نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان

چکیده

در جوامع پیشرفته بخش اعظم جمعیّت در شهرها اسکان یافته‌اند و مرام زندگی شهری مردم را در خود غرق کرده است. به این ترتیب روستا و زندگی روستایی مفهومی دور از ذهن و از طرفی جذاب برای این جمعیّت شهرنشین به شمار می‌رود. این موضوع انگیزه‌ی اصلی تبدیل شدن روستا به یک مقصد گردشگری است. مقوله گردشگری روستایی از عوامل تأثیرگذار در ارتباط شهر و روستا می‌باشد، که پیامد‌هایی را به همراه خواهد داشت. از این رو بررسی گردشگری خانه‌های دوّم و روابط متقابل شهر و روستا از اهمیّت کاربردی ویژه­ای برخوردار می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tourism of the second homes

نویسندگان [English]

  • Mahbubeh Khosravinejad 1
  • Seyyed Eskandar Seydaei 2
  • Hosseyn Serami 2

1 Isfahan University

2 Isfahan University

چکیده [English]

In developed societies, a major proportion of the population live in cities and they are immersed in urban life style. Thus, village and rural life is a strange and yet interesting concept for the urban population. This is the main stimulus for changing villages into a tourism attraction. Rural tourism is one of the influential factors in the relation between city and village which will have some consequences. Thus, investigating tourism in holiday homes and the mutual relation between city and village is of a significant applied importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural tourism
  • holiday village
  • mutual relation of city and village
1- اریسیان، نسرین (1382)؛ شناسایی و معرفی جاذبه‌های اکوتوریسم در شهرستان سمیرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا.
2-  پاپلی یزدی، محمّد حسین و سقایی، مهدی (1382)؛ گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سمت.
3- حسینی ابری، سید حسن (1382)؛ مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران، انتشارات دانشگاه اصفهان.
4- درئو، ماکس (1374)؛ جغرافیای انسانی، ترجمه سیروس مقدم، جلد دوّم، نشر رایزن.
5- رضوانی، علی اصغر (1374)؛ روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
6- رضوانی، محّمد رضا (1382)؛ تحلیل روند ایجاد و گسترش خانه‌های دوّم در نواحی روستایی، مجله‌ی پژوهش‌های جغرافیایی شماره 45.
7- رنجبران، بهرام و زاهدی، محمّد (1384)؛ شناخت گردشگری، نشر چهار باغ.
8- شارپلی، ریچارد وجولیا (1380)، گردشگری روستایی، ترجمه رحمت الله منشی‌زاده و فاطمه نصیری، نشر منشی.
 9- شاریه، ژان برنار، (1373)، شهرها و روستاها، ترجمه: سیروس سهامی، نشر نیکا، مشهد.
10- شریف‌زاده، ابوالقاسم و دیگران (1381)؛ توسعه‌ی پایدار و توریسم روستایی، مجله جهاد،  شماره 251-250
11- شکویی، حسین (1382)؛ فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیایی، جلد دوّم، انتشارات گیتاشناسی.
12- صرامی، حسین (1382)؛ علیت‌های محیطی در روابط شهرو روستا، رساله دکتری، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا.
 13- قادری، اسماعیل (1382)؛ نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی پایدار، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
14- قره نژاد، حسن، (1374)، اقتصاد و سیاست‌گذاری توریسم، انتشارات مانی.
15- لی،  جان (1378)؛ گردشگری و توسعه در جهان سوم، ترجمه عبدالرضا رکن الدین افتخاری و دیگران،   شرکت چاپ و نشر بازرگان.
16- Macdonal,  Robeta and goffe (2003),  Lee,   Cultural Rural Torism Evidence From Canada,  Annols of Tourism,   Volume 30.