نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شهر ری

چکیده

به طور کلی همواره مابین مطالعات وطرح‌های توسعه شهری ومسائل مختلف جغرافیایی در راستای تحقق توسعه کالبد موزون شهری یا همان توسعه پایدار شهری یک ارتباط منطقی و تنگاتنگ وجود دارد ولی متأسفانه در زمان‌های گذشته وحتی در عصرحاضر کمترین توجه به مؤلفه‌های جغرافیایی و بستر محیط طبیعی در الگوهای توسعه شهری شده است.
در همین راستا در پژوهش حاضر یکی از روش‌های مهم تحقیق، روش همبستگی می‌باشد که چگونگی تأثیر گذاری پدیدهای مختلف طبیعی و انسانی بر روی یکدیگر را نشان می‌دهد. در واقع در این پژوهش تأثیرات اصلی بنیان‌های جغرافیایی موجود در گستره مورد مطالعه همانند تأثیرات توپوگرافی، ژئوفورفولوژی، اقلیم و... در رابطه با چگونگی جهت‌گیرهای توسعه کالبد شهری وهمچنین چگونگی محدودیت‌ها و فرصت‌های ناشی از عوامل محیط طبیعی بر روی توسعه شهری، مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت باید عنوان شود که راهکار اصلی تحقق توسعه پایدار شهری، منوط به کاربست تمامی مؤلفه‌های جغرافیایی درالگوهای شهرسازی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of geographic foundations in the physical development of the city Case Study: Tehran 2nd District

نویسنده [English]

  • Vahid Karim Moghaddam

Master of Geography and Urban Planning islamic Azad university Rey branch

1 – رهنمایی، محمد تقی، (1382) مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی - جغرافیا، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
2 - زمردیان، محمد جعفر، (1378)، کاربرد جغرافیایی طبیعی در برنامه ریزی شهری وروستایی، انتشارات پیام نور
3- سازمان زمین  شناسی و سازمان انرژی اتمی ایران، 1362
4- مقیمی، ابراهیم، (1358) ژئومورفولوژی شهری، انتشارات دانشگاه تهران
5 - مرکز مطالعات زلزله و زیست محیطی تهران بزرگ، آژانس همکاری های بین المللی ژاپن، (1380)، «ریزوپهنه بندی لرزه  ای تهران بزرگ»، گزارش نهایی.
6 – مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، (1378)، «طرح تحقیقاتی دهلیزهای هوایی شهر تهران» شماره 78،143، شهرداری تهران.
7 – مهندسین مشاور سراوند، (1382)، «مطالعات کاربری زمین» حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران.
8 – مهندسین مشاور سراوند، (1382)، «مطالعات زیر ساخت  های شهری» حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران.