نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان

چکیده

ارزش و نیاز به وجود یک اصطلاح شناسی مشترک بین عالمان یک علم و توافق متخصصان آن علم در برداشت یکسان از واژهها و مفاهیم است که به علم ارزش پارادایمی میبخشد. در همین ارتباط، علیرغم اشارهای مکرر به واژه «لندفرم» در تعاریف مختلف علم ژئومورفولوژی به عنوان علم مطالعه و تفسیر لندفرمها، بویژه دلایل ایجاد و تغییرات  آنها، اشارهای به مفهوم خود لندفرم  در این تعاریف نشده و با وجود اهمیت این مفهوم از دیدگاه معرفت شناسی و متافیزیکی در ژئومورفولوژی، این واژه چندان مورد عنایت، توجه و توافق ژئومورفولوژیستها نبوده است. بنابراین با توجه به اینکه مفهوم «لندفرم» که اساس طبقهبندیها و مبنای بیشتر تحقیقات ژئومورفولوژیکی است، هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت، مفهوم لندفرمها و ارائه یک طبقهبندی لندفرمی از منطقه مورد بررسی است. روش پژوهش از نوع کمی و کیفی با استفاده از عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای منطقه و انجام بازدیدهای میدانی گسترده و بررسی اسناد و مدارک کتابخانهای بوده است. نتیجه نهایی حاصل از پژوهش حاضر ارائه جدول لندفرمهای موجود در منطقه مورد بررسی و تولید نقشه ژئومورفولوژیکی لندفرمهای حوضه آبریز جاجرود بر اساس فرایندهای شکلزا میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

landforms and their classification in Geomorphology science

نویسنده [English]

  • Haydeh Ara

Semnan University

چکیده [English]

Scholars and experts in different fields need a common terminology and a common interpretation of terms and concepts which give paradigmatic value to the science. Despite repeated references to “landforms” in different definitions of geomorphology, as the science of studying and interpreting landforms, and the importance of this concept in metaphysical and epistemological view of geomorphology, the term has been quite neglected by geomorphologists. Therefore, as most classifications and geomorphologic researches are based on the concept of “land form”. The present article seeks to investigate the nature and concept of landforms and provide a classification of landforms in the area. Qualitative and quantitative research methods, aerial and satellite imageries were applied, large scale field study was performed and library documents were explored. The research ultimately provides a table of available landforms in the area and produce a geomorphologic map of landforms in Jaj Rud basin according to land forming processes.

1- اسفندیاری درآباد، فریبا، رجایی، عبدالمجید و رجبی، معصومه. 1385، «بررسی فرآیندها و لندفرمهای پریگلاسیر در دامنه شرقی سبلان » جغرافیا و توسعه. 7. صفحات 172-155.
2- جعفری اقدم، مریم. 1389، «بررسی تغییرات مرزهای مناطق مورفودینامیکی و مورفوکلیماتیکی کواترنری در حوضه آبریز جاجرود»، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران .
3- رامشت، محمد حسین. 1384، نقشههای ژئومورفولوژیکی (نمادها و مجازها ). تهران : انتشارات سمت .
4- شایان، سیاوش، ملامهر علیزاده، فاطمه و جنتی، مهدی. 1384، «کارایی دادههای سنجش از دور در تهیه نقشههای لندفرم و نقش آن در برنامهریزی محیطی» مدرس علوم انسانی. شماره 43.
5- Bloom, Arthur, 1991. Geomorphology: a systematic analysis of late Cenozoic. NewDelhi: Prentice- Hall of India.P:3.
6- Bridges, E.M., 1990. World Geomorphology, Cambridge: Cambridge University Press.
7- Chorley, Richard J., 1991. The history of the study oflandforms or the development of geomorphology, Routledge.
8- Clark, Audrey N., 1985, Longman dictionary of geography human and physical, UK: Longman.
9- Cooke, R.U., Doornkamp, J.C., 1990. Geomorphology in Environmental Management, Oxford university press.
10- Evans, Ians, 2012, Geomorphometry and landform mapping: what is alandform? Geomorphology, Vol.137.
11- Gaudi, Andrew, 1995 .The ChangingEarth, Rates of Geomorphologic Processes, USA: Blackwell.
12- Hartemink, A.E., Mcbratney, A.B., 2009.Developements in soilscience-Geomorphometry, concepts, Software, Application, Elsevier.
13- Huggette, RichardJohn, 2003.Fundamental of physical geography, London & New York: Routledge.
14- Lincoln, N.E., 2008.Geomorphic description system, Natural resourcesconservation service.
15- Panizza, M., 1996. Developments in earth surfaceprocesses 4Environmental Geomorphology. Elsevier.
16- Rhoads, Bruce L., Thorn, Colin E, 1996. Toward a philosophy of geomorphology. In: Rhoads, Bruce L., Thorn, Ed. the scientific nature of geomorphology, Binghamton 27-29September 1996, Binghamton: John Wiley & Sons
17- Rhoads, B.L. & Thorn, C.E., 1993. Geomorphology as science: therole of theory. Geomorphology, Vol: 6
18-  Ritter,D.F.,Kochel,R.C.,Miller,JR.,1995.Process geomorphology, Dubuque:
Jowa. 546 pp.
19- Saadat, Hossein & et.al, 2008. Landform classification fromdigital elevation model and satellite imagery. Geomorphology, vol.100.
20- Selby, M.J., 1985.Earth's changing surface: An introductionto geomorphology. UK: Clarendon press.
21- Strahler, Arthur N., 1958. Introduction to physical geography, US: John Wiley & Sons.
22- Summerfield, M.A., 1991. Global geomorphology: an introduction to the studyof landforms, Longman.
23- Swanson, FJ, Kratz, TK, Caine, N, Woodmansee, RG, 1988. Landform effects on ecosystem patterns andprocesses. BioScience, 38(2).P:10.