نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

پدیده انسوترکیبی از دو واژه النینو- نوسان جنوبی و یکی از الگوهای پیوند از دور مهم در نیمکره جنوبی است که بر آب و هوای سراسر کره زمین از طریق تغییر در الگوهای دمایی، بارشی و... تأثیر میگذارد.
تأثیر این پدیده در فازهای مختلف سرد و گرم آن بر الگوهای دمایی و بارشی نقاط مختلف کره زمین و از جمله ایران توسط پژوهشگران مختلف بررسی شده و تفاوت های معناداری بین آنها مشاهده شده است. اما از آنجایی که واکنش هر منطقهای در سطح کره زمین در برابر انسو متفاوت بوده و با تأخیرهای زمانی گوناگون انجام می­گیرد، لذا در این مقاله ارتباط انسو با بارش فصلی و ماهانه شهرکرد مورد مطالعه قرار گرفته است.
در این مقاله ارتباط بین این دو الگو از طریق آمار یک دوره 44 ساله (2000-1957) از بارش ایستگاه سینوپتیک شهرکرد و ناهنجاری دمایی منطقه3،4 Nino مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان میدهد که در طول دوره آماری مورد مطالعه الگوی بارش شهرکرد در ماههای می، ژوئن، اوت، اکتبر و نوامبر با انسو پیوند دارد، که میزان این ارتباط در ماههای مذکور نیز با تفاوت دارد. لذا همبستگی انسو با الگوی بارش ماهانه شهرکرد به ترتیب در ماههای ژوئن، می (فصل بهار)، اکتبر، نوامبر (فصل پاییز) نمایان­­تر است. با توجه به نتایج این بررسی همچنین متوجه شدیم که اساساً همبستگی بین انسو و بارش شهرکرد معکوس(منفی) میباشد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که بیشترین ارتباط بین ناهنجاری دمایی4،3 Nino با بارش شهرکرد با تأخیر چهار ماهه مشاهده میشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction with Monthly Precipitation Patterns Fluctuations in Iran(Case Study: Shahr- e kord)

نویسنده [English]

  • Sadegh Karimi Khajehlangi

MA

چکیده [English]

The relation between ENSO and fluctuations in monthly precipitation patterns of Iran
ENSO phenomenon is a combination of El Nino-Southern Oscillation and an important telecommunication patterns in southern hemisphere which affect weather condition all over the globe through changing temperature and precipitation patterns.
Different researchers have studies the influence of this phenomenon on temperature and precipitation patterns of different areas of the world, including Iran in different cold and hot phases and found significant differences. Different areas react differently to ENSO with different time lags. Thus, the present article studies the relation between ENSO and seasonal/monthly precipitation in Shahr-e Kord.
The present article analyzes the relation between these patterns through a 44 year period (1957-2000) of precipitation in Shahr-e Kord synoptic station and temperature anomaly in Nino 3.4 region. Results indicate that Shahr-e Kord precipitation pattern during the mentioned period in May, June, August, October and November is related with ENSO, yet the level of this relation differs. Therefore, the correlation between ENSO and Shahr-e Kord monthly precipitation pattern   is more significant in June, May (spring season), October, and November (autumn). According to the findings, we recognized a negative correlation between ENSO and precipitation in Shahr-e Kord. Results indicate that the most significant relation is between temperature anomaly in Nino 3.4 and Shahr-e Kord precipitation with a four month lag.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ENSO
  • telecommunication
  • precipitation pattern
  • SST
  • 4.3 Nino index
1- Glantz, M(1994), Usable Science: Food Security, Early Warning, and El Nino. Proceedings of the  Workshop on ENSO-FEWS,Budapest, Hungry, October 1993, UNEP and NCAR.
2- Glantz, M;R.Katz and N.Nicholls(1991), Teleconnections Linking Worldwide Climate Anomalies, Cambridge University Press, Cambridge.
3- ابراهیم –استوار میمندی(1379) ال نینو و رابطه آن با بارش­های ایران- پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
4- سیدمحمد جعفر- ناظم السادات (1378) بررسی تأثیر انسو بر بارندگی پاییزه ایران، دومین کنفرانس منطقه‌ای اقلیم، سازمان هواشناسی کشور.
5- عبدا... سیف (آبان 1378) پدیده ال نینو و اثرات آن از دیدگاه اقلیم شناسی دینامیک و سینوپتیک- دهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، دانشگاه تهران.
6- محمدرضا کاظم زاده (آبان 1378) پدیده ال نینو و آثار آن بر روی ایران- دهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.
7- محمود- خسروی (پاییز 1380) تأثیر پدیده انسو بر ناهنجاری ‌های بارش تابستانی و پاییزه جنوب شرق ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره62.
8- محمود- خسروی(1381) پدیده انسو(ENSO) و تغییرپذیری اقلیم جنوب شرق ایران- پایان نامه دکتری، دانشگاه اصفهان.