نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان

چکیده

در سطح کره زمین در دو زیستگاه آبی و خشکی، اکوسیستمهای فراوانی یافت میشود. تنها در سطح خشکیها، 6  اکوسیستم قابل رؤیت است، که یکی از این اکوسیستمها، اکوسیستم بیابانی میباشد.
امروزه، اکوسیستم بیابانی یکی از حساسترین و شکننده ترین اکوسیستمهای سطح زمین میباشد. زیرا این اکوسیستم دارای شرایط حیات میباشد و جانداران از جمله انسان، توانستهاند خود را با این شرایط سازگار کنند و به حیات خود ادامه دهند.
با توجه به این که وسعت عظیمی از کشور ما را این اکوسیستم به خود اختصاص داده است، بررسی و توجه به آن لازم و ضروری میباشد. زیرا هر ساله به خاطر بیتوجهی انسان به این اکوسیستم، جانوران و گیاهان بسیاری از بین میروند و ساکنین هم دست به مهاجرت میزنند.
بر این اساس در این مقاله به معرفی اکوسیستم بیابانی و بررسی این اکوسیستم، درایران پرداخته شده است تا وضعیت و جایگاه این اکوسیستم در ایران مشخص گردد و گوشزدی بر اهمیت این اکوسیستم در محیط طبیعی ایران باشد و مسئولان را بر آن دارد که با یک برنامهریزی دقیق، جلوی نابودی این اکوسیستم را بگیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Desert ecosystem - case study:Iran

نویسنده [English]

  • Zahra Izadi

Isfahan University

چکیده [English]

Across the earth, many different ecosystems exist in water and land. Six ecosystems are visible just in land, desert ecosystem is one of which.
Nowadays, desert is one of the most sensitive ecosystems of the world. Since it has the required situation of life and living creatures, so that human beings could adapt themselves with the situations and continue their life.
Since this ecosystem covers a vast expanse of our country, it is necessary to consider and investigate it. Every year, many animals and plants die and the residents of this ecosystem emigrate due to human negligence.
In this regard, the present article introduces and investigates desert ecosystem in Iran to clarify its status in the country. It also focuses on the importance of this ecosystem in Iranian natural environment and encourage the authorities to prevent the destruction of this ecosystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ecosystem
  • desert ecosystem
  • Iran desert ecosystem
1)آخانی سنجانی- حسین- پوشش گیاهی کویرهای ایران- محیط زیست- جلد سوم شماره 2- 1369.
2)احمدیان- محمد علی- مجموعه مقالات دومین همایش ملی بیابان زایی روش های مختلف بیابان زایی- فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- شماره 52-53-1378.
3) تریکار، ژان، ناهمواری های مناطق خشک، ترجمه دکتر مهدی صدیقی- محسن پور کرمانی (1369) انتشارات آستان قدس رضوی.
4)خالدی- شهریار- جغرافیای زیستی- چاپ اول- دانشگاه پیام نور-1377      
5)درش-ژان- جغرافیای نواحی خشک(بیابانهاواستپها)شهریار خالدی- قومس- چاپ اول- 1373 .
 6) عطاپور عباس و مجید حسینی و محمد خسروشاهی، 1383 . شناسائی و تفکیک مناطق بیابانی از دیدگاه ژئومورفولوژی، فصلنامه علمی- پژوهشی مرتع و بیابان شماره (3) 11، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
 7) علیجانی، بهلول و کاویانی محمدرضا، 1372 . مبانی آب و هواشناسی انتشارات سمت(چاپ دوم).
8)قبادیان، 1364. توصیه هایی در ارتباط با باز سازی منابع طبیعی فلات ایران.
9)قره نژاد- حسن- طبیعت معماری- جلد اول-گلهای محمدی- چاپ اول-1381.
10)کردوانی- پرویز- مناطق خشک- دانشگاه تهران-1369 . 
11) گونیلی ابوالحسن، 1369 . تحقیق در زمینه بیابانی شدن ایران ـ توران(ترجمه ) نشریه شماره 29 مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیآبانی ایران.
12)مسیبی- محمد- تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن بر اکوسیستم مناطق خشک و نیمه خشک- سپهر- دوره5 - شماره 19.
13)محمودی- فرج الله- بیابانهای ایران- رشد جغرافیا-1368.
14) معتمد احمد، مسائل زمین شناسی چاله لوت نشریه شماره 11 مؤسسه جغرافیا دانشگاه تهران. 1353.
15)نیشابوری- اصغر- جغرافیای زیستی- سمت- چاپ سوم -1379.