نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مرکز ملی اقلیم شناسی مشهد

چکیده

عناصر بارش و دما را می‌ توان از مهمترین عناصر اقلیمی هر منطقه دانست. وقوع پدیده هایی از قبیل افزایش یا کاهش ناگهانی دما، بارندگی و غیره یک یا چند سال را می‌ توان دلیلی بر تغییر اقلیم آن منطقه دانست. این تحقیق با استفاده از روش‌های معمول سری‌های زمانی به بررسی تغییرات دما و بارندگی در مقاطع زمانی سالانه و فصلی در ایستگاه سینوپتیک بندرلنگه طی دوره آماری (2000-1966) می ‌پردازد. تحلیل ‌های بارش نشان داده که میانگین بارش بندرلنگه در دوره آماری مورد مطالعه 7/154 میلیمتر است. انحراف معیارو ضریب تغییرات بارش نیز در این دوره به ترتیب 7/96 میلیمتر و 63 درصد بوده است. روند تغییرات بارندگی فصلی طی دوره آماری مورد مطالعه نشان می‌ دهد که بارندگی فصل بهار و تابستان از روند کاهشی برخوردار بوده و در پاییز و زمستان این روند سیرصعودی داشته است. توزیع بارش فصلی بندرلنگه در طی دوره فوق از بهار تا تابستان به ترتیب 7، 2، 21، 70 درصد از بارش سالانه است. جهت تعیین دوره ‌های حرارتی، ابتدا بین دماهای سالانه، نوسانات دوره‌ های کاهش و افزایش دما مشخص و میزان تغییرات در هر دوره حرارتی محاسبه گردیده است. نوسان دمای فصول تابستان و پاییز شدیدتر بوده و در فصول زمستان و بهار این نوسانات از نظم بیشتری برخوردار است. همچنین دوره 70- 1966 به عنوان خشک‌ترین  دوره 5 ساله در طی سال‌های مورد مطالعه معرفی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of some statistical data on rainfall and temperature In the Bandarlenghe city

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zabol Abbasi
  • Morteza Asmari Sadabad

MA

چکیده [English]

Precipitation and temperature can be considered among the most important climatic elements in any area. Phenomena like sudden increase or decrease in temperature and precipitation during a year or more can be considered a reason for climate change in the area. The present article applies usual time series method to investigate annual and seasonal changes in temperature and precipitation in Bandar-e Lenge synoptic station during the statistical period (1966-2000). Analysis indicate that average precipitation in Bandar-e Lenge during the statistical time period is 154.7 mm. Standard deviation and coefficient of precipitation changes are respectively 96.7 and 63 percent. Seasonal trend of precipitation changes in the statistical period indicates that precipitation showed a decreasing trend in spring and summer and an increasing trend in autumn and winter. Seasonal distribution of precipitation in Bandar-e Lenge during the above mentioned period (spring to autumn) contains 7, 2, 21, 70 percent of the annual precipitation respectively. In order to determine annual temperature, frequency of decreasing periods, definite temperature increase and degree of changes in each thermal period were calculated. Temperature changes more severely in summer and autumn, while the frequency of changes in winter and spring is more orderly. Moreover, the statistical period of 1966-70 is introduced as the most arid period of the study years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • average
  • coefficient of changes
  • Temperature
  • Precipitation
  • Bandar-e Lenge
1- مرکز آمار هواشناسی استان هرمزگان.
2- در یاباری، سیدجمال الدین، بررسی تغییرات درجه حرارت در ساحل دریای خزر، سمینار منطقه‌ ای تغییر اقلیم،1375.
3- علیزاده و همکاران، 1374، هوا و اقلیم شناسی، چاپ اول، دانشگاه فردوسی مشهد.