نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد نقشه برداری - گرایش فتوگرامتری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

یکی از مؤلفههای اساسی در توسعه پایدار(1) هر کشور، میزان دسترسی و بهرهگیری از اطّلاعات مکانی و انجام تصمیمگیری بر مبنای تحلیلهای حاصل از سیستمهای اطّلاعات مکانی میباشد. برای این منظور در هر کشوری یک یا چند ارگان متولّیان اصلی تولید اطّلاعات مکانی میباشد. در سالهای اخیر و با ورود به عصر فنآوری اطّلاعات و دسترسی همگان به اینترنت، اهمیّت ایجاد بستری در محیط سایبری به منظور عرضه اطّلاعات مکانی دو چندان شده است. به همین دلیل نسل جدید محصولات ارگانهای تولیدکننده اطّلاعات مکانی قابلیّت عرضه و انتشار در محیط سایبری را دارا میباشد. برخی از این ارگانها پا را فراتر گذاشته و نه تنها در زمینه انتشار اطّلاعات مکانی در اینترنت پیشقدم شدهاند بلکه امکان انجام برخی تحلیلهای مکانی اولیّه و ساده را هم برای کاربران فراهم کردهاند. این امکانات در کشورهای توسعه یافته دیده شده و اطّلاعات مکانی در محیط سایبری در حال عرضه میباشد. به منظور استفاده از دانش و تجربیات کشورهای پیشرفته در زمینه تولید و انتشار اطّلاعات مکانی، لزوم بررسی روند تولید دادههای مکانی در این کشورها ضروری میباشد. در ایالات متحده USGS و در انگلستان OrdnanceSurvey متولّیان این امر میباشند. از اینرو مقاله حاضر به بررسی روند تولید اطّلاعات مکانی در این دو سازمان پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation on production and dissemination of spatial information in developed countries

نویسندگان [English]

  • Hamid Enayati
  • Mohsen Hasanzadeh Shahraji

Khaje-Nasireddin Toosi University

چکیده [English]

Availability of spatial information and decision making based on the analyses performed by geographic information system are among the fundamental components of sustainable development. For this purpose, an organization or more is responsible for the production of spatial information in different countries. In recent years and in the era of information technology and public access to internet, creating a platform for providing spatial information in cyberspace is considered to be much more important. As a result, the new generation of spatial information products have the capability of being presented and disseminated in the cyberspace. Some organization have proceeded and not only pioneered for dissemination of spatial information in the Internet, but also have provided users with the possibility of performing some basic spatial analyses. In developed countries, these possibilities are available and spatial information is being provided in cyberspace. In order to take advantage of developed countries knowledge and experience in producing and disseminating spatial information, it is necessary to evaluate the procedure of producing spatial data in these countries. USGS in United States of America and Survey Ordnance in UK are responsible for producing spatial data. Therefore, the present article investigates the procedure of producing spatial information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • producing spatial information
  • USGS
  • Ordnance Survey
  • developed countries
  • digital data
1-http://www.usgs.gov/. [Online]
2- http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Geological_Survey. [Online]
3-http://nationalmap.gov/ustopo/. [Online]
4- http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/. [Online]
5- Digital Photogrammetry, Developments at Ordnance Survey. Lynne Allan, DavidHolland. Amsterdam : International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, 2000. Vols. XXXIII, Part B. 2