نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

2 مدرس مدعو، جغرافیای طبیعی، دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل

چکیده

تحلیل و مدیریت خطر زمین لغزش از وظایف مهم مدیران میباشد. در این تحقیق ویژگیهای زمین لغزش با استفاده از تصاویر ماهوارهایی گوگل ارتس و سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی شد. منطقه مطالعاتی پهنه زمین لغزش چهارتخته میباشد که در شهرستان اردل، استان چهار محال و بختیاری واقع شده است. دادههای اصلی از گوگل ارتس و مدل ارتفاعی رقومی اخذ شده است. نقشههای تصویری پهنه لغزشی، کاربری زمین، ناهمواری و نقشه توسعه لغزشی از جمله نتایج این تحقیق میباشد. نتایج نشان میدهد که توده لغزشی در مجاورت یکی از انشعابات رودخانه کارون واقع شده است و یکی از علل اصلی وقوع لغزشها زیرشویی توسط آن میباشد. انتهای این توده، پنجه میباشد که به مرور رسوبات را به رودخانه تخلیه میکند. زمین لغزشهای چرخشی در آبرفت ها و کوهرفتها و بر دامنههای کمتر از 20 درجه رخ دادهاند و پرتگاهها و پنجه دارای شیب تند میباشند. تخلیه زه آبهای شهر ناقان، وجود راههای ارتباطی و کشت آبی از دیگر دلایل وقوع و توسعه زمین لغزش میباشد. 53 درصد جریانها به سمت جنوب و جنوب غرب زهکش میشوند. پرتگاه اصلی پهنه لغزشی مجاور جریانهای آبی رتبه 4 و 5 قرار دارد. زمینهای کشاورزی، خاک، راههای ارتباطی و حتی شهر ناقان در معرض تهدید توسعه پهنه لغزشی میباشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Google earth, Geographic Information System and landslide in Chahar Takhte, a simple and new method to study landslide

نویسندگان [English]

  • Nasrin Nikandish 1
  • Seyyed Farzad Hosseynizadeh Arani 2

1 Payam-e Noor University

2 Payam-e Noor University

چکیده [English]

Analyzing landslide and risk management are among the important responsibilities of managers. The present study explores different features of landslide using Google earth satellite images and Geographic Information system. Case study includes landslide zone in Chahar Takhte which is located in Ardal, Chahar Mahal va Bakhtiary province. Data was collected from Google earth and digital elevation model. Maps of landslide zone, land use, topographic and landslide development were produced based on the obtained images. Results indicate that the sliding mass is located near one of Karun tributaries, and undercutting by this tributary is one of the main reasons for the occurrence of landslide. The toe of this mass discharges sediments into the river. Rotational landslide happen in alluvium, colluvium and skirts with a less than 20 degree slope, while cliffs and toe have steep slope. Other reasons for the occurrence and development of landslide includes water drainage in Naqan city, roads and irrigated agriculture. 53 percent of flows are drained in south and south west directions. Main cliff in the landslide zone is located near grade IV and V water flows. Agricultural lands, roads and even Naqan face the threat of landslide zone development. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Google Earth
  • Geographic Information System
  • Chahar Takhte land slide
  • landslide zone map
1- بلورچی م، انصاری ف، (1378)، بهمن واریزهای آبیکار در استان چهار محال و بختیاری، مجموعه مقالات اولین همایش محیط و زمین شناسی مهندسی، تهران ص 75
2- نیک اندیش، نسرین، (1378)، بررسی نقش عوامل هیدرواقلیم در وقوع حرکات تودهای در حوضه کارون میانی با تأکید بر نقش رسوب زایی آنها، پایان نامه دکتری، دانشگاه اصفهان، ص 63
3-Geological survey of Iran,  M.H.Ehsanbakhsh Kermani,1996,    Ardal Map, 1:100000 scale, 615 No.
4-http: //en. wikipedia.org/wiki/Google-Earth# Imagery-and coordination
5- Hutchinson JN(1988) General report:Morphological and geotechnical parameters of Landslides in relation to geology and hydrogeology. In: Bonnard C(Ed) Proceedings 5th International Symposium on Landslides, Lausanne, Balkema, Rotterdaml,pp.3-35.
6- K.T.Chau,Y.L. Sze, M.K.Fung,W.Y.Wong, E.L.Fong,& L.C.P.Chan,(2004), Landslide hazard analysis for Hong Kongusing landslide inventory and GIS, Computers& Geosciences 30(2004) 429-443,Lee S,Ryu JH, &Min K,Wo JS(2003( Landslide susceptibility analysis using GIS and artifical neural network, Earth Surf Proc Land 28:1361-1376.
7- Levental,A.R,&Mostyn,GR(1987),Slope stabilization techniques and their application, proceedings Extension Course on Soil slope stability and stabilization, Sydney,Walker,B.F.and Feel,R.(rds),Balkemma, Rotterdam,121-181.
8- Mantovani,F.,Soeters,R,&Van Westen,C.J.,(1996). Remote sensing techniques for landslide studies andhazard zonation in Europe. In: M.Soldati(Editor), Landslides in the European Union. Geomorphology, 15:213-2255.
9- NASA,METI,U.S.Geological Survey(USGS) andErsdac, Aster Gdem (1999)
10-Van Westen C J,(1994). GIS in landslide hazard zonation ; a review with examples from the Wiley, Hoboken, New Jersey,2009.360 pages,ISBN 978-0-470-38124-3.