نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد اقلیم شناسی

چکیده

اهمیت تأثیر اقلیم بر معماری، انجام مطالعات و پژوهشهای جامعی را در این زمینه ایجاب میکند به ویژه در کشور ما که تنوع اقلیمی و معماری متنوعی را نیز داشته است. اقلیم هر منطقه را میتوان؛ مجموعهی منظمی از پوشش گیاهی، میزان بارش، حرارت، دما و تابش آفتاب آن منطقه تعریف کرد. برای تعیین ساختارهای معماری هر منطقه و بالا بردن آسایش ساکنان آن، توجه به ویژگیهای آب وهوایی محلی اجتنابناپذیر است.
با آگاهی از عوامل و عناصر اقلیمی شهر شیراز، جهتگیری ساختمانها، شناخت از مصالح ساختمانی مناسب، انتخاب ابعاد پنجرهها وغیره میتوان تدابیری اندیشید تا ساکنان احساس راحتی و آسایش بیشتری کنند و با مصرف کمترین انرژی بتوانند گرمایش و سرمایش مورد نیاز مسکن خود را تأمین نمایند.گردآوری اطلاعات این تحقیق، بصورت کتابخانهای، اسنادی و پیمایشی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Climate and architecture of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Behnam Moghani Rahimi 1
  • Zahra Porbar 2

1 Shahid Bahonar University

2 Climatology

چکیده [English]

The importance of climatic effects on architecture necessitates exclusive studies and researches, especially in our country which possesses climatic diversity and diverse architecture. Climate can be defined as an organized collection of vegetation, precipitation, heat, temperature, and sunlight in the area. In order to identify local architectural structures and increase the level of comfort among its inhabitants, we inevitably have to consider local climatic features.
If we reach an awareness of climatic elements and direction of buildings in Shiraz, recognition of appropriate materials and choosing appropriate size for windows, we can think of measures so that its inhabitants feel comfortable and can supply the necessary cooling and heating for their house. Information collection was performed in the form of a secondary, documentary and survey research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Climate
  • Shiraz
  • urban texture
  • Environmental factors
- داریوش، بابک، 1391، انسان، طبیعت و معماری، تهران، چاپ سوم، انشارات علم و دانش
- رازجویان، محمود،1367، آسایش به وسیلهی معماری همساز با اقلیم، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
- رهنمایی، محمد تقی، 1383، فرآیند برنامه ریزی شهری ایران، تهران، چاپ اول، انتشارات سمت
- سازمان مدیریت و برنامهریزی، 1375، آمارنامه استان فارس، سالنامهی آماری کشور
- شاطریان، رضا، 1388، اقلیم و معماری، تهران، چاپ دوم، انتشارات سیمای دانش
- طاووسی، تقی،1387،اقلیم و معماری مدارس نوساز شهر اصفهان، جغرافیا و توسعه، شماره 11
- فلامکی، منصور،1384، سیری در تجارب شهری از ونیز تا شیراز،تهران،نشر فضا
- قبادیان، وحید، 1390، بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران،تهران، انتشارات دانشگاه تهران
- کاویانی، محمد رضا،1372، بررسی و تهیه نقشه زیست اقلیم انسانی ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 28
- کسمایی، مرتضی،1372، پهنهبندی اقلیمی ایران، مسکن و محیط مسکونی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، چاپ اول
- معماریان، غلام حسین، 1375، آشنایی با معماری مسکونی ایرانی، تهران، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه علم و صنعت
- واتسون، دونالد، 1390، طراحی اقلیمی، ترجمهی وحید قبادیان و محمد فیض، تهران، چاپ سیزدهم، انتشارات دانشگاه تهران