نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

2 دکترای تخصصی برنامه ریزی شهری

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه مجموعههای تجاری بطور کلی و مراکز خرید به عنوان بارزترین و مدرنترین شکل این مجموعهها بطور خاص، با توجه به کارکرد و اهمیتی که در زندگی روزمره مردم دارند به یکی از هستههای فعال تجاری شهرها بویژه شهرهای بزرگ و مدرن بدل گشتهاند. امروزه مراکز خرید در اشکال مدرن آن بر خلاف گذشته طیف متنوعی از کالاها و خدمات را به مشتریان خود ارائه میدهند و علاوه بر کارکرد اقتصادی و تجاری، به محلی برای تعاملات زنده اجتماعی و فرهنگی و همچنین گذران اوقات فراغت و تفریح همراه با خرید بدل شده و دارای کارکردهای اجتماعی- فرهنگی و تفریحی شدهاند. گویی که نقشهای اجتماعی-فرهنگی بازارهای قدیم ایران را این بار در شکل مدرن آن بازآفرینی نموده اند. با توجه به گستردگی نقش و عملکرد و اهمیتی که این مجموعههای تجاری در فعال نمودن مناطق شهری از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تفریحی دارند، برنامهریزی راهبردی برای ایجاد و توسعه آنها نیز از حساسیت خاصی برخوردار است. در این مقاله با توجه به ادبیات و تجارب جهانی موجود در این زمینه، به معرفی اصول و مبانی تدوین سند راهبردی در برنامهریزی اینگونه مراکز پرداخته میشود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش اسنادی است. نتایج تحقیق نشان دهنده این است که در برنامهریزی راهبردی این مجموعهها چهار حوزه راهبردی وجود دارد: حوزه مکان یابی، حوزه طراحی و اجاره، حوزه تحقیق و مشاوره و حوزه مالی که هر کدام دارای اهداف، استراتژیها و خطوط راهنمای خاص خود میباشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The guiding principle in developing the strategic document

نویسندگان [English]

  • Hosseyn Hataminejad 1
  • Musa Pajoohan 2
  • Nooshin Pakdust 3

1 University of Tehran

2 University of Tehran

3 University of Tehran

چکیده [English]

Nowadays, commercial complexes and specially shopping centers as the most obvious and the latest type of these complexes have changed into an active commercial nucleus of large and modern cities due to their function and importance in daily life of citizens. Different forms of shopping centers provide diverse goods and services for their customers. Apart from economic and commercial functions, they have accepted social-cultural and recreational functions. They have changed into a place for dynamic social and cultural interactions and a place for spending free time along with shopping. As if social-cultural roles of old Iranian bazaars are recreated in a modern format. Considering the extent of commercial complex role, function and importance in social, economic and recreational activation of urban areas, strategic planning for construction and development of these complexes is especially sensitive. The present article introduces principles and foundations of drafting strategic document and planning such complexes using global literature and experiences. Descriptive-analytic research method is used. Information is collected using documentary method. Results indicate that there are four strategic areas in strategic planning of these complexes: locating area, design and tenure area, research and consultation area, financial area and each of these areas have their own goals, strategies, guidelines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy planning
  • commercial complexes
  • shopping centers
  • guidelines
- احمدی، حسین(1384): استراتژی و شاخصهای شهری، انتشارات آذر برزین، تهران.
- امیر کبیری، علیرضا(1377): مدیریت استراتژیک، انتشارات ملک، تهران.
- جان لنگ(1384): طراحی شهری، ترجمه سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران.
- Balasubramanian, S and Mathur, I(2005): Economic concentration in the shopping center and retailingindustries: Past patterns and emerging trends, Journal of Shopping CenterResearch, vol 18, pp 7-44.
- Beyard M., & OMara W. (1999)Shopping centre development handbook (3rd ed.). Washington DC: UrbanLandInstitute.
- Brown, G, (2005):Design and value:Special form andthe economic failure of a mall, Journal of Shopping CenterResearch, Vol 15, pp 83-120.
- Chandler, A.D (1962): strategyand structure, the MIT press, Cambridge, Mass.
- Doucet, M. (2001). The department store shuffle: Rationalization and change to the GreaterToronto Area (Rep. No. 5). Toronto: Ryerson University, Centre forthe Study of Commercial Activity.
- Eigeles,  D (2003):Facilitating sharedvision in the organization, Journal of European Industrial Training, Vol27, Emrald.
- Hodgkinson, M (2002): A shared strategic vision: dreamor reality?, The learning Orgnization, Vol 9, No 2, Emerald.
- James R. Lowry(2000): The Life Cycle Of Shopping Centers, Journal of business horizons, No 27, pp 77-86.
- Kilpatrick, Aand Silverman. L (2005): The power of vision, The journalof Strategy & Leadrship, Vol 33, No 2, Emrald.
- Kim,Y. Sullivan, P . Trotter, C and Fornet,J(2003): Shopping centerlifestyle: A retail evaluation of the 21 century, Journal ofShopping Center Research, Vol 11, pp 93-61.
- Kinley, T. R., Kim, Y.-K., & Forney, J. (2002). Tourist-destinationshopping center: An importance-performance analysis of attributes. Journal ofShopping Center Research, 9(1), pp 50-71.
- Kmitta, J. & Ball M.(2001)The graying of North Americas malls. Business Geographics,4,16-19.
- Mintzberg, H (1999): Noteworthy quotes, Strategy & Business, No14Elsevier.
- Mintzberg, H (1999): Noteworthy quotes, Strategy & Business, No14Elsevier.
- Murray, A J and Greens, K A (2006): New leadership strategies for the enterprise of the future, Thejournal of information and knowledge management systems, Vol 36, No,4 Emerald.
- Prinsloo,D (2000): Shopping centre marketing trends: Lessensfrom the united states: Journal of Urban Studies, No 13, pp 110-132.
- Roth, A. E (2008), What have we learnedfrom market design? The Economic jornal 118 (527 ) , pp 285-310.
- Scott,j(1990): Commercial property development in black areas, Journalof Building, No 6,pp 41-45.
- Shuguang Wang, Yongchang Zhang, and Yuanfei Wang: (2006) Opportunities and Challenges of Shopping CentreDevelopment in China: A Case Study of Shanghai, Journal ofShopping Center Research, vol 20, pp 19-38.
- Thomas Balsley Association: (2007)  St.Louis Gateway mall master plan, Planning and urbandesign agency.
- Underhill, Paco(2004): The Call of the Mall, Simon & Schuster Press, New York.
- Urban land institute (1980):Shoppingcenter developing handbook, Washington DC, Urban land institute.
- Warrington,N(1998):An assessement of the need and justification of acommercial development at Shelly beach, Pinetown.
- Warrington,N (2001):Shoppingcentre development strategies for emerging market in Kwazulu-Natal, PhD thesis on Geography, University of South Africa.