نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 مرکز پژوهشی شیمی جو، ازن و آلودگی هوا اداره کل هواشناسی استان اصفهان

چکیده

گسترش شهرنشینی و توسعه‌ی شهرها به همراه افزایش شتابان جمعیت، توسعه‌ی فعالیت‌های صنعتی یا مصرف سوخت‌های فسیلی، آلودگی هوا را به شدت افزایش داده است، به طوری که عواقب آن در درجه‌ی اول به صورت انواع امراض و بیماری‌های تنفسی، تشدید بیماری‌های قلبی و ریوی، پوستی و ... متوجه ساکنان شهرها می‌شود.
از طرفی پارامترهای اقلیمی از جمله رطوبت، ساعت آفتابی، دما، فشار و میزان تابش خورشید سبب تشدید میزان آلاینده‌ها در جوّ شده و ضریب تأثیر آنها بر انسان و اکوسیستم‌های طبیعی را افزایش می‌دهند. لذا انسان با ایجاد تغییر در ترکیب گازهای مؤثر در حیات موجودات کره‌ی زمین و برهم زدن موازنه‌ی آنها به خود و محیط زیست آسیب وارد نموده و سبب ایجاد تغییرات وسیع در الگوی آب و هوای زمین شده و از طرفی حیات و سلامتی خود را نیز در معرض خطر قرار داده است. در این مقاله ارتباط بین عناصر اقلیمی چون دما، فشار، رطوبت و آلاینده‌های جوّی مانند مونواکسیدکربن (Co) دی اکسید نیتروژن (NO2)، دی اکسید گوگرد (SO2)، هیدورکربن‌ها (HC)  و ذرات معلق (PM10) با شیوع انواع بیماری‌ها در استان اصفهان بررسی شده است. برای این منظور پس از جمع آوری داده ها ، محاسبات آماری انجام گرفت و نتایج به صورت جداول و نمودارها ارائه گردید و ارتباط بین یکایک متغیرها با مبتلایان به بیماری ها بررسی شد.
نتایج نشان می‌دهد که بین عناصر اقلیمی همچون دما، فشار و رطوبت با شیوع بیماری‌های قلبی، ریوی، چشمی ، سرطان پوست رابطه همبستگی معنی دار و قوی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between diseases with climatic elements and atmospheric pollutants in Isfahan province

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Shabani 1
  • Victoria Ezzatian 2

1 Graduate Student - Ahwaz Islamic Azad University

2 Chemistry, Ozone and Air Pollution Research Center, Isfahan Province Meteorological Office

چکیده [English]

The expansion of urbanization and urban development, along with the acceleration of the population growth and the development of industrial activities that consume fossil fuels, has greatly increased the air pollution, with its consequences primarily as a variety of respiratory, cardiovascular, pulmonary, Skin and ... diseases threatening the inhabitants of the cities.
On the other hand, climatic parameters such as humidity, sunshine clock, temperature, air pressure and radiation levels of the sun increase the amount of pollutants in the atmosphere and increase their impact on humans and natural ecosystems. Therefore, by altering the composition of effective gases in the life of the earth's organisms and disturbing their balance, human beings have harmed themselves and the environment, causing extensive changes in the climatic patterns and, on the other hand, have exposed their lives and health to risk. In this paper, the relationship between climatic elements such as temperature, pressure, humidity and atmospheric pollutants such as carbon monoxide (CO), nitrous oxide (NO2), sulfur dioxide (SO2), hydrocarbon (HC) and particulate matter (PM10) with the prevalence of various diseases in Isfahan province have been investigated. For this purpose, after the data collection, statistical calculations were performed and the results were presented as tables and charts and the relationship between each variable and patients suffering diseases was investigated.
The results show that there is a significant correlation between climatic elements such as temperature, pressure and humidity with the prevalence of cardiovascular, pulmonary, ocular and skin cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disease
  • climatic elements
  • pollutant
  • ecology
  • ecosystem
1- استخراج و طبقه بندی آمار از گزارش کشوری سرطان- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
2- اسماعیلی ساری، عباس- آلاینده‌ها، بهداشت و استاندارد در محیط زیست- دانشگاه تربیت مدرس- انتشارات نقش مهر- چاپ اول 1381.
3- بیمارستان صاحب الزمان شهرضا (آمار بیماران بستری شده در شهرضا) (1388- 1385).
4- پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 58، زمستان 1385 .
5- حجازی‌زاده، مقیمی، کاربرد اقلیم در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای- انتشارات پیام نور- چاپ اول- 1386.
6- زمردیان، جعفر، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1378.
7- سازمان حفاظت محیط زیست (آمار ایستگاه میادین لاله، احمد آباد، بزرگمهر، آزادی)- 1388.
8- سازمان هواشناسی استان اصفهان (آمار عناصر اقلیمی (2005- 1999)).
9- غیاث الدین، منصور (تألیف)- آلودگی هوا- انتشارات دانشگاه تهران- چاپ اول ، 1385.
10- فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران- دوره دوم- شماره چهارم- زمستان 1388.
11- مرکز بهداشت استان اصفهان (آمار بیماری‌های واگیر و غیر واگیر) زمستان 1382.
12- مرکز قلب و عروق استان اصفهان (آمار سکته‌های قلبی و مغزی)1386-1380.
13- هوش‌ور، زردشت- پاتولوژی جغرافیای ایران- انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد- چاپ اول- 1381.
14- Chorley, Richardj. In Troduction to Fluvial Processes Methuen & Coltd, Reprinted 1973
15-Heinsohn, R.J. and Kabel, R.L. (1999), sources and control of Air Pollution Prentice Hall new jersey pp652-666
16-http:// hamshahrion line.Ir/ham news
17- http:// arshir.blogfa.com
19- http:// geoqazi.blogfa.com