نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز

2 دانشیار بخش مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز

3 استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز

چکیده

پهنهبندی اکولوژیکی کشاورزی، ابزاری برای ارزیابی مناسب منابع اراضی، برنامهریزی و مدیریت بهتر کشت در جهت دستیابی به کشاورزی پایدار است. با توجه به اهمیت استان خوزستان در کشاورزی کشور و راهبردی بودن محصول گندم، در این پژوهش پهنهبندی پتانسیل تولید کشت گندم در منطقه دشت باغه خوزستان انجام شد. ویژگیهای اقلیمی شامل دمای میانگین، کمینه و بیشینه و همچنین بارندگی سالیانه بودند. همچنین، عوامل محیطی شامل ویژگیهای توپوگرافی (شیب) و ویژگیهای خاک (شیمیایی و فیزیکی) در نظر گرفته شدند. ویژگیهای خاک از دادههای 96 پروفیل خاک حاصل از مطالعات نیمه تفصیلی منطقه تعیین شد. پهنهبندی ویژگیهای مختلف خاک و متغیرهای اقلیمی با استفاده از روش وزن­دهی عکس فاصله (IDW) انجام شد. سپس با استفاده از توابع عضویت، نقشه فازی هر یک از پارامترهای مؤثر در تعیین مناطق مستعد برای کشت گندم تهیه شد. در ادامه با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن هر یک از لایهها مشخص و در نهایت در محیط GIS نقشه تناسب اراضی برای کشت گندم تهیه شد. شایان ذکر است که در این مطالعه مهمترین پارامترهای مؤثر بر کشت گندم قبل از ورود به مدل، با استفاده از روشهای آماری انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بخش غربی منطقه مورد مطالعه براساس ویژگیهای خاک، اقلیم و توپوگرافی منطقه برای کشت گندم مناسب است و حدود 46 درصد از مساحت کل محدوده مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است (4220 هکتار) و قسمت­هایی از جنوب و شمال منطقه مورد مطالعه، نامناسب­ترین شرایط را برای کشت گندم دارند. بنابراین با استفاده از روش فازی و AHP می­توان مکان­‌های مناسب برای کشت محصولات زراعی را تعیین کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Elevation of suitable areas for wheat cultivation in Bagheh plain of Shush city using multi-criteria decision making method

نویسندگان [English]

  • Zeinab Zaheri Abdehvand 1
  • Marzieh Mokarram 2
  • Fatemeh Meskini Vishkaei 3

1 Master of remote sensing and GIS, Khuzestan agricultural and natural resources research and education center, Ahwaz,Iran

2 Associate professor, Department of range and watershed management, College of agriculture and natural resources of Darab, Shiraz University, Shiraz, Iran

3 Assistant professor, Soil and water research department, Khuzestan agricultural and natural resources research and education Center, Ahwaz,Iran

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Ecological agricultural zoning is a tool for proper assessment of land resources, better planning and management of cultivation in order to achieve sustainable agriculture.  Due to the importance of Khuzestan province in the country's agriculture and the strategic nature of wheat production, in this study, the zoning of wheat production potential in the DashtBagheh region of Khuzestan was done. Modern GIS technology is widely used in such studies to prepare land suitability. Separated agro-climatic zones can provide the ground for optimizing and expanding the growth of agricultural products (Balgaku, 2016). Cultivation of land can be attributed to the potential of the region in terms of food distribution and the availability of climatic factors. In a study using GIS and RS, Beijing region of China was divided into four regions in terms of winter wheat cultivation based on the weight of variables: appropriate, relatively appropriate, inappropriate and very appropriate (Wang et al., 2011).In another study evaluating arable lands such as wheat, barley and sunflower in Spain, environmental factors, topography and soil including altitude, slope, soil texture, temperature, rainfall, day length and the impact of each on this The plants were studied and then combined with the above data by weighing each layer in the GIS environment and finally mapped the susceptible areas (Khan et al., 2010). Due to the importance of the subject, the aim of this study is to use fuzzy methods and multi-criteria decision models (Analytic Hierarchy Process (AHP)) in order to identify suitable areas for wheat cultivation in Bagheh plain of Shousha city in Khuzestan province. It is worth mentioning that in this study, the most important parameters affecting wheat cultivation before entering the model were selected using statistical methods, which distinguishes it from previous studies.
 
Materials and methods
Climatic characteristics included average, minimum and maximum temperatures as well as annual rainfall. Also, environmental factors including topographic characteristics (slope) and soil characteristics (chemical and physical) were considered. Soil characteristics were determined from the data of 96 soil profiles obtained from semi-detailed studies in the region. Zoning of different soil characteristics and climatic variables was done the inverse distance weighting (IDW) method.  Then, using membership functions, a fuzzy map of each of the effective parameters in determining the areas prone to wheat cultivation was prepared.  Then, using the Analytic Hierarchy Process (AHP) model, the weight of each layer was determined and finally, in the GIS environment, a land suitability map was prepared for wheat cultivation. In this study, linear membership functions have been used. This function has four parameters that determine the shape of the function. Trapezoidal, triangular, S-shaped or L-shaped membership functions can be defined by selecting appropriate values for different states (Carter and Grime, 1994). Weighing to the layers was done to prepare the final map of land suitability. The weight parameter is an important parameter for relating the factors used in land suitability. Because each of the characteristics has a different effect on wheat cultivation, weighting was done using AHP method.the AHP is a method that makes it easy to weigh parameters. AHP relies On a pairwise comparison of each of the parameters. Each of the factors is in the range of 1 to 9 according to the importance of determining the suitable areas for wheat cultivation, according to Table 2.
 
Results
To prepare an interpolation map for each input data was used IDW method. The accuracy of the IDW method in mapping each of the variables showed that the climatic parameters have higher accuracy than the soil variables. Based on the evaluation statistics, the highest and lowest accuracy in climatic variables were obtained for the mean temperature (R2 = 0.99) and maximum temperature (R2 = 0.96), respectively.  However, the highest interpolation accuracy in the studied soil properties was related to the percentage of exchangeable sodium (R2 = 0.81) and the lowest accuracy was observed in the interpolation and zoning of soil clay.  The results of the AHP method showed that the greatest importance in preparing the land suitability map is related to rainfall with the highest weight and the least importance is related to the slope with the lowest weight. The results showed that the western part of the study area is suitable for wheat cultivation based on soil, climate and topographic characteristics of the area.  It occupies about 46% of the total area of the study area (4220 hectares) and parts of the south and north of the study area have the most unsuitable conditions for wheat cultivation.
 
Conclusion
In this study, suitable areas for wheat cultivation were studied using the fuzzy AHP method in the GIS environment. For this purpose, the zoning map of each parameter was first determined using the IDW model method. Then, using membership functions, a fuzzy map of each of the effective parameters in determining the areas prone to wheat cultivation was prepared. Then, using the AHP model, the weight of each layer was determined and finally, in the GIS environment, a land suitability map was prepared for wheat cultivation. According to the results, it is clear that this method has high accuracy in determining areas prone to wheat cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural ecology zoning
  • Analytical Hierarchy Process model (AHP)
  • Inverse distance
  • Weighting (IDW)
  • GIS
1- اداره کل هواشناسی استان خوزستان (1400)، آمار هواشناسی عناصر اقلیمی ایستگاه‌های هواشناسی تبخیرسنجی و سینوپتیک (حمیدیه، عبدالخان و بستان).
2- رشید سرخ‌آبادی، شهیدی، خاشعی؛ علی، مهدیه، عباس (1394)، پهنه‌بندی مکانی کشت زعفران (Crocus sativus L.) براساس عوامل اقلیمی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه)، نشریه بوم‌‍شناسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، 7 (2): 236-225.
3- سرمدیان، طاعتی؛ فریدون، عباس، (1394)، پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی بخشی از اراضی قزوین برای کشت گندم با استفاده از RS و GIS، نشریه بوم‌شناسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، 7 (3): 380-368.
4- سنجانی، سارا، (1391)، پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی و بررسی خلاء عملکرد سه محصول گندم، چغندرقند و ذرت در استان خراسان. رساله دکتری. دانشگاه فردوسی مشهد. ص20-1.
5- شرکت مهندسین مشاور آب‌پژوهان خوزستان، (1391)، گزارش مطالعات نیمه تفصیلی دقیق خاک‌شناسی دشت باغه خوزستان.
6- کاظمی، حسین (1392)، پهنه‌بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی کشاورزی شهرستان گرگان جهت کشت جولخت براساس منطق بولین، نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد ششم، شماره چهارم، زمستان 1392.
7- مطیعی لنگرودی، نصیری، عزیزی؛ سیدحسن، حسین، (1391)، مدل‌سازی توان اکولوژیک سرزمین از منظر کاربری کشاورزی و مرتع‌داری با استفاده از روش FUZZY-AHP در محیط GIS، مطالعه موردی: شهرستان مرودشت، مجله آمایش سرزمین، سال چهارم، شماره ششم، ص 124-101.
8- نصرالهی، کاظمی، کامکار، صادقی؛ نیلوفر، حسین،  بهنام، سهراب (1395)، ارزیابی زراعی بوم‌شناختی اراضی شهرستان آق قلا (استان گلستان) جهت کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی)، شماره 110، بهار.
9- Al-Mohseen, K. A. A. (2009). Drought Index Assessment for Fatha Region Using Fuzzy Logic Approach, Proceedings of the Georgia Water Resources Conference, held 23-27, at the University of Georgia. Athens, Georgia.
10- Ahmadi, H., Mohammadkhan, Sh., Feyznia, C., and Ghoddousi, J. (2005). Regional modelling of  mass movements risk using AHP. Case study: Taleghan basin cachment. Iranian Ecology Journal, 58, 3-14 .
11- Amirikia,F.,& Najidomiran,S.(2018). Assessment of land suitability of Fars province for rainfed wheat cultivation Based on climatic factors, physiography and integrated model AHP-TOPSIS in GIS. Journal of Agricultural Applied Research,3(4),117).
12- Bulkagov, D.S., Rukhovich, D.I., Shishkonakova, E.A. and Vil` chevskaya E.V. (2016). Separation of Agroclimatic Areas for Optimal Crop Growing within Framework of the Natural-Agricultural Zoning of Russia. Homepage of SPRINGER. Agricultural Chemistry and Soil Fertility. Available at: www.springer.com.
13- Carter, B., Graeme, F. (1994). Geographic information systems for geoscientists, modeling with GIS, Chapter 9, Fuzzy Logic Section With Related Tables and Figures.
14- Elaalem M, (2010). The application of land evaluation techniques in Jeffara Plain in Lybia using fuzzy methods. Ph.D thesis, University of Leicester.
15- Farajzadeh,M. (2002). Modelling wheat yield criteria agro in West Azarbaijan province. MA Thesis, Department of Agiculture. Tehran University.
16- Ghanavati, E. A., (2011).  Zoning of landslide Hazard in Jajrood basin using hierarchical analysis method. Journal of Applied Research of Geosciences, 17(20), 51-68.
17- Kainz, W. (2008). GIS for hazard analysis using vague data, Chapter 1: Fuzzy Logic and GIS, Department of Geography and Regional Research, University of Vienna, Austria, pp.5.
18- Khan, M. R. Debie, C. A. Van Keulen, H. Smaling, E. and Real, R. (2010). Disaggregating and mapping crop statistic using hypertemporal remote sensing. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation.Vol,12. Pp 36-46.
19- Mirnaseri, N., Mohammadi,J.,Bazargan, K.,Khosravi,A., & Delsozkhaki, B., (2020). Identify land potential and identify limitations for irrigated wheat cultivation In a part of Qazvin plain lands using fuzzy techniques, Iranian Journal of Soil and Water Research, Online article.
20- Peeteri, M. and Tapio, f. (2000). Fuzzy Classifier for Start–Galaxy Separation. The American Astronomical Society, 541, 261-263.
21- Saaty, T.L. & Vargas, L.G., 2001. Models, methods, concepts & applications of the Analytic Hierarchy Process–Kluwer Academic Publishers
22- SafaripourY., Delavar, M.,& Nori, Z.(2017). Assessing the land suitability of a part of Zanjan plain for irrigated wheat cultivation using the limit scoring method, Iranian Journal of Soil and Water Research,31(2),No52.
23- Seyedjalai, A., Navidi, M., Zeynoldinimeymand, A.,& Mohammadesamaeil, Z.(2019). Vegetative needs of crops ,Research Organization and Agricultural Education and Promotion, Soil and Water Institute)
24- Seyedmohammadi, J., AA Jafarzadeh, F Sarmadian, F Shahbazi, MA Ghorbani. 2017.  Comparing the Efficiency of TOPSIS, AHP and Square Root Methods in Cultivation Priority Determination for Wheat, Barley and Maize under Sprinkler Irrigation in Dasht-e-Moghan. Water and Soil Science, 27 (2): 45-59.
25- Wang, D. Li. C. Song, X. Wang, J. Yang, X. Huang, W. and Zhou, J. (2011). Assessment of land suitability potentials for selecting winter wheat cultivation areas in Beijing, China, using RS and GIS. Agricultural Sciences in China. Vol, 10, No, 9, Pp: 1419-1330.
26- Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy Sets, Information &  Control, 8, 338-353.