نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

CF3SF5 گازی گلخانه‌­ای با توان گرم‌کنندگی 18000 برابر دی اکسیدکربن بیشترین توان عملکرد گلخانه­‌ای را دارد. این گاز به نور کافت(2)، واکنش با یون­‌های عمومی و صنعتی اتمسفر مقاوم است اما تحت شرایطی، واکنش آن با یون‌های مثبت یونسفر و با هردوی پیوند الکترونی و پروتونی مشاهده شده است.
دوره زندگی آن بین 800 تا 1000 سال (گاهی تا 3200 سال) تخمین زده شده است. سطح صفر آن در قبل از دهه 1960 و غلظت 12/0 تا 16/0 قسمت در تریلیون (PPT) در حال حاضر، شاهدی محکم بر منشاء فعالیت‌های انسانی این گاز است. اگر چه سهم این گاز در مجموع واداشت تابشی فعلاً قابل توجه نیست(سهم این گاز در گرم کردن گلخانه‌­ای 003/0 درصد است). اما به خاطر پایداری و دوره زندگی طولانی بایستی اهمیت قابل ملاحظه‌­ای به آن در ارزیابی اقلیم آینده زمین داد.
کشف این گاز نشان می‌­دهد که ما بایستی مراقب اتمسفر بوده و بدانیم که هنوز حقایق زیادی برای تحقیق وجود دارد. ما حتی بدون اینکه بدانیم 50 سال است گاز گلخانه‌­ای توانمندی تولید می­‌کنیم. پس بایستی منابع این گاز را پیدا کرده و افزایش و انتشار آن را متوقف کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Greenhouse superabsorbents Pentafluoride sulfur trifluoride and Methyl; a greenhouse gas

نویسنده [English]

  • Esma'il Nasrabadi

Ph.D. of Climatology, University of Isfahan

1- خوشحال دستجردی، جواد، جزوه، تغییر اقلیم، دوره دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه اصفهان، سال 1388.
2- عزیزی، قاسم، تغییر اقلیم، چاپ اول، انتشارات قومس، سال 1383.
3- علیزاده امین؛ کمالی، غلامعلی، اثرات تغییر اقلیم بر افزایش مصرف آب در کشاورزی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 66-65، سال 81.
4- کاویانی، محمدرضا؛ علیجانی، بهلول، مبانی اقلیم‌­شناسی، انتشارات سمت، سال1373.
5- کوچکی، عوض؛ شریفی، حمیدرضا؛ زند، اسکندر، پیامدهای اکولوژیکی تغییر اقلیم، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1377.
6- یاوری، عیسی، فرهنگ شیمی، انتشارات فاطمی، چاپ سوم، 1381.
 
7- Carrier, William, Jamieson, Coreys, Kaiser, Ralfi, Mechanistic studies on the formation of SF5CF3- a  Greenhouse gas, Department of chemistry, University of Hawaii, inorg. Chem.,2007.
8-Suen, Martin, CF3SF5: A review of the recently discovered super green house gas in the atmospheric the open atmospheric science journal,2008, volume2.
10-www. Rsc.Org