نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده

توسعه پایدار، مفهوم جدیدی است که از طریق پیوند ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) و توجه خاص به ملاحظات زیست محیطی و حفظ محیط زیست از دهه 80 به طور گسترده‌­ای مطرح گردید. از سوی دیگر، طراحی شهری به منظور زیباسازی فضای بصری و افزایش مسئولیت مدیران به محیط پیرامونی خود، از دهه1960مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این نوشتار، پس از تشریح «توسعه» در مفهوم سنتی و پایدار و سیاست‌های توسعه شهری و شاخص پایداری شهری، الگوهای جدید آن تحت عنوان «توسعه پایدار» به عنوان اساس فعالیت‌های توسعه پایدار شهری و ابزار دولت‌ها در کسب اهداف توسعه پایدار، مطرح و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در واقع این نوشتار مروری است بر بحث‌­های مربوط به ساخت و شکل پایدار شهر تا براساس آن به برخی از مدل‌های شهری که به نظر می‌رسد بیشتر برای پایداری شهرهای امروزی باشند، پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sustainable urban approach

نویسندگان [English]

  • Hosseyn Hataminejad 1
  • Roohollah Mohammadi 2

1 University of Tehran

2 University of Tehran

چکیده [English]

An approach to sustainable form of city
Abstract
Sustainable development is a modern concept which has been propounded widely by linking different dimensions of development (economic, cultural, political and social) and focusing on climatic considerations and environment protection. On the other hand since 1960s, urban designing has attracted the attention of many scholars working in the field of visual space beautification and those who sought to increase environmental responsibility among managers. Therefore, the present article first explains “development” as a classic and sustainable notion, urban development policies and urban sustainability index. Then, it introduces and analyzes new patterns of “sustainable development” as the foundations of urban sustainable development and a tool by which governments can reach goals of sustainable development. In fact, this is an introduction to the discussions of urban sustainable construction and form, based on which some urban models related to the sustainability of modern cities are proposed.
Key words: sustainable development, urban sustainable development, urban designing, urban destiny, urban agriculture.     

 1- اس.ام. ویلر- تی.بیتلی، ترجمه: کیانوش حقیقی؛ نوشتارهایی درباره توسعه پایدار شهری، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، تهران، 1384.
2- دهقان منشادی، مهدی؛ توسعه پایدار در سایه روشنهای شهر، انتشارات مفاخریزد، 1385.
3- زیاری، کرامت الله؛ برنامهریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات دانشگاه یزد بهار 1386.
4- سدریک پاک، ترجمه: ناصر محرم نژاد؛ شهرها پایدار در کشورهای در حال توسعه، انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، تهران، 1384، 1383.
5- شکویی، حسین و کاظمی محمدی، مهدی موسی؛ مؤلفههای اجتماعی– اقتصادی توسعه پایدار شهری (پژوهش موردی شهرقم)، مجموعه مقالات اوّلین سمینار مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری؛ انتشارات شهرداری تبریز، تبریز 1379، ص122.
6- شیخی، محمدتقی؛ دیدگاههای نوین در مدیریت شهرهای سالم تحلیلی از دیدگاه جامعه شناسی؛ مجموعه مقالات اولین سمینار مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری، انتشارات شهرداری تبریز، تبریز 1379.
7- صرّافی، مظفر؛ بنیادهای توسعه پایدار کلانشهر تهران، تیر 1380.
 8- حسین زاده دلیر، کریم؛ فرایند توسعه شهری و تئوری شهر متراکم، مجموعه مقالات اولین سمینار مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری، انتشارات شهرداری تبریز، تبریز1379.
9- عبادی، جاوید؛ ساماندهی فضای بافت قدیمی شهر ری، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران، 1378.
10- گاتی ویلیامز. الیزابت برتون، مایک جنگنر، ترجمه: دکتر مرادی مسیحی دستیابی به شکل پایدار شهری، انتشارات پردازش و برنامهریزی شهری، تهران1383.
11- مکنون، رضا، توسعه پایدار در عمل (کارگاه تخصصی تدوین منشور توسعه پایداربم) تهران-18 شهریور 1383.
12- مهدی زاده، جواد؛ دیدگاهها و راهکارهای جدید در برنامهریزی کاربری زمین، مجموعه مقالات همایش زمین و توسعه شهری، انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، تهران، 1379.
13- هاشم زاده همایونی، مهرداد؛ زمین شهری کالا یا ثروت همگانی (مقدمه­ای بر توسعه پایدار شهری)، مجموعه مقالات همایش زمین و توسعه شهری، انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، تهران، 1379.
14- هربرت ژیرارده (شوماخر)، ترجمه: فریبا قرائی؛ چگونه شهری پایدار بسازیم، انتشارت دانشنما، اصفهان، 1383. 
15- هلیدر براندفری، ترجمه، حسین بحرینی؛ طراحی شهری به سوی یک شکل پایدارتر شهر، انتشارات پردازش و برنامهریزی شهری، تهران؛1382.
16- Pizarro, Rafael E. Sustainable Urban Development: Journal of the American Planning Association.22-SEP-06.
17- Simon Dresner. The Principles Sustainability Earth Scan. Reprint 2003 (First 2002)
 
- منابع اینترنتی
1-www. persiangarden.ir/Indexb.asp
2-www. ayandehnegar. org/page1.php? news.
3- http://report.aruna.ir/archives/2006/Jun/11/738.php.
4- http://ncsd. irandoe. org/ CDS-Powerpoint. ppt# 259,4,Slide 4