نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان

چکیده

در سالهای اخیر رشد و گسترش سریع شهرنشینی و افزایش شتابان جمعیت شهری مشکلات بیشماری را برای شهرها بوجود آورده از جمله تخریب محیط زیست شهری، عدم دسترسی مناسب شهروندان به خدمات شهری، وجود کاربریهای شهری ناسازگار با سایر کاربریها، فقدان عدالت اجتماعی و... در نتیجه لزوم توجه به برنامهریزی و مدیریت شهری، مطرح شد. به طوریکه الگوهای نوین برنامهریزی، جنبههای مختلف اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی و مدیریتی را مرور و راهبرد توسعه پایدار را در جهت کاهش مشکلات مطرح میکند. هدف این مقاله، بررسی نقش و اهمیت توسعه در جهت کاهش مشکلات شهری، بهرهبرداری صحیح از منابع عدالت اجتماعی و به تبع آن ارتقاء کیفیت زندگی شهری میباشد. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی به صورت اسنادی و با استفاده از روش امتیاز استاندارد شده میباشد.
در نهایت چنین نتیجهگیری میشود که با اتخاذ راهبرد توسعه پایدار از تخریب محیطزیست، نابرابریهای اجتماعی، تخریب و تغییر کاربری اراضی؛ نامتناسب با سایر کاربریها جلوگیری به عمل میآید و این امر زمینه ایجاد توسعه مناسب شهرها و آسایش شهروندان را فراهم میکند و اولین گام برای تحقق این هدف برنامهریزی براساس شناخت فضای شهری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Planning for Sustainable Urban Development

نویسندگان [English]

  • Asghar Zarrabi 1
  • Maryam Rezaei 2

1 Isfahan University

2 Isfahan University

چکیده [English]

In recent years, rapid development of urbanism and dramatic increase in urban population have resulted in numerous problems like devastating urban environment, lack of appropriate access to public urban services, incompatibility of urban land uses, lack of social justice, etc. Thus, the necessity of urban planning and management were introduced. So that, new patterns of planning, different social, economic, ecologic and management aspects are reviewed and sustainable development strategies for decreasing problems are proposed. The present article seeks to investigate the importance and role of development in decreasing urban problems, appropriate application of social justice resources and consequently improving the quality of urban life. The study is applied in nature, documentary investigation and standard ranking methods are used.
Finally, it is concluded that applying sustainable development prevents environmental devastation, social injustice, destroying and changing land uses, incompatibility with other land uses. This will in turn provide the necessary context for appropriate urban development and citizen comfort. Planning based on the urban environment is the first step for the implementation of this goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Sustainable development
  • urban sustainable development
1- اذانی، مهری، (1381). «توسعه پایدار شهری»، پایاننامه دکتری، جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه اصفهان.
2- اشکوری، سید حسن، (1378). «شهر فعال و مدیریت توسعه پایدار شهری»، مجموعه مقالات اولیه همایش مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری.
3- جوادی، اردشیر، (1378). «نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار شهرها»، مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری.
4- حکمتنیا، حسن، (1383).«برنامهریزی فضایی توسعه پایدار شهر یزد»، پایاننامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه اصفهان.
5- ژیرارده، هربرت، (1383). «چگونه شهری پایدار بسازیم»، اصفهان: انتشارات دانشنما.
6- مجتهدزاده، غلامحسین، (1378). «معنی و مفهوم توسعه پایدار در نواحی شهری»، مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار در نواحی شهری.
7- میرافضل، سید بهفر، آقامیری، سیدرضا، (1383).«از مشهدسر تا بابلسر»، مازندران: انتشارات شورای اسلامی شهر بابلسر.
8- محمدزاده، شیرزاد، (1381). «بررسی اثرات توریسم بر کاربری اراضی شهر بابلسر»، پایاننامه کارشناسیارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
9- مهندسین مشاور نقش محیط، (1379). «طرح جامع شهر بابلسر»، وزارت مسکن و شهرسازی.