نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

شهر کازرون در جنوب استان فارس واقع شده است. وسعت آن در حدود 2174 هکتار میباشد. از این وسعت حدود 210  هکتار یا 10 درصد  آن بافت فرسوده است که به دلایل ویژگیهای نامناسب از قبیل (کمبود اشتغال، کمبود خدمات، باریکی معابر، تراکم جمعیت، نارسایی در  وضعیت زیربنایی مشکلات  اقتصادی اجتماعی و حقوقی ) اثرات مستقیمی  بر رکود و فرسودگی بافت و ساکنان آن میگذارد که مجموعه این عوامل به صورت سیستمی اهمیت مطالعه موضوع مورد نظر را مشخص مینماید .
هدف از تحقیق حاضر شناخت مشکلات بافت فرسوده و ساختار اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محدوده مورد مطالعه و ارائه پیشنهاداتی جهت حل مشکلات این بافت میباشد. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و میدانی در شهر کازرون انجام گرفته و اطلاعات و آمار لازم، از منابع موثق و سازمانها و ادارات معتبر  شهرداری فرمانداری سازمان میراث فرهنگی و سالنامههای آماری و نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن سالهای 1375 و 1385 تهیه گردیده است. نتایج حاصل از یافتهها نشان میدهد وضعیت اقتصادی اجتماعی و تسهیلات بد زیر بنایی  و عامل مدیریتی در عقب ماندگی بافت  تأثیر دارد و اگر به توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و ایجاد مشاغل و اصلاح شبکه معابر و توسعه مراکز خدماتی این محدوده اقدام کنیم از بسیاری مشکلات اقتصادی و آسیبهای اجتماعی بافت جلوگیری به عمل میآید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Problems of the Worn fabric -case study: Kazeroon

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Shahla Hosseyni-e Asl 1
  • Hasan Beykmohammadi 2

1 Urban Planning

2 Isfahan University

چکیده [English]

Kazerun is located in southern Fars province. It covers an area of about 2174 hectares. Due to inappropriate features (such as unemployment, shortage in services, narrow passages, population density, insufficiency in infrastructure, economic, social and legal problems), 10 percent of this area (about 210 hectares) are worn out urban texture with a direct influence on economic depression, worn out texture and its residents. These elements collectively reveals the significance of this study.
The present article seeks to recognize problems of worn out texture and the economic, social and cultural structure of the study area, while providing some suggestions to solve the problems in this texture. The study is performed using descriptive-analytic method and field study in Kazerun city. Required information and statistics are provided by authentic resources and reliable organizations and offices (municipality- governorate-cultural heritage organization- statistical yearbooks- 2006 and 1996 population and housing census). Results indicate that social-economic situation, inappropriate infrastructure facilities and management factor influence texture and cause texture underdevelopment. Moreover, many economic problems and social damages can be prevented by developing economic-social activities, creating job opportunities, correcting system of passages and improving service centers in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Worn out texture
  • economic problems
  • Literacy
  • infrastructure facilities
1- زنده دل ، حسن ، 1377 ، استان اصفهان ، تهران ایرانگردی
2- زیاری، کرامت الله، 1384 ؛ شهرنشینی و برنامهریزی شهر در کازرون چاپ گنج هنر
3- زیاری ، کرامت الله ،طرح مکانیابی گورستان جدید شهر کازرون، 1387
4- سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان کازرون  ، 1385 ، مرکز آمار ایران.
5-سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان کازرون  ، 1386 ، مرکز آمار ایران
6- طرح تفصیلی شهرستان کازرون، 1385 ، استانداری فارس شهرداری کازرون.
7- مطالعات میدانی محقق ،1387  .    
8- گروه مهندسین هراز راه .،مرحله دوم مطالعات ساماندهی حملونقل و ترافیک شهر کازرون .
 9- مرحله اول مطالعات طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر کازرون، 1387