert_a_conflict_over_water
26- SeifuMerid, Henok, 2016, grand Ethiopanrenaissance  dam and  Changing power relations in the eastern nilebasin. A Thesis Submitted To the School of Graduate Studies of Addis Ababa University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in Peace and Security Studies.
27- Shakoori, Ali; MorsaliEdris,2018,  Investigating the effects of Climate and Environmental Factors on Promoting Water Productivity in Rural Communities. The Journal of Spatial Planning, Moderator of Human Sciences. Volume22. No. 2.
28- Tawfik, Rawia, 2016, Reconsidering counter-hegemonic dam projects: the case of the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Water Policy.Official Journal of World Water Council.
29- Veilleux, J.C ,2015, Water Conflict Case Study- Ethiopia’s Grand Renaissance Dam: Turning from Conflict to Cooperation. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, Elsevier, 2015. 13-Aug-15.
30- Worcester Maxim, 2016, Water Security -A Source of Future Conflicts? Institut fur strategie- politik- sicherheits und wirtschaftsberatung. Berlin.
31- Worcester Maxim, 2016, Water Security -A Source of Future Conflicts? Institut fur strategie- politik- sicherheits und wirtschaftsberatung. Berlin.
32- Yihdego,Yohannes: Alamgir,Khalil; Hilmi S. Salem, 2017, Nile River’s Basin Dispute: Perspectives of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD).Global Journal of HUMAN-SOCIAL SCIENCE: ISSN: 2249-460.
33- Ying Zhang, M.ASCE, 2015, Ethiopia’s Grand Renaissance Dam: Implications for Downstream Riparian Countries. Journal of Water Resources Planning and Management. February 2015.
34- (2016/4/6). Transboundary Waters Assessment Programme. http://twap-rivers.org
35- (2018/2/8). a pivotal year for Ethiopia’s electricity sector https://ethiopianembassy.be/2018-a-pivotal-year-for-ethiopias-electricity-sector. .
36- (2017). Grand Ethiopian Renaissance Dam Project, Benishangul-Gumuz. www.water-technology.net/projects/grand-ethiopian-renaissance-dam-africa
37- (2014). Grand Ethiopian Renaissance Dam Project, Benishangul-Gumuz Ethiopia.Available at http://www.water-technology.
38. The Grand Ethiopian Renaissance Dam and the Blue Nile: Implications for transboundary water governance.Michael Hammond. University of Exeter, United Kingdom. February 2013. www.globalwaterforum.org/2013/02/1839.
39-  www.fao.org/3/W4347E/w4347e0k.html
40- www.fao.org/egypt/our-office/egypt-at-a-glance/en
41-www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/EGY