نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

محدودیت منابع و اسناد مرتبط با حوزه‌ى فضا درکشور، ضرورت تبیین جایگاه فضا در توسعه‌ى کشور و امنیت پایدار را ایجاب مى‌نماید؛ که ضمن بیان مسائل اساسى و با اهمیت در خصوص فناورى فضایى و فعالیت‌هاى فضایى کشور، حوزه‌هاى تخصصى سنجش از دور و تصویر بردارى فضایى را مورد بررسى قرار دهد. ساختار فضا، رژیم حقوقى فضا، کارکردهاى فضا و فناورى فضایى، مباحث عمده‌اى هستند که در این نوشتار به آن‌ها پرداخته شده است.

عنوان مقاله [English]

Space, fourth dimension of power (part eight and last) Space technology - IRAN

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassan Naami

چکیده [English]

The limitations of resources and documents related to the field of space in the country necessitates clarification of the status of space in the development of the country and sustainable security, which, while expressing the fundamental issues concerning space technology and space activities of the country, examine specialized areas of remote sensing and space imagery. Space structure, space legal regime, space functions and space technology are the major issues addressed in this paper.

شادلو، مهدی و پورابراهیم، حمیدرضا؛ فن‌آوری ماهواره: مجلة صنایع هوا فضا به نقل از- www.telezine. net/2007
صالح‌ آبادی، عباسعلی(1376): جی­‌پی‌­اس­(GPS) و کاربرد آن؛ تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی ن.م.
عابدینی، مهدی(1387)؛ کاربرد نظامی و دفاعی ماهواره‌­­ها؛ مجموعه سخنرانی و مقالات همایش حفاظت در مقابل سنجنده­‌ها:دانشکدة امام هادی(ع)
مالمیریان، حمید(1381)؛ اصول و مبانی سنجش از دور و تعبیر و تفسیر تصاویر ماهواره‌­ای، انتشارات سازمان جغرافیایی ن. م، چاپ دوم
ماهنامة داخلی علمی – ترویجی فضا شمارة 29
مجلة عصر ارتباطات شمارة 21 – اسفند 1386
میر­حیدر، دره(1387)؛ مفاهیم بنیادی در جغرافیای سیاسی: انتشارات سازمان جغرافیایی ن.م
نامی، محمد حسن(1387)، فضا، گذشته، حال و آینده؛ مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش حفاظت در مقابل سنجنده­‌ها، دانشکدة امام هادی(ع)
نشریه نامة دفاع (18)، شمارة3، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی- معاونت پژوهش، 1387
نواده توپچی، حسین(1387)؛ حقوق بین‌­الملل فضا؛ انتشارات سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نواده توپچی، حسین؛ رژیم حقوقی فضای ماورای جوّ زمین و چالش‌های پیش رو: به نقل از سایت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
نواده توپچی، حسین(1387)؛ ملاحظات مربوط به هوا فضا در راهبرد ملی:مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت- پژوهشکده
همت یار، رضا و شکوری، بابک، حقوق بین­‌الملل فضا (چالش‌ها و فرصت­ها)؛
فصلنامة حقوقی پیام قانون، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع، شمارة 24، تابستان1387
 
منابع اینترنتی
 
http://www.aftab.ir/1387
http://www.passky.com/1387
http://www.daneshnameh. Roshd.ir/1387
http://www.telezine.net/2007
http://www.unoosa.org/oosa/SpaceLaw/outerspt/1387
http://www.isa.ir/enc/components/2007
http://www.CSR.IR/1387
http://www.wikipedia. org/Global-positioning-system
http://www.mohamadhamzeh.blogfa.com/- 1387
http://www.spacenews.ir/1376
http://www.yazdit.mihanblog.com/post/1029
http://www.golestantalk.com/1387
http://www.telezine.net/2007
http://www.Msi.jpl.nasa.gov/programs/2007
http://www.daneshpajooh.ir/content/view/1387
http://www.bestofpersia.com/2007