نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

 بشر از زمانی که پا به صحنه هستی گذاشته تا به امروز ، همواره بدنبال یافتن راههایی بوده که بتواند ضمن فائق آمدن بر امورات و مسائل روزمره زندگی خود برنامههایی نیز برای آینده خویش پیشبینی نماید تا ضامن تأمین آیندهاش بوده و به بهترین شکل از امکانات و فضای پیرامونی خود بهرهبرداری نماید. لذا جهت نیل به اهداف و آمال خود دست به ایجاد ابتکارات و ابداعاتی زده تا به آرزوهایش جامه عمل بپوشاند.
 از آن جمله میتوان به اختراع کامپیوتر و به تبع آن اینترنت اشاره نمود که دگرگونی شگرفی را در جهان در پی داشته است.
آنچه قابل توجه است بهرهگیری از این صنعت پیشرفته توسط انسان در دهه اخیر برای استفاده در تفریحات، سرگرمیها و مقوله جدیدتر آن یعنی«گردشگری» است که امروزه در برنامههای زندگی افراد جایگاهی بس شاخص و قابل توجه را بخود اختصاص داده است و یکی از پردرآمدترین بخشهای اقتصادی هر کشوری را تشکیل میدهد.
در حال حاضر مسئلهای که با آن روبرو هستیم بهرهگیری کشورهای مختلف حتی کشورهای کوچک و کم اهمیت در صنعت توریسم با عبور از شیوههای سنتی و قدیمی و برنامهریزی اهداف کلان اقتصادی در زمینه گردشگری با توجه خاص به فناوری اطلاعات از پدیده گردشگری مجازی یا الکترونیکی «E-TOURISM » جهت جلب و جذب مشتریان خود برای استفاده از سود سرشار حاصل از آن و توسعه و رفاه اقتصادی کشورهای متبوع خود میباشد.
  کشور ما نیز به لحاظ برخورداری از منابع غنی فرهنگی، هنری، تاریخی و اقلیمی پتانسیلهای بسیاری را در زمینه جذب گردشگر و توریسم دارد که میتوان با برنامهریزیهای هدفمند و معرفی مناسب ظرفیتهای موجود در کشور و معرفی قابلیتهای توریستی، زمینههای اموری همچون ایجاد اشتغال افراد و شکوفایی اقتصادی را فراهم نمود.
این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم و ماهیت گردشگری الکترونیکی و بررسی اهمیت آن، ابعاد این نوع گردشگری رامورد تأکید قرار میدهد. یافتههای مقاله نشان میدهد که ایران با توجه به پتانسیلهای فراوان گردشگری و امکانات بیشمار تکنیکی، فنی و نیروی انسانی باید بهترین بهره را از توسعه گردشگری به ویژه گردشگری الکترونیکی برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی ببرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The concept and nature of e-tourism

نویسنده [English]

  • Mohammad Khoshniyyat

Azad University

چکیده [English]

Human beings have always sought to find ways for coping with their routine life issues and predict future plans which guarantee their future and enable them to exploit surrounding space in the best possible way. Therefore, they innovated and created new things to accomplish their goals and realize their fantasies.
We can refer to the invention of computer and subsequently Internet as some of the instances which have caused a wonderful change in the world.
Now, we face a situation in which different countries, even the small and unimportant ones, have passed traditional and old methods and reached towards planning large-scale economic goals with a special emphasis on information technology and e-tourism to attract customers and exploit its enormous benefits for the economic development of their countries.
Due to rich cultural, artistic, historical and climatic resources, our country possesses a huge potential in attracting tourists which with a purposeful planning and appropriate introduction of potentials in tourism, can provide the requirements for employment and economic flourishing.
The present article considers nature and concept of electronic tourism and focuses on different dimensions of this kind of tourism. Results indicate that regarding abundant potentials in tourism and numerous technical, technological and human force possibilities, Iran must use tourism development, especially electronic tourism, to reach economic and social sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • electronic tourism
  • Sustainable development
  • Economic Development
1. اذانی، مهری و مردانی، صدیقه و میرمجربیان، راضیه، «نقش صنعت گردشگری بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران»، مجموعه مقالات اولین همایش جغرافیا -گردشگری - توسعه پایدار، واحد اسلامشهر،1386
2. رضوانی، علی اصغر، «جغرافیا و صنعت توریسم»، دانشگاه پیامنور، 1377
3. ناظری، شفیقه، «بررسی و ارزیابی پتانسیل‌ها و جاذبه‌های گردشگری همدان»، نشریه علمی تخصصی پویش، دانشگاه آزاد اسلامی شهرری، پاییز1388
4. مدنی، امیر محسن، «نقش دانشگاه‌ها در گسترش فرهنگ گردشگری»، ماهنامه بین‌المللی جهانگردی و هتلداری، اردیبهشت 1387
5. محمودی ،معصومه ، «گردشگری الکترونیک، ET ورود به موج چهارم»، مجموعه مقالات اولین همایش جغرافیا -گردشگری - توسعه پایدار، واحد اسلامشهر1386
6. صرافی زاده، اصغر، «ماهنامه بین‌المللی گردشگر»، شماره6، اردیبهشت 1387
7- فرامرزی، یوسف، «نقش برنامه‌ریزی فضای سبز در توسعه پایدار و شهرها»، نشریه پویش، دانشگاه شهرری، 1388