نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

      زمین دارای ویژگی های گوناگونی می باشد و اندازه گیری  مشخصه­ های فیزیکی و ظاهری زمین، مرحله ای اساسی در بسیاری از کاربردها است. با پیشرفت فناوری در سنجنده های گوناگون، امکان اندازه­ گیری جنبه­ های مختلف ویژگی های پدیده ها فراهم شده است. با استفاده از سنجنده ها می ­توان مجموعه داده لازم پیرامون اجسام گوناگون را اخذ کرده و با پردازش آن به اطلاعات مفید راجع به محیط پیرامون رسید.
     تصاویر ماهواره ای به عنوان یک منبع اطلاعات رقومی، در دسترس و مقرون به صرفه در کاربردهای گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند. دو دسته ی مهم تصاویر ماهواره ای از نظر گستره کاربرد بیشتر، تصاویر چند طیفی و تصاویر فراطیفی (ابرطیفی) می باشند. تصاویر چند طیفی، به وسیله ی سنجنده هایی تولید می شوند که انرژی بازتابی از سطح زمین را فقط در محدوده ی چند باند از طیفی الکترومغناطیس اندازه گیری می کنند. تصاویری که با سنجنده های فراطیفی تهیه می شوند، تشعشعات بازتابی را در یک سری باند باریک و متصل به هم اندازه گیری می کنند. سنجنده های فراطیفی توانمندترین نوع سنجنده های تصویربرداری، از نظر توان تفکیک طیفی هستند که تصاویر حاصل از آن ها حاوی اطلاعات در بیش از صد باند طیفی می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hint - Hyperspectral Imaging Systems

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Earth has many different characteristics and measuring its physical features is a key step in many applications. With the development of different sensors, measuring different aspects of these phenomena has been made possible. With these sensors, we can collect necessary data considering different objects and reach useful information by their processing.
Satellite imagery is used in different applications as an economic and easily accessed digital information resource. Multi-spectral and hyperspectral imageries make an important part of satellite imageries. Multi spectral images are produced by sensors which calculate energy reflected from ground surface just in a few bands of electromagnetic spectra. Images produced by hyperspectral sensors measure reflected radiations in a series of long and connected bands. Hyperspectral sensors are the most powerful imaging sensors regarding spectral resolution and their images consist of information in more than 100 spectral bands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hyperspectral imaging sensor
  • spectrometer
  • spectral sensitivity
-1 جعفری، ر، 1389. سنجش از دور فراطیفی (اصول و کاربردها). سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
-2 خزایی، صفا؛ همایونی، سعید و صفری، عبدالرضا(1389)، «تصویربرداری فراطیفی و ملاحظات «آفا» در برابر تهدیدات آن»، علوم و فناوری های پدافند غیر عامل، سال اول، شماره 2، صفحات 63-74.
1- Chein, C.I., (2007). Hyperspectral Data Exploitation, theory and Application. A John Wiley & Sons, Inc... Publication.
2- EXtension, “What is the difference between multispectral and hyperspectral imagery?,” 2008. [Online]. Available: http://www.extension.org/pages/40073/what-is-the-difference-between-multispectral -and -hyperspectral-imagery [Accessed: 03-Oct-2011].
3- Kerekes, P, and Baum, E.,(2003). Hyper spectral Imaging System Modeling. Lincoln Laboratory Journal, Vol. 14, No. 1, pp. 117-130.
4- Kim, D. H. and  Finkel, L. H.(2003).  “Hyperspectral image processing using locally linear embedding,” in  Proceedings of the 1st International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, Capri Island, Italy, pp. 316-319.
5- Liu, Q., Ji, Y., Wu, J., Chen, X., Li, C., and Shen, W.,(2009). Study on convex Grating in Hyperspectral Imaging Spectrometer. Proc. Of SPIE, vol. 7494.
6- Manolakis, D. Marden, D. and Shaw, G. A.(2003). “Hyperspectral image processing for automatic target detection applications,” Lincoln Laboratory Journal, vol. 14, no. 1, pp. 79–116.
7- Nicholas, M.  (2010).“Remote Sensing Tutorial, AVIRIS and other Imaging Spectrometers,”. [Online]. Available: http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect13/Sect13_9.html [Accessed: 06-Oct-2011].
8- Shippert, P.(2003)  “Introduction to hyperspectral image analysis,” Online Journal of Space Communication, vol. 3.