نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

دسترسی به داده‌های عناصر اقلیمی یکی از پیش نیازهای اساسی در هر مطالعه اقلیمی به شمار می­‌آید. در گذشته داده‌های پیمونگاه­های سازمان­‌های  هواشناسی و مؤسسات وابسته به آن مرسوم‌ترین و قابل اعتمادترین داده‌ها برای مطالعات اقلیمی محسوب می‌شد و استفاده از داده‌های بارش پیمونگاه‌ها پارادایم مسلط در بین اقلیم‌شناسان به شمار می‌آمد. اما در دهه‌های اخیر،  ناتوانی‌ها و ایرادات این پارادایم به خصوص در تعمیم نتایج حاصل از مطالعه داده‌های یک پیمونگاه به یک پهنه آن‌هم در مورد متغیرهای سرکش مانند بارش، موجب شد تا پارادایم جدیدی جایگزین شده و استفاده از داده‌های شبکه‌ای بارش پدید آید. بخشی از نیاز پارادایم جدید به این نوع داده‌ها با ایجاد پایگاه‌های شبکه‌ای بارش مرتفع شد.
این پایگاه‌ها با استفاده از منابع مختلف داده‌های بارش را جمع‌آوری کرده و با استفاده از روش‌های خاص زمین آمار این داده‌های پیمونگاهی را به داده‌های شبکه‌ای در درجه تفکیک متفاوت برای گستره‌های منطقه‌ای تا جهانی و در بازه‌های زمانی طولانی تهیه می‌کنند. هر چند با توجه به وجود نسخه‌های متعدد و متنوع امکان تشریح کامل ویژگی‌های تک تک نسخه‌های پایگاه‌های داده وجود ندارد. اما هدف این مقاله آشنایی با ساختار کلی و ویژگی‌های عمومی پایگاه‌های داده شبکه‌ای بارش و امکانات آنها است. در پایان نگاشت بارش ایران بر اساس داده‌های برخی از  پایگاه‌های داده بارش جهت آشنایی بیشتر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

networks of rainfall databases

نویسنده [English]

  • Esmail Nasrabadi

Payame-Noor University

چکیده [English]

Access to climatic data is a fundamental prerequisite in any climatic study. In past years, data received from Meteorology organization stations were among the most reliable and acceptable data for climatic study and using precipitation data of these stations were a dominant paradigm among climatologists. But in recent decades, flaws and incapability of this paradigm in generalizing data received from one station to a zone especially in the case of unruly variables like precipitation resulted in adding a new paradigm and applying precipitation network data. Needs of the new paradigm to these kinds of data are somehow satisfied with precipitation network data.
These bases collect precipitation data from different resources and produce these network data in different degrees of separation using specific geo-referenced methods for regional to global zones in long time periods. However, complete analysis of each available station is not possible due to multiple and varied available versions. The present article seeks to introduce the overall structure and general features of precipitation network data bases and their capabilities. Finally, precipitation map was produced based on data received from some precipitation data stations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • precipitation network data
  • precipitation data base
  • Iran
- عساکره، حسین (1386)، تغییرات زمانی- مکانی بارش ایران زمین طی دهه‌های اخیر، جغرافیا و توسعه، شماره 10، صص164-145.
- گنجی، محمد حسن (1376)، رساله آثار علوی یا کائنات جو (یک متن هواشناسی مربوط به 900 سال قبل)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره46، صص 14-6.
- مسعودیان، سید ابوالفضل (1391)، کارگاه پایگاه‌های داده‌های شبکه‌ای بارش، دانشگاه زاهدان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
- مسعودیان،سید ابوالفضل (1390)، اقلیم‌شناسی ایران، انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ دوم.
- Adler R.F., Huffman G.J., Chang ,A., Ferraro, R., Xie P.P., Janowiak, J., Rudolf ,B., Schneider, U., Curtis, S., Bolvin, D., Gruber, A., Susskind, J., Arkin, P. and Nelkin, E ., 2003, The version-2 global precipitationclimatology project (GPCP) monthly precipitation analysis (1979–present), J. Hydrometeorology, vol. 4, pp. 1147-1167.
- Daly, C., Gibson, W.P., Taylor, G.H., Gregory L., Johnson, G. L. and Pasteris, P., 2002, A knowledge-based approach to the statistical mapping of climate, Climate Research, Vol. 22, pp. 99-113
- Evans, J.P., 2009, 21st century climate change in the Middle East, Climatic Change, Vol. 92, pp. 417-432.
-Huffman, G. J. and Coauthors, 1997, The Global Precipitation Climatology Project (GPCP) combined precipitation datasets, Bull. Amer. Meteor. Soc., vol. 78, pp5-20.
- Javanmard, S., Yavapai, A., Nodzu, M. I., Kawamoto, H., Jamali,J. B., Kamiguchi, K. and Arakawa, O., 2010, Comparing high-resolution gridded precipitation data with satellite rainfall estimates of TRMM 3B42 over Iran, Adv. Geosci., 25, pp.119-125.
- Kyriakidis, P., Kim, J. and Miller, N., 2001, Geostatistical mapping of precipitation from rain gauge data using atmospheric and terrain characteristics, J. of Appl. Meteor. , Vol. 40, pp.1855-1875.
-Rajeevan, M., Bhate, J., Kale, J.D. and Lal, B.,2006, High resolution daily gridded rainfall data for the Indian region: Analysis of break and active monsoon spells, Current Science,91, pp. 296-306.
- Schneider, U., Becker, A., Meyer-Christopher, A.  Ziese, M and Rudolf, B., 2011, Global Precipitation Analysis Products of the GPCC, http://gpcc.dwd.de/.
-Yatagai, A., Xie, P., and Alpert, P., 2008, Development of a daily gridded precipitation data for the Middle East, Adv. Geosci., 12, pp.165-170.
- Yatagai, A., Kamiguchi K., Arakawa, O., Hamed, A., Yasutomi, N. I. and Kitoh, A., 2012, APHRODITE: constructing a long-term daily gridded precipitation dataset for Asia based on a dense network of rain gauges, Bull. Amer. Meteor. Soc.Vol.93, Issue 9, pp. 1401-1415.
 -http://www.chikyu.ac.jp/precip