نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ژئومورفولوژی علمی است که راهنمای خیلی خوبی برای برنامه­ریزی شهری میباشد. نقشههای ژئومورفولوژی نه تنها درباره متغیرهای چشمانداز ایده میدهد بلکه همچنین بطور غیر مستقیمی ارزیابی منابع در یک محیط را آسان میسازد. مقاله حاضر توانایی دادههای ماهوارهای در مشخص کردن واحدهای ژئومورفولوژی اصلی در یک منطقه صنعتی شبیه شهر کوربا را نشان میدهد. همچنین قابل مشاهده است که با استفاده از نقشه­های ژئومورفولوژی همراه با دیگر اطلاعات مربوط به زمین از قبیل لیتولوژی و ساختارهای ژئولوژی میتوان اهمیت مناطق را مشخص کرد؛ هر یک از مناطق برای نوع ویژه­ای از توسعه و برنامه­ریزی شهری مناسب است. این مقاله تأکید میکند که چگونه یک دیدگاه ساده شبیه تجمیع منطقی اطلاعات ژئومورفولوژی و ژئولوژیکی میتواند ورودیهای با ارزشی برای برنامهریزی و توسعه شهری فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Creation of geomorphic map with satellite imagery for Planning and Urban Development

نویسنده [English]

  • Hosseyn Azizi

Tarbiat-e Modarres University

چکیده [English]

Geomorphology is a very good guide for urban planning. Geomorphologic maps not only propose new ideas regarding the variables of the perspective, but also indirectly facilitate evaluation of resources in an environment. The present article demonstrates the capability of satellite data in identifying main geomorphologic units in an industrial area like Korba city. Moreover, it is possible to identify the importance of the area using geomorphologic maps along with other geo-information like Lithology and geology structures. Each area is appropriate for a special kind of development and urban planning. The present article emphasizes on how a simple perspective like logical accumulation of geomorphologic and geologic information can provide valuable input for urban planning and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphology
  • lithology
  • Urban Planning