نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

مقاله «شهرهای مدرن، پست مدرن، الکترونیک و دیدگاه انتقادی جغرافیدان» سعی دارد به چالش ‌های خاص شهرهای مدرن، پست مدرن و الکترونیک از دیدگاه فضاهایی که ایجاد می ‌کند، بپردازد و به این نتیجه برسد که فضای مجازی شهر الکترونیک به مدد فضای واقعی شهر آمده و برای آن برنامه‌ ریزی می کند و ابعاد آن را در مقیاس و اندازه و نیاز به تمرکز و تنوع، کاهش می ‌دهد. فضای واقعی و مجازی را نگرش خاص مردم در هر فضای جغرافیایی دگرگون کرده و جغرافیای خاصی را در هر دو فضا خلق می ‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modern cities, postmodern, electronic, and critical views of geographers

نویسنده [English]

  • Atiyye Sadat Saberi

PhD in Geography and Urban Planning

چکیده [English]

The present article considers specific challenges modern, postmodern and electronic cities cause from a spatial perspective and finds that virtual space of electronic city aid real urban space, prepare a plan for it and reduce its dimension in accordance with the scale, size and need for focus and variety. People’s specific attitude transform the real and virtual space in every geographic space and create a specific geography in each of these spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modern city
  • postmodern city
  • electronic city
  • new spatial geography
- اپیگنانسی، ریچارد (1380)؛ پست مدرنیسم قدم اول؛ مترجم: فاطمه جلالی سعادت، تهران: شیرازه.
- امرایی، بابک (1389)؛ اقتصاد پسا مدرن بررسی تطبیقی تحولات اقتصادی مدرن و پست مدرن ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 280-279.
- توسلی، غلامعباس (1383)؛ جامعه شناسی شهری، تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ هفتم.
- جلالی، علی اکبر(1384)؛ شهر الکترونیک، تهران، دانشگاه علم و صنعت، چاپ سوم.
- جنگجو، شهرام(1381)؛ خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه‌­ریزی شهری و منطقه‌­ای و طراحی شهری، تهران: پردازشگران.
- دولفوس، اولیویه(1369)؛ فضای جغرافیایی، مترجم: سیروس سهامی، مشهد: نیکا.
- ربانی، رسول و صیدمرادی، عبدا... و کریمی، داود (1388)؛ جهانی شدن و جایگاه فرهنگ از دید جامعه شناسان مدرن و پست مدرن، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 268-267.
- شکویی، حسین(1381)، جغرافیا و پست مدرنیسم؛ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره پیاپی 64-63.
- شماعی، علی و پوراحمد، احمد (1384)؛ بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، تهران: دانشگاه تهران.
- شورت، جان رنه (1388)؛ نظریه شهری ارزیابی انتقادی، مترجم: کرامت ا... زیاری، حافظ مهدنژاد و فریاد پرهیز، تهران: دانشگاه تهران.
- فرید، یداله(1379)؛ شناخت شناسی و مبانی جغرافیای انسانی؛ اهر: دانشگاه آزاد اسلامی.
- قزلسفلی، محمدتقی(1376) پست مدرنیسم و فروپاشی ذهنیت توسعه؛ اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 122-121.
- مافزولی، میشل (1376)، جماعت پست مدرنیسم، مترجم: هوشنگ فرخجسته؛ اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره پیاپی 122 - 121.
- مدنی­پور علی (1379)، طراحی فضای شهری نگرشی با فرایندی اجتماعی- مکانی، مترجم: فرهاد مرتضایی، تهران: شرکت پردازش و برنامه­‌ریزی شهری وابسته به شهرداری تهران.
- مگی، برایان (1377)، فلاسفه­‌ی بزرگ، مترجم: عزت الله فولادوند، تهران: خوارزمی، چاپ دوم.
- معینی علمداری، جهانگیر(1378)، پست مدرنیسم حقیقت و نظریه سیاسی؛ اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره پیایی 144-143.
- منوچهری، عباس(1376)؛ قدرت مدرنیسم و پست مدرنیسم؛ اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 122-121.
- نزیت، کیت (1386)؛ نظریه­‌های پسا مدرن در معماری، مترجم: محمدرضا شیرازی، تهران: نی.
- هوکر، کریستف (1380)؛ تاریخ مختصر معماری نگاهی نو به سرگذشت معماری، مترجم: فرهاد گشایش، تهران: لوتوس.
 
-Adams, A.M(1990), How beautiful is small? Scale, control and success in Kenya irrigation, World Development, 180.
- Kelleta, peter and Garnham, Ann, (1995) The role of culture and gender in mediating The impact of official interventions in informal settlements: A study from Colombia; Habit international,19.