نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ژئومورفولوژی

چکیده

ابیانه، ماسوله، کندوان و میمند چهار روستای تاریخی و استثنایی ایران هستند که بدلیل معماری جالب توجه، مناظر زیبا و قدمت تاریخی از مجموعه‌های قابل بررسی به شمار می‌روند.
روستای ابیانه در چهل کیلومتری شمال غربی شهرستان نطنز و هفتاد کیلومتری جنوب کاشان در استان اصفهان و در دامنة کوه کرکس واقع شده است. این روستا را به اعتبار آثار و بناهای تاریخی پرتنوعش باید از زمرة استثنایی‌ترین روستاهای ایران به شمار آورد. معماری و بافت بناهای ابیانه الهام گرفته از ویژگی‌های طبیعی و زمین شناسی این منطقه می‌باشد. شکوه معماری بومی و سرشار از زیبایی این روستا‌، آن را در شمار نمونه‌های کم نظیر دیدنی‌های جهان در آورده است. ابیانه نقطه‌ای خوش منظره و خوش آب و هوا و دارای موقعیت طبیعی مساعد است. روستای ابیانه در دامنة شاخه‌هایی از کوه کرکس‌، از رشته کوه‌های مرکزی ایران قرار گرفته است. از نظر شکل و ساختمان‌، درة ابیانه منطقه‌ای چین خورده با رشته کوه‌های متعدد است‌، که عموماً از جنوب غرب به شمال غرب کشیده شده‌، که چهار جهت آن را کوه فراگرفته‌ است. این مطالعه با  بهره‌گیری از نقشه‌های زمین شناسی و ژئومورفولوژی درة ابیانه توانمندی‌های ژئوتوریسم را در توسعة روستای ابیانه ارزیابی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geotourism abilities in the development of Abyaneh village

نویسنده [English]

  • Somayyeh Khosravi

Geomorphology

چکیده [English]

Abyane, Masule, Kandovan and Meymand are four historical and exceptional villages who Iran beautiful and historical landscapes which can be investigated due to their.
Abyane village is located in the skirts of Karkas Mountain, 40 kilometer North West of Natanz and 70 kilometers South of Kashan in Isfahan province. This village should be regarded as one of the most exceptional villages of Iran, due to its diverse historical buildings. The architecture and texture of buildings in Abyane are inspired by natural and geological features of the area. The magnificence of local and beautiful architecture has made Abyane one of the exceptional attractions of the world. Abyane has a beautiful landscape, good climate and favorable natural position. It is located in the skirts of Karkas Mountain, one of mountain ranges in central Iran. Regarding form and structure, Abyane valley is a wrinkled area with multiple mountain ranges, generally in South West to North West direction. Abyane is surrounded by mountains. The present study evaluates geotourism potentials in Abyane village using geological and geomorphological maps of Abyane valley.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geotourism
  • sustainable development of tourism
  • Karkas Mountain
  • Abyane village
1- ثروتی‌، محمدرضا و میرجلال الدین‌، کزازی(1385)، ژئوتوریسم و فرصت‌های برنامه‌ریزی آن در استان همدان‌، مجلة فضای جغرافیایی، شماره16‌، ص 37-1.
2- خبرگزاری مهر‌،(1386،1385،1384)،( news.com (www.mehr.   
3- خسروی‌، عباس، (1375)، پژوهشی در زمینة ژئومورفولوژی صحرایی در درة ابیانه‌، مجلة سپهر، شمارة 23.
4- سازمان زمین شناسی کشور، نقشه 1:250000 کاشان. 
5- سازمان نقشه برداری کشور‌، نقشه 1:250000 کاشان.
6- سایت google، yahoo .
7- صدر موسوی‌، میرستار و جواد‌، دخیلی کهنویی (1383)، درآمدی بربرنامه ریزی تفریح‌گاه‌های توریستی‌، نشریة دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، سال دهم‌، شماره 91‌، ص 112-17 .
8- قنبری‌، عباد ا... (1381)‌، فرهنگ علوم زمین‌، انتشارات ذوقی‌، ص516.
9- کریمی‌، محمد (1370)‌، هیدرو اقلیم منطقة نطنز و اردستان‌، پایان نامة کارشناسی ارشد‌، دانشگاه اصفهان. 
10- کرمی‌، فریبا (1386)‌، توانمندی‌های ژئوتوریسم در توسعة روستای کندوان‌، مجلة فضای جغرافیایی. شمارة 20.
11-Dowling,r.and new some,d (2006),geotourism,oxford,pp260
12- Fennell,d.a(2003),ecotouism,routledge,second edition,pp236
13- Hall,c.m:and page,s.j(2002),the geography of tourism and recreation, routledge ,second edition pp 339.
14- Tourtellot, j(2002)about geo tourism,national geographic society conference of sustainable tourism,12march,newyork