نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

با گذشت زمان صنعت گردشگری آنچنان درخشش و توجیه اقتصادی پیدا کرده که پس از صنایع نفت و حمل ونقل رتبه پرسودترین صنایع را به خود اختصاص داده است. با وجودی که ایران از لحاظ منابع تاریخی، فرهنگی و طبیعی جزء 10 کشور اول دنیاست اما تنها کمتر از یک درصد سهم درآمد جهانی از صنعت توریسم را به خود اختصاص داده است. استان چهارمحال و بختیاری خصوصاً شهرستان کوهرنگ سرزمینی زیبا با آب و هوای دلپذیر و محصور در کوه‌های مرتفع است که در سلسله جبال زاگرس واقع شده است. وضعیت مناسب اقلیمی منطقه موقعیت مطلوبی جهت رشد و توسعه بخش‌های گردشگری فراهم کرده است. وجود جاذبه‌های طبیعی فراوان از ویژگی‌های ممتاز منطقه می‌باشد که در صورت ایجاد تأسیسات گردشگری مناسب و استفاده از ظرفیت‌های موجود در آنها برای جذب گردشگری می‌توان به توسعه صنعت گردشگری در این منطقه امیدوار بود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی پتانسیل های گردشگری منطقه کوهرنگ وارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه گردشگری  منطقه صورت گرفته است، که با استفاده از روش پرسشنامه دلفی، مطالعات میدانی و مصاحبه به شناسایی پتانسیل‌های گردشگری منطقه وسپس تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها به شیوه SWOT و همچنین وزن‌دهی و اولویت‌بندی عوامل مطروحه به ارائه راهبرد در جهت توسعه گردشگری منطقه کوهرنگ پرداخته است. تجزیه وتحلیل‌های صورت گرفته در تحقیق حاکی از آن است که آبشار چشمه کوهرنگ، آبشار شیخ علی خان، غاریخی چما، چشمه دیمه، امامزاده سر آقاسید، پیست اسکی چلگرد، دشت لاله‌های واژگون، از جمله جاذبه‌های گردشگری منطقه می‌باشند. همچنین با توجه به مطالعات انجام شده جهت توسعه گردشگری منطقه مورد مطالعه راهبرد محافظه‌کارانه باید در اولویت برنامه‌های توسعه گردشگری قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying tourism potentials in Kuhrang and proposing appropriate solutions for its tourism development

نویسندگان [English]

  • Ali Khaksari 1
  • Maryam Abbasi 2

1 Allameh Tabatabaei University

2 Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

Over time, Tourism industry has reached such a brilliance and economic justification which has made it the third most beneficial industry (after oil and transportation industry). Although Iran is among the ten top countries of the world regarding historical, cultural and natural resources, it assumes less than 1 percent of global earnings in tourism industry. Chahar Mahal va Bakhtiari, and especially Kouhrang is a beautiful area with a pleasant climate surrounded by high mountains of Zagros mountain range. The appropriate climate condition provides a situation for the development of tourism departments. The existence of many natural attractions is one of the distinguished features of the area, and we can hope to develop the tourism industry of the area by establishing appropriate tourism infrastructures and exploiting their capabilities in tourist attraction. The present article seeks to identify the tourism potentials of Kouhrang area and provide appropriate solutions for the tourism development of the area. Using Delphi questionnaire, field study, and interview, it identifies tourism potentials of the area and defines weak and strong points, threats and opportunities according to SWOT method, while weighting and prioritizing the strategies mentioned for the development of tourism in Kouhrang area. Analyses indicate that Cheshme Kouhrang waterfall, Sheykh Ali Khan waterfall, Chema ice cave, Dime spring, Emam Zade Sar Aqa Seyed, Chelgard ski resort, Lalehaye Vajgoon plain are among the tourism attractions of the area. In order to develop tourism in the studied area, tourism development programs must prioritize conservative strategy. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • tourist
  • SWOT Model
  • sustainable tourism
  • Kouhrang area
1- ارمغان، سیمین (1386)، توریسم ونقش آن در جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر.
2- بول، ادریان (1379)، اقتصاد سفر و جهانگردی، ترجمه علی اعظم بیگی، تهران مؤسسه فرهنگی آینده.
3- بهکیش، محمد (1381)، اقتصاد در ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی.
4- پاپلی یزدی، محمد حسین، (1385)، مطالعه گردشگری، سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی، (سمت) .
5- تولائی، سیمین(1386)، مروری بر صنعت گردشگری، دانشگاه تربیت معلم.
6- چاک وای گی(1377)، جهانگردی در چشمانداز جامع، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
7- حکمتنیا، حسن(1385) کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامهریزی شهری و منطقهای، انتشارات علم نوین، تهران.
8- داس ویل (1379)، مدیریت جهانگردی مبانی راهبردها وآثار، ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، تهران.
9- دیوید، فردآر، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران 1379.
10- دیبایی، پرویز (1371)، شناخت جهانگردی، انتشارات دانشگاه علامه
11- رضوانی، ع، (1379)، جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ هفتم.
12- شیوندی، داود، و همکاران، سیمای محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری ، 100 ص .
13- ضیائی، م، جغرافیای گردشگری، انتشارات پیام نور، چاپ اول، 207 ص .
14- لاند برگ، دانلد(1383)، اقتصاد گردشگری، مترجم محمدرضافروتن، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
15- لومسدن، لس(1380)، بازاریابی گردشگری، ترجمه محمد ابراهیم گوهریان، تهران، دفترپژوهشهای فرهنگی.
16- لی،جان(1378)، گردشگری و توسعه در جهان سوم، ترجمه دکتر عبدالرضا رکنالدین افتخاری و معصومه سادات صالحی امین، تهران، شرکت چاپ و نشربازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
17- کاظمی، مهدی(1382)، فصلنامه علمی مطالعات جهانگردی، نشر دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
18- کارگر، بهمن(1386)، توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران، از مفهوم تا راهکار، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهران.
19- محلاتی، صلاح الدین(1380)، درآمدی بر جهانگردی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
20- نوری، ج و عباسپور، م و مقصدلو کمالی، ب.؛ ارزیابی زیست محیطی سیاستهای استراتژیک توسعه صنعتی ایران با رویکرد تحلیل و عوامل استراتژیک (SWOT)، علوم تکنولوژی محیط زیست، شماره 21 - وضعیت گردشگری ایران در بستر جهانی شدن، مجموعه مقالات همایش، بامشارکت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب ورودهن باهمکاری گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحدفیروزکوه.
21- یاوری گهر، فاطمه (1382)، فصلنامه علمی مطالعات جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 
22-Barber, B. R. Jihad vs McWorld(1995) Terrorism’s Challenge to Democracy.: NEW WORK:Ballantine
23- Harrison ,D.(1995), "Tourism and less Developed Countries" NewYork:wiley prees .
UNWTO (2007),Sustainable Development of Torism in Desert -