نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ایدئولوژی‌ها و فرایندهای اقتصادی و سیاسی شکل گرفته در طول تاریخ همواره تأثیر مستقیمی بر فرم‌های اجتماعی – فضایی جامعه از جمله در سکونتگاه‌های شهری داشته است. بر همین مبنا، اقتصاد سیاسی شهر بدنبال بررسی رابطه این تحولات تاریخی با فرایندها و ساختارهای تبعی آن در فضای شهری است. اهمیت این مطالعات بدانجا رسیده است که برخی از جغرافیدانان، مطالعه اقتصاد سیاسی جوامع را در کانون مطالعات خود قرار داده‌اند. در این تحقیق کوشش گردیده با رویکردی توصیفی– تحلیلی و با استناد به گزاره‌های تاریخی رابطه متقابل این فرایندها و فرم‌ها با تصمیمات سیاستگذاران در فضای شهری در جامعه ایران مورد بررسی قرار بگیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فرایندهای تاریخی بعد از مشروطه تأثیر عمیقی بر طبقات اجتماعی و فرم‌های فضایی سکونتگاه‌های شهری  ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction of Historical Processes and Political Economy of the City Case Study: The Urban System of Iran after the Constitutional Revolution

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadipour 1
  • Ehsan Lashgari 2

1 Associate Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University

2 Ph.D. of Political Geography, University of Tarbiat Modarres

1 . آقابخش. علی و افشارراد (1375)؛ فرهنگ علوم سیاسی، جلد دوم، تهران: انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،  .
2 . ادل ماتیو ( 1380)، اقتصاد سیاسی شهری و منطقه ای؛ ترجمه فریبرز رئیس دانا، تهران: نشر قطره، .
3 . احمدیان، محمد علی (1382)، ویژگی های جغرافیایی کشورهای اسلامی، مشهد: انتشارات سخن گستر
3 .  اعتماد . گیتی و حسامیان و حائری (1363)؛ شهرنشینی در ایران؛ تهران: انتشارات آگاه .
4 . باریز . جولیان (1362)؛ اقتصاد ایران؛ ترجمه مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی ایران .
5 . بلانت. آلیسون و ویلسن، دگراندیشی در فلسفه جغرافیا، ترجمه: دکتر حسین حاتمی نژاد، تهران: انتشارات دانشگاه تهران .
6 . جاسبی، محمد و جاسمی (1357 )، فرهنگ علوم سیاسی، جلد اول، تهران: گوتنبرگ.
7 . حاجی یوسفی، امیر محمد (1380)، دولت رانتیر یک بررسی مفهومی، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 125 – 126 .
8 . داربی شایر. یان (1368)؛ تحولات سیاسی در جمهوری خلق چین؛ تهران: انتشارات سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی .
9 . ساوج . مایک و آلن وارد (1380)، جامعه شناسی شهری، ترجمه عبدالحسین پوررضا، تهران: انتشارات سمت .
10 . سوداگر . محمدرضا ( 1358) ؛ رشد روابط سرمایه داری در ایران؛ تهران : انتشارات پازند .
11 . سیف اللهی، سیف الله (1374)، اقتصاد سیاسی ایران، مجموعه مقاله ها و نظرها، تهران: انتشارات پژوهشکده المیزان .
12 .  شکویی . حسین (1384)، فلسفه های محیطی و اندیشه های جغرافیایی، تهران: انتشارات گیتاشناسی .
13. شکویی، حسین (1375)، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، جلد اول، تهران: انتشارات مؤسسه گیتاشناسی .
14 . شیخی . محمدتقی (1380)؛ جامعه شناسی شهری؛ تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار  .
15 . علوی تبار، علیرضا (1374)، اقتصاد سیاسی تورم و تثبیت اقتصادی، راهبرد، شمارة 6 .
15 . فیالکوف. یانکل؛ جامعه شناسی شهر؛ ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: انتشارات آگاه
16 .  کاتوزیان . محمد علی؛ اقتصاد سیاسی ایران؛ تهران: نشر مرکز، 1372 .
17 . نظریه های تطبیقی دربارة دولت، سیاست و جامعه ایران، مجموعه مقالات جامعه شناسی تاریخی ایران، ترجمه : علیرضا طیب، تهران : نشر مرکز (1377).
18 . گلریز، حسن (1368 )، فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی، چاپ اول، تهران : مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1368
19.لارسون، توماس و اسکیدمور (1376)، اقتصاد سیاسی بین الملل: تلاش برای کسب قدرت و ثروت ، ترجمه احمد ساعی و مهدی تقوی، جلد اول، تهران: انتشارات قوس .
21 . ممتاز، فریده (1379) ، جامعه شناسی شهری، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار .
22 . میرترابی، سعید (1387) ، مسائل نفت ایران، چاپ چهارم، تهران : انتشارات قومس .
23 . هاروی . دیوید (1386)، نئولیبرالیسم؛ ترجمه دکتر محمود عبدالله زاده، تهران: نشر اختران،
24 . هاروی . دیوید (1387 )؛ شهری شدن سرمایه؛ ترجمه عارف اقوامی، تهران : انتشارات اختران .
 25 . هاروی . دیوید (1376 )، عدالت اجتماعی و شهر، ترجمه فرخ حسامیان و بهروز منادی زاده، تهران : انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری،  .
26 . نظری . علی اصغر( 1368) ، جغرافیای جمعیت ایران، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور .
27 . نظریان، علی اصغر(1381) ، جغرافیای شهری ایران، تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور .
28 . نورتون . اگوستین و کاظمی (1386)؛ چالش های مشروعیت و بازسازی نظم سیاسی در خاورمیانه ؛ انتشارات موسسه مطالعات اندیشه سازان نور .
28- Barry clark , political economy: a comparative approach , newyork , preoger  publisher  , 1991.
29- Harvy . David , limit of capital , oxford : Blackwell, 1982.
30- Harvey . David , space of hope , edinburg university press : scottland
31- luciani . Giacomo , Allocation vs production states:A Theoretical framework , in the rentier state , ed Hazem beblawi and Giacomo Luciani ( London : croom helm , 1987 )