نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جغرافیای انسانی

چکیده

رشد و توسعهی شهرنشینی همگام با گسترش و توسعهی صنعت در سرتاسر دنیا مسؤولین شهری را در جوامع صنعتی برآن داشته است که تغییری اساسی در نگرشهای مدیریت شهری خود داشته باشند.
هدف این تحقیق بررسی توصیفی- تحلیلی شرایط زیست محیطی و نحوهی مدیریت شهری تهران در سه دورهی تاریخی اخیر است؛ و این مهم با توجه به نقاط قوت و ضعفهای شناسایی شده در چارچوب روشSWOT انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد، سیاستهای اجتماعی شهر تهران در راستای سیاستهای زیست محیطی به طور کامل قرار نگرفته است و همین امر پایداری زیست محیطی تهران را به تعویق میاندازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation of urban-environmental management in Tehran during three historical periods of Qajar, Pahlavi and post Islamic revolution

نویسنده [English]

  • Shima Sadat Tabatabaei

Human Geography

چکیده [English]

Growth and development of urbanism along with world-wide industrial development and expansion, induced urban authorities of industrial societies to change their attitudes fundamentally.
The present research seeks to perform a descriptive-analytic investigation on the environmental situations and urban management in Tehran during three historical periods. This goal is reached by identifying strengths and weaknesses in SWOT framework. Results indicate that social policies in Tehran are not completely in line with environmental policies, and this leads to the postponement of environmental sustainability in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Management
  • Sustainable development
  • biodiversity of city
  • environmental space
-1 بهزادفر، مصطفی، 1386، هویت شهر، مؤسسهی نشر شهر.
-2 تکمیل همایون، ناصر،1382،کتاب تهران،دفتر پژوهشهای فرهنگی.
-3 جعفری، منیره،1387، طرح بازنگری گیاه شناختی فضای سبز شهر تهران، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران.
-4 سعیدنیا، احمد، 1374، اندیشههای خام شهرسازی، فصلنامهی هنرهای زیبا، شماره ی اول.
-5 شهرداری تهران ،1390-1385 ، اطلس کلانشهر تهران.
-6 شهرداری تهران، 1384، گروه پژوهشی جهان ایران، اطلس کلانشهر تهران.
-7 شیعه، اسماعیل، 1386، مقدمه‌‌ای بر مبانی برنامهریزی شهری، تهران دانشگاه علم و صنعت.
-8 قهرمان، احمد، 1380، تنوع زیستی گونههای گیاهی ابرشهر تهران، دانشگاه تهران.
-9 کهیل، مایکل، 1387،محیط زیست و سیاست اجتماعی، ترجمهی :حاتمی نژاد، حسین، امیریان، سهراب،  دانشگاه تهران.
-10 موقتین، کلیف، 1386، ابعاد سبز طراحی شهری، پردازش و برنامهریزی شهری.