نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه RS&GIS ، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد RS7gis دانشگاه تهران

چکیده

با توسعه تکنولوژی موبایل،  بویژه توسعه نسل سوم وIP(1) تکنولوژی موبایل (3G)(2)،  ظرفیت محاسباتی گوشیهای موبایل(3) بیش از پیش قدرتمندتر شدند به طوری که این امر روش جدیدی را برای حل مشکلات در مواقع دستیابی به GIS زمان واقعی(4) در نتیجهی ویژگیهای قابلیت پویایی و دوری از فعالیتهای صحرایی که در میادین نفتی بوجود میآید را فراهم میکند. بر مبنای مطالعه عمیق روی تکنولوژیهای سکوی J2ME(5)، 
 SVG(6) (گرافیکهای بُرداری مقیاسپذیر) و تکنولوژی انتقال دهنده دادههای موبایل و...؛ براساس شرایط واقعی میادین نفتی، طرح استخوانبندی خدمات موبایل GIS میادین نفتی و طرح تکنولوژیهای کلیدیای که در این مقاله مشخص شدهاند را مطرح میکند؛ به طوری که این موضوع پایهی تکنیکی را برای ساخت میادین نفتی ایجاد میکند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

GIS services in oil fields with a focus on mobile platforms

نویسندگان [English]

  • Hasanali Faraji Sabokbar 1
  • Saeed Azadi Ghatar 2

1 University of Tehran

2 University of Tehran

چکیده [English]

With the development of cell phone technology, especially third generation and IP mobile technology (G3), the computational capacity of cell phones has increased and became more powerful. This technology provides us with a new method for solving problems in oil fields, which takes advantage of real time GIS data, and its dynamic capability, while it does not require field operations. The present article studies J2ME platform technologies, SVG (scalable vector graphics), and mobile data transfer technology thoroughly and proposes a framework for GIS mobile services in oil fields and also a plan for key technologies which altogether creates the technical foundation for building oil fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • J2ME
  • Mobile Platforms
  • GIS services
  • digital oil fields
[1] R. J. Zhang, H. Qi and W. J. Han, et al. “Design and Implement of Mobile GIS Based J2ME/Mobile SVG,” Microcomputer Information, Vol. 3, No. 3, 2006, pp. 164-166.
[2] B. Z. Wu and B. Xia, “Mobile Phone GIS Based on Mobile SVG,” IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Seoul, Korea, Vol. 2, January 2005, pp. 889-892.
[3] X. Q. Zuo and Q. Q. Li, “The Deliver and Visualization of Geospatial Information in Mobile GIS,” International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, Wuhan, September 2005, pp. 1348-1351. [4] “W3C
. Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification [EB/OL].” http://www.w3.org/TR/SVG/,2003-01/2009-02
[5] “Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME) Overview, Sun Microsystems,” 10 November 2004. http://java.sun.com/ j2me/ [6] “W3C
. Mobile SVG Profiles: SVG Tiny and SVG Basic [EB/OL].” http://www.w3.org/TR/2002/PR-SVGMobile- 20021115,2002–11/2009–02
[7] Y. G. Li, X. F. Zhou and M. Xu, “Design Mobile Commerce Security Project by Technology of J2ME and XML,” Application Research of Computers, Vol. 11, 2006, pp. 105-108.
[8] “The Jakarta Site - The Apache Jakarta Tomcat, the Apahce Jakarta Project,” 10 November 2004. http:// jakarta. apache. org/
[9] W. Y. Yan, “Mobile Map Service with Scalable Vector Graphics, Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2004,” IGARSS’04, Proceedings 2004 IEEE International, Anchorage, Alaska, USA, Vol. 5, January 2004, pp. 2967-2970.
[10] F. L. Zhang, X. G. He, Z. G. Qin and M. T. Zhou, “Location Management in Mobile Environment,” International Conference on Communications, Circuits and Systems, January 2004, pp. 1491-1496.
[11] L. L. Guo, Z. G. Qin and M. Yuan, et al. “Mechanism of Mobile Data Transfer Based on XML,” Journal of Daqing Petroleum Institute, Vol. 30, No. 5, 2006, pp. 122-124
[12] J. H. Shin, B. J. Yi and J. J. Song, “A Development of the Mobile Computing System for Repair and Patrol of Electric Power Facilities,” Fourth Annual ACIS International Conference on Computer and Information Science, January 2005, pp. 622-627.