نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد علوم پزشکی شیراز

2 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

پیشرفت تکنولوژی امروزه به حدی در کشورهای صنعتی و فرا صنعتی دنبال می­شود و این کشورها به سطوحی از آن دست یافتهاند که در یک نگاه شاید باور آن سخت باشد که روزی در این کره خاکی انسان حتی قادر به برآوردن برخی از نیازهای اولیه مانند ساختن یک سر پناه امن نبوده است. در هزاره سوم دست یابی انسان به اطلاعات موجب پیشرفت تکنولوژی و ایجاد تحولات زیادی در زندگی شده است. امروزه قدرت یک کشور در عرصه بین­المللی از تواناییهای آن کشور در زمینه­های استفاده از محیط جغرافیایی ناشی میشود؛ نحوه و چگونگی استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی یک کشور همواره آن را توانا می سازد  که در عرصه بینالمللی قدرتمند شود. داشتن تکنولوژی برتر میتواند عاملی برای تأمین امنیت یک کشور در برابر تهاجمات یا عاملی برای ترس و تهدید دیگر کشورها جهت یک جنگ پیشدستانه باشد. کشورهای ابرقدرت دنیا مانند آمریکا دارای تکنولوژی و سیستم پیشرفتهای به نام هارپ میباشند. هارپ یک پروژه تحقیقاتی است که در ظاهر برای بررسی و تحقیق درباره لایهی یونوسفر و مطالعات معادن زیرزمینی (با استفاده از امواج رادیویی ELF/ULF/VLF) میباشد. ولی در واقع «پروژه­ای با تکنولوژی جنگ ستارگان»  به منظور  کامل کردن یک سلاح جدید پایهگذاری گردیده است.
این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و اطلاعات موجود در سایتهای اینترنتی به بررسی سیستم هارپ پرداخته است. هدف این مقاله مطالعه سیستم هارپ به عنوان یک تکنولوژی برتر است که در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار دارد و می­تواند به عنوان یک سلاح مخرب یا سازنده مورد استفاده قرار گیرد. نتایج نشان میدهد که این سیستم برای استفاده سازنده به کار گرفته نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

What is HAARP? A destructive or a constructive technology?

نویسندگان [English]

  • Hojjat Mahkuei 1
  • Shahla Hasani 2

1 Medical Science Branch in Shiraz

2 Azad University

چکیده [English]

Regarding the level of technological development industrial and postindustrial countries have reached, it is hard to believe that once in this planet human beings could not even satisfy their basic needs, such as building a safe shelter. In the third millennium, access to information has resulted in the development of technology and has changed human life to a large degree. Nowadays, international power is a consequence of countries capabilities in exploiting their geographical environments; the way countries exploit their geopolitical situation creates an opportunity to appear powerfully in international realms. Superior technology is an important factor in securing countries against attacks or threatening other countries in preemptive wars. Superpowers such as USA possesses technologies and developed systems such as HARP. HARP is a research project apparently used for investigating and exploring ionosphere layer and underground mines (using ELF/ULF/VLF radio waves). But in reality, “a project with star war technology” has been launched to complete building a new weapon.
The present article takes advantage of a descriptive-analytic method and investigates HARP system using library and internet resources. This article aims to explore HARP system as a superior technology United States of America possesses and can use as a destructive or constructive weapon. Results indicate that the system has not been used for constructive purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HARP
  • technology
  • power
  • Security
  • America
1- آشفته تهرانی، امیر؛(1387)؛ جامعه شناسی جهانی شدن؛ تهران : نشر دانژه، چاپ اول.
2- اطاعت، جواد و موسوی،سیده زهرا؛(1390)؛رابطه متقابل امنیت ناحیهای و توسعه یافتگی فضاهای سیاسی با تأکید بر سیستان و بلوچستان؛ فصلنامه ژئوپلیتیک، تهران : انتشارات سازمان جغرافیایی، سال هفتم، شماره اول، بهار.
3- بوزان، بری و ویور، اُلی؛ (1388)؛ مناطق و قدرتها؛ ترجمه رحمان قهرمان پور؛ تهران : انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
4- برادن، کتلین و شلی، فرد؛(1383)؛ ژئوپلیتیک فراگیر؛ ترجمه علیرضا فرشچی و حمیدرضا رهنما، تهران : انتشارات دوره عالی جنگ، چاپ اول.
5- حافظنیا، محمدرضا؛ (1390)؛ مفهومسازی ژئوپلیتیک اینترنت و فضای مجازی؛ فصلنامه ژئوپلیتیک، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی، سال هفتم، شماره اول، بهار.
6- شوئل،فرانک ال.؛(1383)؛ آمریکا چگونه آمریکا شد؛ ترجمه ابراهیم صدقیائی؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم.
7- عزتی،عزت الله؛(1389)؛ استراتژی و ژئواستراتژی جزوه درسی دورهی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
8- عدالتی،تقی و فرخی،حسن؛ (1380)؛ اصول و مبانی جغرافیای ریاضی (زمین در فضا)؛ مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ سوم.
9- کاویانی،محمدرضا و علیجانی، بهلول؛ (1379)، مبانی آب و هوا شناسی؛ تهران : انتشارات سمت، چاپ هفتم
khedmat.ir/vdcc.xqia2bqmila82.html - Cached
http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/04images/Bases/haarp7
www.shia-news.com/fa/pages/?cid=12663
www.khabaronline.ir/news-38884.aspx
www.iaustb.ir/showthread
http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/01/comparing_us_states_countries