نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران و پژوهشگر

چکیده

دولت در مواردی برای اجرای طرح‌های خود به تملک اراضی نیازمند است. منطقی‌تر و عقلایی این است که اراضی مورد نیاز از اراضی عمومی و دولتی تأمین شود. در بسیاری موارد شرایط فنی یا محدودیت اراضی عمومی و دولتی سبب می‌شود دولت ناگزیر به خرید اراضی خصوصی شود یا بخشی از محدوده اراضی عمومی واقع در طرح، مورد ادعای اشخاص خصوصی قرار گیرد. غیردقیق بودن نقشه‌های قدیمی و متکی بودن محدوده پیرامونی آنها به عوارض طبیعی سبب شده، تشخیص درست محل دقیق ملک ممکن نبوده و اشتباهات و سو‌ء‌استفاده‌هایی رخ دهد. نقشه ‌های کاداستر رقومی چنانچه در محیط سامانه‌ داده‌های مکانی(GIS) بارگذاری و بروزرسانی شده و مورد استفاده قرار گیرند، زمینه به اشتراک گذاردن اطلاعات سازمان های مختلف در مورد زمین محدوده مورد نیاز طرح و رفع تداخل‌ها و تعارض‌ها که خود از عوامل بروز اشتباه و سوء‌استفاده است فراهم می‌شود. همچنین با بکارگیری این سامانه و تعیین موقعیت اراضی با مختصات جهانی، امکان جابجایی اراضی منتفی می‌شود. این مقاله راهکارهای تدوین سامانه مورد نظر برای عدم تجاوز به مالکیت عمومی، کاهش بروز خطا به دلیل ناهماهنگی بین سازمان های مرتبط با امور زمین و تسریع در اقدامات حقوقی و اجرایی سازمان متولی پروژه در تأمین زمین مورد نیاز خود را پیشنهاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Application of Spatial Data Systems (GIS) And land management (LIS) in land ownership by the state

نویسنده [English]

  • Mostafa Salari

Master of Public Law from Tehran University and Researcher

1-M.Kalantari, A.Rajabifard, Wallace, I. Williamson (2008) Spatially Referenced Legal Property Objects. Land Use Policy, 25:173-181.
2- P.F. Dale and J.D. McLaughlin.(1999) Land Administration. Spatial Information Systems and Geostatic Series, Oxford University Press, New York.
3- Saade, Y, (2002). The Real state Management In Lebanon and the Influence of Urban Planning and Cadastre on theValuation, FIG International Congress, USA.
4-Stubkjaer, Erik and Vibeke Andersons (2005), A MSc study progeramme: An analytical approach to Cadastral Development. Presentation COST 7th Workshop Programme and 8th MC meeting, June 9-11.2005 in Thessaloniki, Greece.
5-VolkanCag¢das, ErikStubkjar.(2011) Design research for cadastral systems.Computers,Environment and urban Systems,35:77-87.