نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی

چکیده

در ادبیات توسعه و بویژه توسعه پایدار روستایی مفهوم مشارکت Participation نقش محوری یافته است. شناخت عوامل مؤثر بر افزایش و یا کاهش انگیزه و تمایل به مشارکت نزد روستاییان زمینه ‌ساز برداشتن گام‌ های دقیق و شفاف در راستای بسترسازی برای مشارکت مردم در برنامه ‌های عمرانی و همراه ساختن یکباره برنامه‌ ریزی، اجرا، نگهداری و ارزشیابی در فرایند برنامه‌ ریزی توسعه پایدار روستایی می گردد. در این مقاله که مبانی رویکردی آن بر اساس تئوری توسعه مشارکتی است، با استفاده از روش‌ های اسنادی، مشاهده‌ ای و میدانی به گردآوری داده ‌ها پرداخته شده و با استفاده از آمار استنباطی بویژه ضریب همبستگی و تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شده است. رابطه بین متغیرهای مستقل میزان آگاهی از ضرورت اجرای طرح های توسعه روستایی، آگاهی از اثرات مثبت طرح‌­های توسعه روستایی، ارزیابی مثبت از فواید امکانات عمرانی روستا با وضعیت مشارکتی مردم در طرح های توسعه روستایی در سطح بالایی دارای رابطه معنی ‌دار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Status and Position of Participation and its Influencing Factors in Rural Planning Case study; Village population of Boukan

نویسنده [English]

  • Hassan Hassanpour Boghdekandi

Master of Geography and Rural Planning

- آزاد ارمکی، تقی ؛ اندیشه نوسازی در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، 1379.
- خاتون ‌آبادی، احمد: مشارکت انسانی و ارتباط دوسویه «چهارچوبی برای تشکیل گروه‌های حافظ منابع طبیعی و توسعه پایدار»، اولین همایش منابع طبیعی، مشارکت و توسعه، دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل ‌ها و مراتع کشور، 1378.
- حسن ‌پور بغده  کندی، حسن: نقش افزایش اشتغال و درآمد بر تثبیت جمعیت روستایی، پایان‌­نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1384.
-رفیع‌­پور، فرامرز: کندوکاوها و پنداشته‌­ها، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1360.
-ساروخانی، باقر: روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد دوم (بینش‌ها و فنون)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1383.
-شاعری، علی محمد: عوامل مؤثر در جلب مشارکت دامداران در ساماندهی دام از جنگل ‌های شمال،اولین همایش منابع طبیعی، مشارکت و توسعه، دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل ‌ها و مراتع کشور، 1378.
-لهسایی‌زاده عبدالعلی: بحران محیط زیست و توسعه همه جانبه و پایدار ، مجموعه مقالات مسائل اجتماعی ایران ، انجمن جامعه شناسی ایران ، تهران : آگه ، 1383 .
- طالب، مهدی: طرحی برای مدیریت روستایی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 39، زمستان1374.
-مطیعی لنگرودی، حسن، برنامه ‌ریزی روستایی با تأکید بر ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1382.
1-Tanvir Ali, Munir Ahmad, Babar Shahbaz, Abid Suleri .2006. Analysis Impact of participatory forest management on financial assets of rural communities in Northwest Pakistan. International Journal of Ecological  Economics 63 ( 2007) 588-593
2-Uphoff,N(1986). Local institutional development: an analytical sourcebook with case. Kumarian press, west Hart ford.