نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه تهران

چکیده

در هرجامعه ­ای استفاده از تفریح و اوقات فراغت، به عنوان یکی از حقوق مهم ملت تلقی می­ شود. باید برای همه افراد جامعه همزمان باشغل و درآمد کافی، امکان وتوان استفاده از اوقات فراغت وتفریح فراهم آید، و زمینه­ های لازم از نظر حقوقی وقانونی ایجاد شود، تا افراد جامعه بتوانند در فضایی مناسب به حق قانونی خود برسند. لذا جهت بررسی وضعیت اوقات فراغت از نظر حقوق شهروندی و میزان اطلاعات افراد ازاین حقوق و قوانین ونقش دولت و سازمان­ ها  در امر رسیدگی به امور اوقات فراغت ووضع قوانین فراغتی 210 پرسشنامه بین مردم در پارک لاله واقع درمنطقه شش کلان شهر تهران توزیع شد. در پردازش پرسشنامه از نرم افزار و طیف پنجگانه ترتیبی لیکرت استفاده شد، و نتایج حاکی از آن بود که مردم ازامنیت و آزادی­ های لازم در فضاهای فراغتی خود برخوردارند، درمورد قوانین حقوقی فراغت اطلاع چندانی ندارند، همچنین به نقش دولت در سرو سامان دادن فضاهای فراغتی و قوانین مربوط به آن اهمیت زیادی می ­دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Leisure time rights in Iran - Case study: Tehran

نویسندگان [English]

  • Rasool Afzali 1
  • Zahra Kateb Azgomi 2

1 Associate professor of Geopolitics, Tehran University

2 M.S student of Geography and Tourism Planning, Tehran University

چکیده [English]

In every society, having leisure time is considered one of the most important rights of people. Apart from suitable job and reasonable income, every single person of the society must have the opportunity to enjoy leisure time. The necessary legal conditions must be created for every one so that they can access their rights in a proper atmosphere. Therefore, to investigate the condition of leisure time considering the right of citizens and how much people know about the rights and rules about their leisure time, the role of government and organizations which deal with leisture time and enactment of leisure laws, 210 questionnaires were distributed among people in Laleh Park in Tehran. SPSS and Likert systematic fivefold spectrum were used to process the data. The result indicates that most people enjoy the necessary safety security, and freedom in their leisurely places, but they know nothing much about their legal rights concerning leisure times. Also, it was found that the role of government in organizing and controlling the places for leisure time is important to them. Also it was found that the role of government in organizing and controlling the places for leisure time is important to them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leisure time
  • Rights
  • citizies’ rights
  • leisure rights
1- استوارسنگری، کوروش. 1384. حقوق تأمین اجتماعی . نشر میزان.
2- برنامه­ ریزی ملی جوانان.   1382. سازمان ملی جوانان و مدیریت برنامه ریزی دبیر خانه شورای عالی جوانان.
3- پللور، روبر،1370، شهروند ودولت، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
4- جی ام، باربالت،1383،حقوق شهروندی،ترجمه جواد کارگذاری، سال دوم، شماره دوم.
5- حافظ نیا، محمد رضا، 1377، مقدمه­­ای برروش تحقیق درعلوم انسانی،اانتشارات سمت.
6- رضایی پور، آرزو1385،حقوق شهروندی، نشر آریان.
7- فریمن، مایکل،1387، ترجمه محمد کیوانفر، انتشارات هرمس.
8- قاضی مرادی، حسن، 1386، کار وفراغت درایران،نشر اختران.
9- کاتوزیان، ناصر، 1377، فلسفه حقوق ، جلداول، نشر شرکت شهامی انتشارات.
10- کریس، روجر،1388، ترجمه عباس مخبر، انتشارات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی – دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
11- کریمی، عبدالظیم،1382، آسیب شناسی اوقات فراغت، نشریه ماهنامه آموزشی تربیتی پیوند.
12- مؤتمنی طباطبایی، منوچهر، 1370، آزادی های عمومی وحقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران.
13- وزارت کاروامور اجتماعی،1381،قوانین کاروتامین اجتماعی،نشردوران.
14- هاشمیان، فریده، 1382، اوقات فراغت، رشد یاانحطاط، ماهنامه آموزشی تربیتی پیوند.
15- هیئت وزیران، 1384،برنامه ساماندهی اوقات فراغت جوانان در جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی جوانان.
16- هیئت وزیران،  1388، برنامه ساماندهی اوقات فراغت جوانان در جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی جوانان.