نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده

بر اثر فعالیت‌های انسانی و پدیده‌های طبیعی، چهره زمین همواره دستخوش تغییر می‌شود. سرعت و تنوع این تغییر و تحول در محیط‌های شهری بیش از سایر مناطق می‌باشد. از اینرو برای مدیریت بهینه مناطق شهری، آگاهی از نسبت تغییرات کاربری اراضی از ضروریات محسوب می‌‌شود. بنابراین داشتن اطلاعات در خصوص چگونگی استفاده از اراضی وتغییرات کاربری آن در طی زمان، از موارد مهم در برنامه‌ریزی شهری به حساب می‌آید. افزایش جمعیت و استفاده بیش از حد از توان زمین، فشار بر محیط زیست را افزایش داده است. براین مبنا ضرورت دارد آهنگ وروند توسعه شهرها تحت کنترل قرار گیرد.
علوم وتکنیک‌های سنجش از دور و GIS بعنوان یک ابزار نوین و دقیق این امکان را ایجاد می‌نماید که کارشناسان، پژوهشگران و برنامه‌ریزان با بهره‌برداری از این علوم، با استفاده از تصاویرماهواره‌ای و عکس‌های هوائی ضمن بررسی ومطالعه تغییرات محیطی، فیزیکی وکالبدی شهرها در بازه‌های زمانی مختلف واستخراج اطلاعات وتجزیه و تحلیل داده‌ها، فرآیند روند توسعه شهرها را قابل کنترل و پیش‌بینی نمایند.
 مقاله حاضر به منظور تعیین تغییرسطح کاربری اراضی شهرستان نقده در بازه زمانی سال‌های 1343 الی 1388، با استفاده از تعبیر و تفسیر عکس‌های هوائی و تصاویر ماهواره‌ای در پوشش‌ها و کاربری‌های مختلف در پنج کلاس مسکونی، جاده، پوشش گیاهی وجنگلی و آب‌های سطحی به صورت رقومی در لایه‌های مختلف تعیین و برای مقایسه وتعیین تغییرات، رقومی‌سازی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Land use

نویسندگان [English]

  • Siamak Taghizadeh ghaleh jooghi 1
  • Manuchehr Masumi 2

1 Azad University

2 IT management

چکیده [English]

Land forms are always changing because of human activities and natural phenomena. In urban environment, these changes happen with more diversity and speed. As a result, understanding land use changes is essential for optimal urban management. Thus, accessing information regarding land use and its changes over time are among important issues in urban management. Population growth and overusing the earth potential have increased the pressure on environment. Therefore, controlling the trend of urban development is necessary.
Using the new and precise tool of GIS and RS sciences and techniques, satellite images and aerial photos, scholars, researchers and planners can investigate and study environmental and physical changes of the city in different time periods, exploit and analyze data, control and predict urban development trend.
In order to determine level of land use changes in Naqade during 1964-1999, the present article investigate and analyze aerial photos and satellite images in different land uses and land covers in five different classes like residential classes, roads, vegetation, jungles, and surface water. Results were determined and digitalized in different layers for the sake of comparing and analyzing the changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS
  • RS
  • Satellite images
  • Physical development
  • Land use
  • Naqade
1- استعلاجی، علیرضا، (1381)، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، انتشارات دانشگاه شهر ری، تهران.
2- بحرینی، سید حسین، (1377)، فرآیند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
3- رضویان ، محمد تقی، (1381)، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات منشی، تهران.
4- زبیری، محمود و دالکی، احمد، (1364)، اصول تفسیر عکس‌های هوایی با کاربرد در منابع طبیعی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
5- زیاری ، کرامت ا... ، (1382) ، برنامه‌ریزی شهرهای جدید ، انتشارات سمت سازمان برنامه و بودجه، دستورالعمل تهیه و تصحیح نقشه‌های وضع موجود
 6- کاربری زمین در استان‌های کشور ، تهران ، 1375.
سایت اینترنتی فرمانداری شهرستان نقده.
7- سرکارگر اردکانی، علی،(1377)، ارزیابی الگوریتم طبقه‌بندی فازی به منظور تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی ازتصاویرماهواره‌ای، رساله کارشناسی ارشد، سنجش از دورو GIS، دانشگاه تربیت مدرس.
8- سنجری، سارا، (1389)،راهنمای کاربردی Arc GIS، عابد، تهران.
9- سنجری، سارا، پروژه‌های کاربردی GIS ، عابد، 1388.
10- شیعه، اسماعیل، (1382)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، تهران.
11-Asian development bank, Environmental impact assessment for Developing Countries in Asia, Asian development bank publications, p349,1997.
12-Aronof ,Stan , Geographic Information system :A Management Perspective, WDL Publication , Ottawa,1989.