نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله یکی از نظریههای مربوط به تحولات پدیدههای زمین یعنی اصل یکنواختی و تقابل این نظریه با نئوکاتاستروف، کاتاستروف وتکامل به روش اسنادی بیان میگردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Principle of Uniformity

نویسنده [English]

  • Shabnam Mahmoodi

Isfahan University

چکیده [English]

In the present article, uniformitarianism is discussed as one of the theories related to the changes in geology phenomena. Furthermore, its contrast with neo-catastrophism, catastrophism and evolution will be presented using a documentary method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uniformity Principle
  • neo-catastrophism
  • catastrophism
  • evolution
1- خسروتهرانی، خسرو، زمینشناسی تاریخی، انتشارات سازه، چاپ اول، 1374.
2- خسروتهرانی، خسرو، چینهنگاری تعاریف، اصول و روشها، انتشارات سازه، چاپ اول، 1377.
3 -  رامشت، محمد حسین، جزوه درسی، دانشگاه اصفهان، 1383.
4 فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 12، پاییز 1381.
5.www.angel fire.com/ca2/vernandrews/creationo1.htm.
6.www.knowledge.co.uk/sis/catneo.htm.                                                   
7.www.phsicalgeography.net/fundamentals/10c.html.
8.www. uregina.ca/~sauchy n/geo /423 space tim. html.