نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

2 کارشناس ارشد اقلیم شناسی

چکیده

پدیده ‌های اقلیمی پیچیده‌ اند. منظور از پیچیدگی این است که پدیده دارای علل متعددی می ‌باشد. روابط متقابل عناصر اقلیمی و همچنین عناصر و عوامل اقلیمی منجر به کاربرد روش‌ های آماری از جمله روش ‌های آماری چند متغیری در بررسی‌ های اقلیمی شده است. یکی از این کاربردها، بررسی و پیش بینی روابط عناصر و عوامل اقلیمی است. کاربرد روش‌ های آماری باعث سهولت این بررسی ‌ها شده است. در این تحقیق به منظور بررسی روابط فوق، رابطه ی میانگین رطوبت نسبی سالانه و تعداد روزهای بارش سالانه  رابطه‌ ی دمای سالانه و تعداد روزهای بارش سالانه ایستگاه زنجان طی دوره آماری 2005- 1956 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش ‌های همبستگی پیرسون استفاده شده است. همبستگی به معنای هم تغییری دو متغیر است. نتایج به دست آمده حاکی از معنادار بودن ضرایب همبستگی متغیرها می ‌باشد. همچنین برای برآورد تعداد روزهای بارش سالانه با توجه به رطوبت نسبی سالانه از رگرسیون ساده خطی استفاده می ‌شود. برای تخمین تعداد روزهای بارش سالانه با توجه به رطوبت نسبی سالانه و دمای سالانه از رگرسیون دو متغیری استفاده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the number of days of annual precipitation based on relative humidity and annual temperature "A Case Study of Zanjan Station"

نویسندگان [English]

  • Hossein Asakareh 1
  • Saeedeh Ashrafi 2

1 member of Faculty, University of Zanjan

2 Master of Climatology

چکیده [English]

Climatic phenomena are complex. The complexity is that the phenomenon has many causes. The interrelationships between climatic elements and factors have led to the application of statistical methods, including multivariate statistical methods in climatic studies. One of these applications is to study and predict the relationship between climatic elements and factors. Application of statistical methods facilitates these studies. In this study, the relationship between the annual relative humidity and annual temperature with the number of annual days of precipitation of Zanjan station during the statistical period of 1956-2005 have been investigated. For this purpose, Pearson correlation methods have been used. Correlation means the covariance of two variables. The results show that the correlation coefficients of the variables are significant. furthermore, simple linear regression is used to estimate the number of annual days of precipitation with respect to annual relative humidity. Two-variable regression will be used to estimate the number of annual days of precipitation with respect to annual relative humidity and annual temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative humidity
  • Correlations
  • Regression
  • Multivariate regression
1- عادل آذر و مؤمنی، آمار و کاربرد آن در مدیریت، سمت، تهران، 1385، جلد اول، چاپ سیزدهم.
2- عادل آذر و مؤمنی، منصور،آمار و کاربرد آن در مدیریت، سمت، تهران، 1384، جلد دوم، چاپ هشتم.
3-  عساکره، حسین، مدل سازی تغییرات مکانی عناصر اقلیمی، مطالعه موردی بارش سالانه اصفهان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 1383، 74.
4- جهانبخش، سعید و ترابی، سیما، بررسی و پیش‌ بینی تغییرات دما و بارش در ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 1383. 74.
5- کاویانی، محمدرضا و علیجانی، بهلول، مبانی آب و هواشناسی، سمت، تهران 1380، چاپ هشتم.
6- کرلینجر، فرد. ان و پدهازور، الازار. جی.  ترجمه  سرایی، حسن(1384)، رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتاری، جلد اول، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول.
7- کرلینجر، فرد، ان و پدهازور، الازار. جی. ترجمه سرایی، حسن(1366)، رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتاری ، جلد دوم، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول.
8- مرادی، حمیدرضا، پیش ‌بینی سیلاب ها بر اساس موقعیت‌­های سامانه­‌های همدیدی در شمال شرق ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 1383، 75.
9- Delsole, Timothy(2007), A Bayesian Framework for Multimodel Regression, Journal of climate, Vol. 20. 2810-2826