نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

اصولاً برقراری سیستم مدیریت مواد زائد جامد از جمله مواردی است که برای کنترل تولید، صرفه جویی و مصرف مواد و نیز فرآیند جمعآوری و دفع زباله اهمیت زیادی دارد. سیستم جمعآوری کارآمد و بهداشتی زائدات جامد که پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد، هدف اصلی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری است. از سوی دیگر امروزه مدیریت مواد زائد جامد با توجه به اهمّیت توسعة پایدار در جوامع شهری، یکی از علوم روز دنیا به شمار می آید که در صورت به ثمر رسیدن آن میتوان اثرات و صدمات مصرفی شدن را در ابعاد مختلف تا حد قابل توجهی کاهش داد؛ چرا که کثرت مواد زائد جامد نتیجة غیر قابل اجتناب توسعه و مصرف بوده و نبود مدیریت صحیح همگام با دانش روز یکی از عوامل مهم آلودگیهای زیست محیطی است. در کنار افزایش هزینههای دفع زباله، هزینههای جمعآوری آن نیز رشد یافته و بخش اعظم هزینههای مرتبط با مدیریت موادزائد را جمعآوری زائدات جامد شهری به خود اختصاص میدهد. طرحهای جمعآوری زائدات جامد شهری بسته به نوع، ترکیب و میزان زبالة تولیدی و همچنین ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی و اولویتهای شهری متفاوت است. توسعة پایدار بنا به تعریفی که در گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه آمده عبارت است از: توسعهای که نیازهای نسل حاضر را برآورده نماید بیآنکه برتوان نسلهای آینده برای برآورده ساختن نیازهایشان لطمه وارد سازد. در توسعه نه فقط منابع مادی بلکه منابع انسانی نیز باید نگهداری شود. توسعة پایدار به دست مردم و با مشارکت آنان به وجود میآید؛ که این مهم در تمام مراحل توسعه اعم از اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی و سیاسی برای تضمین پایداری ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Urban solid waste management and its role in sustainable development (Case study: 12th district municipality, Tehran)

نویسنده [English]

  • Esmail Nasiri

Payam-e noor University

چکیده [English]

Basically, solid waste management system is one of the most important items in controlling production, saving, consuming, and also in waste collecting and disposal. The main goal of urban solid waste management is to create an effective and sanitary collecting system which responds to citizens’ needs. On the other hand and due to the importance of sustainable development in urban societies, solid waste management is now one of the latest sciences which can decrease the influences and damages caused by consumerism to a considerable degree. Abundance of solid waste is the inevitable result of development and consumption, while lack of management is one of the most important factors in creating environmental pollutions. In addition to the costs of burying wastes, costs of collecting waste have also increased and most of waste management costs are related to collecting urban solid wastes. There are different plans for collecting urban waste, based on the type, composition and amount of produced waste, social and cultural features and urban priorities. According to the World commission of Environment and Development, sustainable development satisfies the present generation’s needs, without damaging the future generation’s capability in satisfying their needs. Not only physical resources, but also human resources must be maintained in development. Sustainable development begins with people and their cooperation; which are crucial in maintaining sustainability in economic, social, ecological and political stages of development.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • Solid waste
  • Urban Management
  • Tehran
  • 12th district
1- ج. چوبانوگلوس و همکاران. مهندسی محیط زیست.جلد دوم. انتشارات دانشگاه صنعتی سهند
2-خورزنی؛ علی، برنامهریزی استراتژیک در مدیریت اجرائی پسماند، سومین همایش ملی مدیریت پسماند- 1386
3- سعیدی فرد؛ مرتضی و کیانی صدر؛ مریم. کاربرد سامانة اطلاعات جغرافیائی (GIS) و سنجش از راه دور (RS) در مطالعات پیآمدهای زیست محیطی (EIA)، از دومین همایش مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران- 1387
4- شایگان- جلال. تکنیکهای کاهش ضایعات خطرناک در صنایع. از مجموعه مقالات اوّلین سمینار بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران- 1371
 5-عباسپور؛ مجید- مهندسی محیط زیست. جلد دوم. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی- 1371
6- عباسعلی؛ علی، موادزائد جامد شهری و نگاهی به مدیریت آن در شهر تهران، از سومین همایش مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران- 1388
7- عبدلی؛ محمدعلی، مدیریت دفع و بازیافت موادزائد جامد شهری در ایران، مرکز مطالعات و برنامهریزی شهری وزارت کشور، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور- 1379
8- علوی مقدم؛ محمدرضا و همکاران. آموزش و نقش کلیدی آن در مدیریت صحیح جامع مواد زائد جامد در ایران. از مجموعه مقالات هشتمین کنگرة ملی بهداشت محیط. تهران- 1383
9- علیزاده ربیعی؛ حسن. سنجش از دور (اصول و کاربرد). انتشارات سمت. چاپ ششم- 1383
10- عمرانی؛ قاسمعلی. مواد زائد جامد. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی- 1373
11- لطفی؛ حیدر، و همکاران. کاربرد سنجش از دور و GIS در مکانیابی محل دفن پسماند شهر تبریز. از مجموعه مقالات و مباحث مطروحه در اوّلین همایش مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران- 1385
12- منوری؛ مسعود و مدحت؛ آزاده. ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند زنجان و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی. از مجموعه مقالات و مباحث مطروحه در سومین همایش مهندسی محیط زیست. دانشگاه تهران- 1388
13- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری تهران. گزارش طرح تفصیلی منطقة 12 شهر تهران. معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران. مهندسان مشاور باوند- تیرماه 1386
14- A.pruss and etal (WHO) safe managment of waste from Health care  Activitic.
15- J.H.Clark (1995) Chemistry of waste minimization black Academic professionals.
16-  Michaud D.Lagreg and Etal 1994
17- Niir Board 2002
18- WTEC July 2002
19- www.tehran.ir
20-  www.recyclenet.blogfa.com
21- www.ibm.com/ibm/environmental/products
22- www.hamshahrionline.ir