نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه RS&GIS دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد RS&GIS دانشگاه تهران

چکیده

علیرغم اهمیت گردشگری به عنوان اهرمی در تحول و توسعه ملی، منطقهای و محلی، این مهم در کشور ما دچار آفت روزمرهنگری، بیبرنامگی و نگاه غیرتخصصی بوده است و با وجود پتانسیلهای قوی در زمینه گردشگری، به علت ضعف بازاریابی گردشگری، متأسفانه تاکنون ایران نتوانسته به جایگاه شایستهای در این صنعت دست یابد. ازجمله عواملی که میتواند صنعت گردشگری کشور را بهبود بخشد، بکارگیری ابزارها و پارامترهای مؤثر بازاریابی است. بازاریابی گردشگری ابزاری جهت شناسایی و پیشبینی نیازهای گردشگران و فراهم کردن امکانات برای تأمین نیازها و مطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزهی بازدید در آنهاست که این امر موجب تأمین رضایت گردشگران و تحقق اهداف سازمانی (کسب درآمد، ایجاد اشتغال و...) خواهد شد.
خدمات مکان مبنا 1(LBS) در زمینههای متنوع گردشگری جهت ارائه آگاهی و راهنمای گردشگران حتی قبل از مراجعه به مقاصد گردشگری قابل استفاده هستند. سیستمهای ارائه دهنده خدمات مکان مبنا برای گردشگران، اطلاعات مکانی وسیعی چون موقعیت مناطق تفریحی، هتلها، رستورانها، اقامتگاهها، خودپردازها و کلیه پارامترهای مرتبط با گردشگری در قالب نقشههای گرافیکی و یا تصویری و مشخصات توصیفی آنها مثل قیمت تسهیلات اقامتی، کیفیت آنها و فاصله با دیگر مراکز تفریحی و... را از طریق اینترنت جهت راهنمایی و اطلاعرسانی گردشگران ارائه مینمایند. از این رو در پژوهش حاضر برآنیم با رویکرد توصیفی- تحلیلی، ضمن اشاره به اهمیت بازاریابی گردشگری و مسائل و مشکلات مربوط به آن، کاربرد خدمات مکان مبنا را در مدیریت بازاریابی گردشگری بررسی نموده و مزایا و پیامدهای حاصل از پیادهسازی آن را ارائه نماییم. ابزار گردآوری اطلاعات  در این پژوهش مطالعات کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارک است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Location Based Services (LBS) in the service of tourism marketing management (Case study: Babolsar city)

نویسندگان [English]

  • Hassan Ali Faraji Sabokbar 1
  • Saeed Azadi Ghatar 2
  • Abdol Ali Reza'ii 2

1 Associate Professor of RS & GIS Department, University of Tehran

2 Graduate Student, RS & GIS University of Tehran

-1 اسلام، علی اکبر،(1382)؛» برنامهریزی بازاریابی، مفاهیم، الگوها، ساختارها، استراتژیها»،: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران.
-2 امین بیدختی، علی اکبر و ماشاءالله نظری، (1388)؛ «نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری» چشمانداز مدیریت، شماره 32، صص 49-68.
-4 امینی طره، مهسا و علی اصغر آل شیخ؛ 1388، «طراحی و توسعه Mashup های مکانی بر پایه تکنولوژیهای Web 2.0 با بهرهگیری از GoogleMapsAPI»، همایش ژئوماتیک، سازمان نقشهبرداری کشور.
-4  بیضاوی، جواد و عاطفه ملاعیزاده، (1388)؛ «راهنمای توریست سیار: سیستم انتزاعی مبتنی بر عامل»، مجموعه مقالات دومین کنفرانس شهر الکترونیکی، 3 و4 خردادماه، تهران.
-5 جزیرئیان. ایرج، علی اصغر آل شیخ و حسین هلالی،1385؛» تکنولوژی WebGIS و روش اجرا»، پژوهشهای جغرافیایی، شماره 57.
-6 داس ویل، راجر؛(1384)؛ «مدیریت جهانگردی؛ مبانی، راهبردهاو آثار»، ترجمه اعرابی، سید محمد و ایزدی، داوود، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ سوم.
-7 زرگر ،سید مجتبی، علی اکبر امین بیدختی و ماشاالله نظری (1389)؛» آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری»، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 3، صص 68-49.
-8 ساعی، علی؛ مختار نائیجی و محمد رضایی،(1389)؛ «ارتباط بین تبلیغات و جذب گردشگر فرهنگی در ایران (مطالعةموردی گردشگران خارجی فرهنگی اصفهان)»، دانشنامة علوم اجتماعی، دورة 1، شمارة4، صص94-69.
-9  سامانی، نجمه؛ محمدرضا دلاور و محمدرضا ملک، (1386)؛» طراحی و پیادهسازی یک سیستم مبتنی بر خدمات مکان مبنا برای راهیابی در یک محیط شهری با استفاده از شاخصهای مکانی»، نقشهبرداری، سال هجدهم، شماره89.
-10 سرفرازی، مهرزاد و غلامرضا معمارزاده، (1388)؛ «رابطه متقابل گردشگری الکترونیکی و گردشگری سیار»، عصر فن آوری اطلاعات، شماره 52.
-11 طاهری، محمدرضا (1388)؛ «کاربرد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)در راهاندازی سیستم گردشگری الکترونیکی»، مجموعه مقالات دومین کنفرانس شهر الکترونیکی، 3 و4 خردادماه، تهران.
-12 فرزین، محمدرضا وسارا صفری، (1388)؛ «شناخت نظام مدیریت مقصد گردشگری(DMS) و چالشهای توسعه آن در ایران»، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 16، صص 93-118.
-13 قدمی، مصطفی؛ غلامرضا ملکشاهی، امیر اکبری مهام و ایرج محسنی،(1390)؛ «بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری، نمونهی مورد مطالعه: شهر بابلسر»، جغرافیا و توسعه، شماره 21، صص 197-181.
-14 منتظر، نیلوفر،(1387)؛ «نقش گردشگری الکترونیک و بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر رضایت گردشگران در ایران»، سومین کنفرانس بینالمللی تجارت الکترونیک با رویکرد به کشورهای در حال توسعه، اصفهان.
-15  BhanuRekha ، 1389؛«عملکرد نهفته GIS»، ترجمه صغری درزی، دو ماهنامه نقشهبرداری، شماره 106، صص 29-30.
16- Allan Brimicombe& Chao Li,(2009) “Location-Based Services and Geo-Information Engineering”. AJohn Wiley & Sons, Ltd., Publication.
17- Axel Kupper,(2005) “Location-based Services Fundamentals and OperationJohn Wiley & Sons Ltd. Publication.
18. Geospatial Training & Consulting, LLC, (2006) “Google Maps API :TheNew World of Web Mapping”,Version 2.
19. Kraak, Menno Jan (2001). “Settings and needs for web cartography, in: Kraak andAllan Brown (eds), Web Cartography”, Francis and Taylor, New York, p. 3–4.
20. Kotler .Philip, Gary. Armstrong, Veronica .Wong, John A. Saunders, (2005), “Principles of  Marketing” , Fourth European Edition published, PearsonEducation, Prentice Hall .
21. Shashi Shekar & Hui Xiong (Eds.), (2008) “Encyclopediaof GIS”, SpringerScience+Buisiness Media, LLC.
22. Stefan Steiniger, Moritz Neunand Alistair Edwardes,(2006), “Foundations of Location Based Services”, Volume: 1, Publisher: Citeseer, pp: 1-28
23. Svennerberg. Gabriel, (2010) “BeginningGoogle MapsAPI 3”,  Apress, United States.
24. Turban.E, Mclean E, and Wetherbe, J. (2004). “Information Technology for Management”. John Wiley & Sons Ltd.
25. Thomas Rhodri and Huw Thomas. (2006). «Micro Politics and MicroFirms». Journal of Small Business and Enterprise Development. 13 (1):PP. 100-106.
26. Van Elzakker  and et al,2003, “Dissemination ofCensus and other Statistical Data through Web Maps, Maps andthe Internet”, Elsevier Science.
27. Yun . Seokchan (Channy) (2007), “The User-participated Geospatial Web as Open Platform”,The 11th International Seminaron GIS, Oct. 24, Daum Communications Corp. Seoul, Korea.
28. http://en.wikipedia.org/wiki/Web_mapping