نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده

توسعة شهری در هر دوره مستلزم نظام فکری عقلایی و تفکر فلسفی – ایدئولوژیک قالب‌بندی شده در مکاتب، نظریه‌های علمی، بستر قانونی و سیاست گذاری کارآمد برگرفته از ظرف زمان و مکان می‌باشد. بر این اساس بشر نیز در طول حیات خود کوشیده است همة فعالیت‌های خود از جمله آرایش فضایی زمین را بر مبنای اصول ایدئولوژیک و اعتقادی ساماندهی کند.از این رو شهر به عنوان نمودی نوین از تمدن بشری و کانون تقدس، ثروت و قدرت، پدیده‌ای مستقل و خودگردان نیست؛ بلکه بخشی از ساخت جامعه و تبلور عینیت یافته‌ای از نیاز‌های اساسی گروه‌های مختلف اجتماعی ساکن در آن می‌باشد که از شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک ناظر بر آن تأثیر می‌پذیرد و در هر دوره نمایانگر تفکر سازندگان آن می‌باشد. حال آنکه شکل گیری این گزاره‌های ایدئولوژیک خود تابعی از شرایط و بستر مکانی – زمانی زایش این مبانی فکری اثر بخش می‌باشند، تا جایی که مطالعة این نظرگاه‌ها بدون توجه به بستر زمانی و مکانی آن عقیم می‌ماند. در این پژوهش زمینه‌های شکل‌گیری و بلوغ مکتب شیکاگو از منظر عوامل بستر ساز آن، دیدگاه‌ها و اصول، نظریات و نظریه پردازان این مکتب مورد مطالعه قرار  می‌گیرند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Attitude to Chicago School Failures in Urban Studies

نویسنده [English]

  • Mostafa Mohammadi Dah Cheshmeh

University of Tehran

چکیده [English]

Urban development requires a rational thinking system and a philosophic-ideological thinking in the framework of schools, scientific theories, legal context, and efficient policy making for the specific time and space. In this regard, human being has always endeavored to organize all its activities like space arrangement based on ideological and belief principles. Therefore, city as the modern appearance of human civilization, and the center of sacredness, wealth and power is not an independent and self-governing phenomenon. But rather, it is a part of society structure and a conceptualized crystallization of fundamental needs of different social groups living in the city and affected by social, economic, political and ideological situations. It also represent the beliefs of people building the city. However, formation of these ideological propositions is a function of time and place in which these affective foundations are born, to the extent that investigating these views without considering its time and place context will be useless. The present article studies the backgrounds in which Chicago school was formed and reached maturity from the view point of effective factors, principles and approaches, theories and theorists of this school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chicago school
  • Chicago city
  • demographic changes
  • urban studies
  • organismic analogy
1. پیران، پرویز، 1374، دیدگاه‌های نظری در جامعه شناسی شهر و شهر نشینی، مجلة اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شمارة 51-52
2- توسلی، غلامعباس,1382، مبانی جامعه شناسی شهری ، انتشارات دانشگاه پیام نور
3- ساوج، مایک و آلن وود,1994، جامعه شناسی شهری، ترجمة ابوالقاسم پوررضا، انتشارات سمت
4- شبلینگ، ژاک، 1385، جغرافیا چیست؟ ترجمة سیروس سهامی، انتشارات محقق
5- فرید ,یدالله,1368,جغرافیا و شهر شناسی,انتشارات دانشگاه تبریز
6- فکوهی، ناصر,1383، انسان شناسی شهری، انتشارات نی
7- روپرت، هودر، 1996، جغرافیای توسعه، ترجمة ناصر اقبالی و آنیتا‌هایراپطیان، نشر کلمه
8- رهنمایی، محمد تقی، 1386، درسنامة نظریه‌های اجتماعی شهر، دورة دکتری، دانشگاه تهران
9- ممتاز، فریده، 1382، جامعه شناسی شهری، انتشارات سمت
10- مهدی زاده، جواد,1383، نظریات جامعه شناختی در مطالعات شهری، مجلة جستارهای شهرسازی، شمارة9
11- Register.R,2002، Ecocities Building cities in Baleance with Nature، Berkeley hill books.
12- Bulmer، martin، , 1984, Chicago school of sociology، university of Chicago
13- Michel، Jean,1993، The tradition Sosiology in Chicago ، paris seuil.2002.