نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور- مرکز شهرکرد

چکیده

مقاله پیش رو با هدف تبیین ارتباط بین کارکرد اقتصادی زنان روستایی با وضعیّت توسعه پایدار نقاط روستایی به رشته تحریر درآمده است. در این پژوهش از روش‌های اسنادی، پرسشنامه‌ای و مشاهده‌ای استفاده شده است، مدل آماری تجزیه به مؤلفه‌­های اصلی و اقتباس از مدل (پی، اس، آر) الگوی معمول در طبقه‌بندی وتحلیل داده‌ها است. جامعه آماری این پژوهش را 8619 زن روستایی واقع در سنین فعالیت ساکن در564 روستای بالای 15 خانوار استان چهار محال‌وبختیاری تشکیل می‌دهد، تعیین حجم نقاط و خانوارهای نمونه به روش نمونه‌گیری احتمالی طبقه­بندی شده می­‌باشد.چنانچه نتایج حاصل نشان می‌­دهد کارکرد اقتصادی زنان روستایی از سویی متأثر از ساختارهای مکانی- فضایی، و از سوی دیگر در ارتباطی معنا دار با عواملی چون میزان برخورداری از مهارت‌های عمومی و دسترسی یا کنترل بر منابع و عوامل تولید می‌با‌شد. ارتقاء سطح تحصیلات و برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی- ترویجی به همراه فراهم ساختن زمینه افزایش دسترسی، کنترل وحتی تملک زنان روستایی بر منابع وعوامل تولید با ارائه راهکارهایی چون، عرضه تسهیلات بانکی ارزان قیمت و... از جمله راهکارهایی است که انتظار می‌رود با اجرای آنها زمینه ارتقاء کارکرد اقتصادی زنان روستایی در فرآیند توسعه پایدار بیش از پیش فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic function of rural women in sustainable development

نویسنده [English]

  • Seyyed Ramin Ghafari

Payame-Noor University

چکیده [English]

The present article seeks to clarify the relation between economic function of women in villages and sustainable development of rural areas. Documentary research methods, questionnaires and monitoring were used. Principal component analysis (PCA) and a model derived from PSR model are the usual pattern in data classification and analysis. Statistical society consists of 8619 women in active ages in 564 villages of more than 15 household in Chahar Mahal va Bakhtiari. The volume of selected points and households are classified using probable sampling. Results indicate that economic function of rural women is under the influence of local-spatial structures and has a significant relation with factors like general skills and access or control of producing factors. Upgrading education level, holding different educational-promotional courses, providing necessary requirements to increase rural women access and control over producing resources and factors with solutions like cheap bank facilities, etc. are among solutions which is expected to increase economic functionality of rural women in the process of sustainable development.
Key words: sustainable development, economic function, rural women, rural points        

1- آل ابراهیم دهکردی، بیژن (1381) بررسی عوامل مؤثر در مدیریت و سازماندهی زنان روستایی به منظور اقتصادی کردن فعالیت‌های آنها در بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، طرح مطالعاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت جهاد کشاورزی.
2- سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استان چهارمحال‌وبختیاری (1382) آمارنامه سال1381، واحدآمارواطلاعات، شهرکرد.
3- چمرز، رابرت (1376) توسعه روستایی اولویت بخشی به فقرا، ترجمه مصطفی ازکیا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
4- حافظ‌نیا، محمدرضا (1383) مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران.
5- غفاری، سید‌رامین(1385) جایگاه ونقش زنان روستایی استان چهار محال وبختیاری در فرآیند توسعه پایدار، پایان‌نامه دکتری در رشته جغرافیا وبرنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی،گروه جغرافیا.
6- دلاور، علی (1377) روش تحقیق در روانشناسی وعلوم تربیتی ، نشر ویرایش، تهران.
7- مهندسین مشاورآبان (1381) طرح جامع توسعه ناحیه‌ای استان چهارمحال وبختیاری، (مرحله اول)،سازمان مسکن و  شهرسازی استان چهار محال وبختیاری، شهرکرد. (منتشر نشده)
8- Brown, Jeffrey (2004) what is sustainable development, Article, (Internet Network) www.Globallarningnj.org
9- FAO) Food and Agriculture organization. (2005)-Report (Internet Network) www.fao.org
10-http//en.Wikipedia.org/wiki/Principal_Component_Analysis. (Internet Network)
11-Jackson, Tony and Roberts, Peter (2000) A Review of Indicators of Sustainable Development, A Report for Scottish Enterprise TAYSIDE– school of town and regional planning university of Dundee, final report, February 2000, (Internet Network) www.trp.dundee.ac.uk/library/pubs/SET Report(PDF)
12- Reddy, Richard and etal (1973) why do people participate in voluntary action? Journal of extension, vol. xi.
13- Ruth, Meena (2001) Women and Sustainable Development, Non Governmental liaison service, (Internet Network) www.un-ngls.org.
14- (SARDF) South African Rural Development Framework (2005).Report: (Internet Network) http://cbdd.wsu.edu/kew/content/cdoutput/tr501/page 58.htm
15- (WEDO) Women’s Environment and Development Organization. (2004)-paper: (Internet Network) www.wedo.org