نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقلیم شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 کارشناس ارشد اقلیم شناسی ،دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

چکیده

گرد و غبار همواره به عنوان یکی از مهمترین مخاطرات محیطی مطرح بوده و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی را بر جای میگذارد. هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی روند تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در ایستگاه بوشهر طی  55 سال گذشته میباشد.
در این راستا از آمار تعداد روزهای توأم با گرد و غبار ماهانه و سالانه ایستگاه بوشهر طی دوره آماری 2005-1951 استفاده شده است. ابتدا تست بهنجاری دادهها توسط نرمافزار Ncss و تست همگنی دادهها توسط آزمون Runs Testانجام و پس از اطمینان از نابهنجار بودن دادهها آزمون ناپارامتری من کندال انتخاب شد.
 با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، به غیر از ماه ژوئن که بدون روند میباشد، در سایر ماهها و حتی در مقیاس سالانه تعداد روزهای توأم با گرد و غبار دارای روند افزایشی میباشد. نکته درخور توجه این که روندهای افزایشی طی ماه های سرد سال بیش از ماه های گرم سال میباشد به طوری که ماه مارس و نوامبر به ترتیب با 71/3 و 4/4 درسطح اطمینان 9/99 درصد از روند افزایشی برخوردار میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Change of days with dust in the synoptic station in Bushehr

نویسندگان [English]

  • Madjid Montazeri 1
  • Leyla Dadkhah 2

1 Azad University

2 Payame-Noor University

چکیده [English]

Dust has always been one of the most important environmental hazards and it leaves adverse environmental consequences. The present article seeks to identify and analyze dusty days’ trend in Bushehr station during the last 55 years.
In this regard, monthly and annual statistical data of dusty days in Bushehr station between 1951 and 2005 was applied. First, normality test was performed using Ncss and homogeneity test was performed using Runs Test. After proving data abnormality, nonparametric test of Mann-Kendall was chosen.
Findings indicate that except for June, other months show an increasing trend of dusty days even in annual scale. Noteworthy, the increasing trend in cold months is more obvious than warm months of the year so that March and November with respectively 3.71 and 4.4 show an increasing trend in 99.9 percent significant level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mann-Kendall test
  • Bushehr
  • Trend
  • Dust
- حسینزاده، ر، 1376، بادهای 120 روزه سیستان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 46.
- دهقانپور، ع.1384، تحلیل آماری وسینوپتیکی توفان های خاک در فلات مرکزی ایران، رساله دکتری ، دانشگاه تربیت معلم تهران.
- ذوالفقاری، حسن، عابدزاده، حیدور، 1384، تحلیل سینوپتیک سیستمهای گرد و غبار در غرب ایران، جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان، 187-173.
- طاوسی، ت، صفرزایی، ن، رئیس پور، ک،1389، تحلیل آماری روزهای گرد وغباری در منطققه سیستان طی دوره2005-1976، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان.
- کاویانی، م، علیجانی، ب، 1382، مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت،517.
- لشکری، ح، کیخسروی، ق. 1387، تحلیل آماری سینوپتیکی توفانهای گرد و غبار استان خراسان رضوی در فاصله زمانی (2005-1993)، پژوهشهای جغرافیایی طبیعی، شماره 65 ، صص 23-17.
-Ataei, h, Ahmadi,f,2010,DustoneoftheenvironmentalproblemsinIslamicworldcasestudy: khozestanprovince 4thinternationalcongressoftheIslamicworldgeography (ICIWG,)14-16April-2010 zahedan , Iran.
-Englestadler, S, 2001,Duststormfrequehciesandtheirrelationshiptolandsurfacecondition, friedrich-schilleruniversity, Jena
-Tanre, y.j, Kavfman, b, etal,2007,Climatologyofdustremotelysensdatainthesolarspectrum, Journalofgeophysicalresearch, vol106..