نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه آزاد، واحد سمنان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوعترین صنعتها در دنیا محسوب گردیده به نوعی که در بسیاری از کشورهای جهان این صنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد ارزی، اشتغال­زایی، ایجاد عدالت اجتماعی، رشد فرهنگی، افزایش سطح رفاه و میدانی برای رشد بخش خصوصی و وسیله­ای برای توسعه ساختار زیربنایی خود می­دانند. مقاله حاضر با هدف یافتن پاسخ به این سؤال که چه عامل یا عواملی باعث شده است تا این سرزمین از مزایای متعدد گردشگری بیبهره بماند تهیه شده است. روش تحقیق در این پژوهش، براساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی و موردی می­باشد. ضمن جمع آوری اطلاعات توسعه یافتگی گردشگری استان و دسته­بندی  آن، در ابتدا توسط  مدل TOPSIS به سطحبندی توانمندی­های استان پرداخته شده است. نتایج حاصله در این پژوهش بیانگر آن است که در اکثر موارد، استان از لحاظ شاخص­های توسعهیافتگی با توجه به توانهای آنان در وضعیت خوبی قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing and rating tourism development potentials and their influence on sustainable development using TOPSIS multivariable model (Case study: Mazandaran province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Zand-e Moghaddam 1
  • Sepideh Habibi Kutanaei 2

1 Azad University,Semnan

2 Azad University, Semnan

چکیده [English]

Nowadays, tourism industry is among the largest and most varied industries of the world to the extent that many countries consider it as their main source of foreign exchange earnings and job creation, establishing social justice, cultural growth, increasing welfare level and a field for the growth of private sector and a means for the development of their infrastructure. The present article seeks to find an answer to this research question: “what are the reasons for this country not benefiting from various advantages of tourism?” The research method is applied-descriptive which is performed in the form of a case study. While collecting information about the tourism development of the provinces and categorizing them, its potentials were ranked using TOPSIS. Results indicate that for most of the cases the province’s potentials are not in a good situation in terms of development index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • Tourism Development
  • analyzing and ranking
  • Mazandaran
  • TOPSIS
1- آسایش، حسین، اصول و روش­های برنامه­ریزی ناحیه­ای، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول، 1375.
2-  اعرابی، محمد، پارسائیان، علی، جهانگردی در چشم­اندازی جامع، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، 1377.
3- پدریان، م، اثرات اقتصادی فرهنگی توریسم، مجموعه مقالات سمینار اصفهان، جاذبه­های ایرانگردی و جهانگردی 1374.
4- پوراحمد، ا، دیدگاه­های توسعه جهانگردی در نظام جمهوری اسلامی ایران، پژوهش­های جغرافیایی، شماره 37 و 38، تهران1387.
5- پورمحمدی، م، برنامهریزی کاربری اراضی شهری، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران 1385.
6- تولایی، س، مروری بر صنعت گردشگری، چاپ اول، نشر دانشگاه تربیت معلم، تهران 1386.
7- زند مقدم، محمدرضا، نقش صنعت گردشگری در رشد و توسعه پایدار شهر کاشان، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار شماره اول سال اول، اسفند 387 ، ص 123 133.
8- زند مقدم، محمدرضا، بررسی نقش توانمندی­های گردشگری طبیعی در رشد و توسعه پایدار شهرستان مهدی شهر، همایش ملی پیشرفت پایدار مهدی شهر، مهر ماه 1390.
9- زنگی آبادی، علی و دیگران، شناخت پتانسیل­های گردشگری بخش باغ بهادران و برنامه ریزی توسعه آن، شهرداری­ها، شماره 78، 1386.
10- زارعی، صمد «تعیین درجه توسعه نیافتگی مناطق استان فارس»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1387.
11- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران
12- مرسلی، ادریس«تعیین درجه توسعه یافتگی مناطق روستایی استان زنجان» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1374.
13- منصوری ثالث، «محاسبه درجه توسعه یافتگی شهرستان­های استان تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1375.