نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

2 کارشناس ارشد جغرافیای توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پس از طرح نظریه توسعه پایدار در دهه 70 ،اقدامات سازمان‌های بین‌المللی و پیگیری دولت‌ها به مرور و سپس بتدریج زمینه‌های اجرایی شدن آن اصول آن را فراهم ساخت. تأکید بر حفظ محیط زیست ،صرفه جویی در مصرف انرژی و صیانت از ارزش‌های محیطی در کنار کمک به توسعه جوامع محلی از جمله اصولی بود که در حوزه طراحی و مدیریت هتل‌ها و اقامتگاه‌ها به منصه ظهور رسید، به نحوی که از دهه 90 به بعد شاهد بودیم در سرتاسر جهان و بویژه در حوزه کشورهای با اقتصادی فعال درعرصه توریسم، اکوهتل به عنوان برند و مؤلفه تمایز در بازار عمل می کند، و مدیریت اکوهتل با تأکید خاص بر «راهبرد حفاظت ضروری برای توسعه و توسعه ضروری برای حفاظت» تلاش دارد تا نقشی در تحقق عملی توسعه پایدار مطابق آنچه که در دستورکار 21 مورد توافق دولت‌ها قرار گرفته، داشته باشد. برنامه‌های پیاده شده در طراحی و مدیریت با برند اکوهتل به حدی چشمگیر بوده که رعایت اصول آن را به ضرورتی خاص برای سایر کشورها تبدیل کرده است.
هدف اصلی این مقاله بررسی مقدماتی الزامات رویکرد به اکوهتل در ایران می‌باشد، نوع تحقیق اسنادی تحلیلی بوده و یافته‌های مقاله نشان می دهد که ارزش‌های زیست محیطی و تنوع جغرافیایی مناطق مختلف ایران در کنار استفاده اصولی از ارزش‌های نهفته در محیط و به موازات آن ایجاد حداکثر سازگاری بین عملکرد هتل و اقامتگاه‌ها با ویژگی‌های هر محل و منطقه، الزام می نماید که یک سری دستورالعمل‌های ویژه جهت الگوهای ساخت و مدیریت هتل‌ها و اقامتگاه‌ها متناسب با ویژگی‌های مختلف جغرافیایی تدوین و ملاک عمل و ارزشیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ecohotel management

نویسندگان [English]

  • Rahim Sarvar 1
  • Sharareh Nourani 2

1 Azad University

2 Azad University

چکیده [English]

Theory of sustainable development was proposed in 1970s, and its foundations were implemented gradually by international organizations and national governments. Emphasis on protecting the environment, reducing energy use, preserving environmental values, along with helping local societies in their development are among principles emerged in designing and managing hotels and accommodations, so that since 1990s eco-hotel acts as a distinctive brand in the global market and especially in countries with an active economy in tourism. Eco-tourism management with a particular emphasis on “essential preservation for development and essential development for preservation strategy” seeks to play an active role in the realization of sustainable development according to the agenda agreed by governments. Plans implemented in the process of designing and managing by eco-hotel brand have been so significant that other countries now view its principles a special necessity.
The present article seeks to investigate the basic requirements of approaching eco-hotel in Iran. The results of this documentary-analytic study indicate that Iran environmental values and geographic diversity, along with principled utilization of environmental values and creating maximum adaptability between hotels and residences with the characteristics of every place and area requires the application of particular guidelines     

کلیدواژه‌ها [English]

  • ecohotel
  • Iran
  • Management
  • Ecotourism
1- اردکانی، سعید و همکاران(1388)، شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش اکوتوریسم، مجموعه مقالات همایش علمی دانشگاه و صنعت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی.
2- بمانیان، محمدرضا و محمودی نژاد،‌ هادی(1388)، مبانی برنامه‌ریزی و توسعة گردشگری روستایی، تهران، انتشارات هله.
3- پیشگاهی‌فرد، زهرا،(1378)، روش تحقیق در جغرافیای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران.
4- حافظ نیا، محمدرضا،(1382)، روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت.
5- درام، اندی و مور، آلن (1387)، توسعة بوم گردی، ترجمة محسن کلانتری و قدیر شکرالله زاده، تهران، انتشارات دانش.
6- زاهدی، شمس السادات (1385)، مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
6- زاهدی، شمس السادات (1385)، مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
7- زاهدی، شمس السادات (1386)، توسعة پایدار، تهران، انتشارات سمت.
8- سازمان جهانگردی آلمان (1378)، جهانگردی پایدار راهی برای توسعه، ترجمة نصرالله مستوفی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
9- سازمان حفاظت محیط زیست کشور، (1389)، سیمای سرزمین ایران، کتابچه آموزشی.
10- سرور، رحیم، (1389)، برنامه‌ریزی توریسم، جزوه درسی، کارشناسی ارشد توریسم واحد علوم و تحقیقات.
11- سرور، رحیم، (1390)، جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین، انتشارات سمت.
12- فرج زاده اصل، منوچهر و کریم پناه، رفیق(1387)، تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم در استان کردستان، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شماره 65، ص 33.
13- گروه بین‌المللی ره‌شهر،(1389)، اکوهتل حرکتی جهانی بسوی گردشگری پایدار، نشریه شماره 117.
3- www.geopqrkhotel.com
7- ECO HOTELS – PHILOSOPHY OF THE 21ST CENTURYDr. sc. Milena Peršić, Full Professor milena.persic@fthm.hr
8- Dan roben,2009"The green plans for hotels and motels" ppt
green hotel interiors” pptDavid Sanborn,2008"