نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

چکیده

با افزایش رشد شهرنشینی در بسیاری از نواحی جهان، بویژه در کشورهای درحال توسعه بر مشکلات و نارسایی‌های زندگی شهری افزوده شده است. از جمله‌ی این مشکلات می‌توان به افزایش جرم و جنایت در شهرها و ناامنی اشاره کرد. بسیاری از جامعه شناسان و برنامه‌‌ریزان شهری بر نقش و تأثیر کالبد و فیزیک شهرها و طراحی فضاهای شهری در پیشگیری وکاهش جرم توافق نظر دارند و اصول طراحی و راهکارهای لازم را پیشنهاد و ارائه نموده‌اند. در این مقاله، که به روش توصیفی وتحلیلی وبه کمک منابع کتابخانه‌ای و بهره جستن از نظریه‌های مختلف جامعه شناسان و برنامه‌ریزان شهری، نگاشته شده، به تبیین نقش فضاهای شهری در پیشگیری از جرم وایجاد امنیت برای شهروندان، پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Clarifying the role of urban spaces in crime prevention and security

نویسندگان [English]

  • Hossein HatamiNejad 1
  • Baber Mansoori 2
  • Mohammad Feli 2

1 University of Tehran

2 University of Taehran

چکیده [English]

With the increasing urbanism in many regions of the world, the insufficiencies and problems of urban life have increased especially in developing countries. Increasing crime and insecurity in cities can be identified as one of these problems. Many sociologists and urban planners agree on the role of urban texture and urban environments in preventing and decreasing crimes and have proposed related designing principles and necessary guidelines. The present article clarifies the role of urban spaces in crime prevention and in creating a secure environment for citizens, using a descriptive-analytic method, secondary resources and different theories proposed by sociologists and urban planners.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • urban spaces
  • Security
  • access
  • Mass Crime Centers
- احمد آبادی، زهره، صالحی، مریم، احمد آبادی، علی (1387)، رابطه مکان و جرم، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 27.
- احمدی، حبیب. (1384)، جامعه شناسی انحرافات، تهران: انتشارات سمت.
- اخوان،آرمین؛ صالحی،اسماعیل، (1388)،رویکرد جلوگیری از جرایم از طریق طراحی محیطی (C.P.T.E.D) رویکردی مؤثر در کاهش جرم در محیطهای شهری، ماهنامه بینالمللی راه و ساختمان.
- اسماعیل زاده، یعقوب و حسن، (1387)، عوامل مؤثر در کاهش با افزایش امنیت اجتماعی در شهرها، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم.
- بحرینی، سیدحسین؛ تاجبخش،گلناز، (1377)، مفهوم قلمرو در طراحی شهری، نشریه هنرهای زیبا دانشگاه تهران، شماره60.
- جیسون، سوزان؛ ویلسون، پل آر.،(1387)، طراحی محیطی جرم ستیز (پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، ترجمه: محسن کلانتری، ابوذر سلامی بیرامی، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، تهران.
- حناچی، سیمین و مژگانی، پروانه، (1387)، پیشگیری از جرایم شهری از طریق طراحی محیطی، همایش ملی  پیشگیری از جرم.
- درانی، کمال(1380). بررسی نمادها و نشانه های امنیت در ساختارخیالی و نمادگرایی نوجوانان شهر تهران. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، سال 31، شماره دوم.
- ربانی، رسول. (1385)، جامعه شناسی شهری، تهران: انتشارات سمت و دانشگاه اصفهان، چاپ دوم.
- زهره احمدآبادی و همکاران(1387)، رابطه مکان و جرم، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم شماره 27.
- سرلک زایی، شریف. (1385)؛ بحران امنیت اجتماعی در ایران؛ ماهنامه برداشت اول؛ سال سوم، شماره22.
- سفیری، خدیجه (1387) نقش نهادهای غیردولتی محلهای در تأمین امنیت اجتماعی، مجله مطالعات.
- صادقی، حسین، شقاقی، وحید، اصغرپور، حسین (1383)، تحلیل عومل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 68.
- طاهری خورانی، زهرا، (1388)، بررسی عوامل اجتماعی عوامل مؤثر بر احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی پایانامه کارشناسی ارشد، رشته علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان.
- علیخواه، فردین، مریم نجیبی، (1385)، زنان و ترس از جرم در فضاهای شهری، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22.
- قورچی بیگی، مجید، (1386)، راهبردهای کاربردی CPTED برای پیشگیری از جرم در مناطق مسکونی، مجله فقه و حقوق، سال چهارم، شماره15.
- کلارک، رونالد (1387)، نظریه پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی، ترجمه: محمدحسن جعفریان، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال سوم، شماره 3.
- کلانتری، محسن (1380)، بررسی جغرافیایی جرم و جنایت در مناطق شهر تهران، پایانامه دکتری دانشگاه تهران.
- کلانتری، محسن و توکلی، مهدی، (1386)، شناسایی و تحلیل کانونهای جرمخیز شهری، فصلنامه مطالعات پیشگری از جرم، نشریه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، سال دوم، چاپ دوم
- گروسی، سعیده و جلال میرزایی و احسان شاهرخی.(1386)، بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت» (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت)، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره دوم.
- گلدوزیان، ایرج (1369)؛ حقوق جزای عمومی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
- محمودی نژاد، هادی؛ (1386) جلوگیری از جرایم شهری ازطریق طراحی محیطی باز خوانی حفاظت محیطی، مجله شهرسازی و معماری سنتی شماره16.
- میرعرب، مهراد. (1379)، «نیم نگاهی به مفهوم امنیت»، مجله علوم سیاسی؛ سال سوم، شماره نهم.
- ویلسون، جیمز، کلینگ جرج، (1382)، تئوری پنجرههای شکسته، ترجمه: محمد صدری توحیدخانه، مجله حقوق قضایی دادگستری، شماره43.
 
-Clarke.R.V.(Ed)(1997).Situational, crime Prevention:Successfucase
-Poyner.B.(1991).Stuational Crime Prevention in Two Parking
facitities Security Journal.vol.2No.1.
-Spelmab,W(1993).Abandoned buildings. Magets forCrime? Studies.2ed .Harrow and Hemton. Newyork. NY.Journal ofCriminal Justice.vol21 No.3.