نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور- مرکز شهرکرد

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید دکتر چمران اهواز

چکیده

در سالهای اخیر مکاتب مختلف فلسفی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأثیر آشکار و عمیقی بر مباحث جغرافیایی گذاشته اند و تفکرات جدیدی را ایجاد نموده اند. رادیکالیسم نیز یکی از این مکاتب می باشد که توانست با ارائه رویکردی ساختارشکنانه در جهت حل هر چه بیشتر مسائلی که فضا بدان دچار بود عمل نماید و زدودن بسیاری از روندهای تثبیت شده در جغرافیا را موجب گردد. در درون چنین رهیافتی ا­ست که جغرافیدانان رادیکال فضای جغرافیایی را یک مقوله تاریخی- اجتماعی- سیاسی می دانند که در طبیعت نقش بسته است. اما آنچه که در این مکتب بیش از همه خودنمایی می کند بهره گیری از ایدئولوژی های مارکسیستی و سوسیالیستی است.
این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که آیا مشروعیت رادیکالیسم در جغرافیا ناشی از تقابل آن با دیدگاه ها و چهارچوب هایی است که فضای جغرافیایی را به سود صاحبان قدرت و سرمایه شکل می دهد یا صرفاً پارادایمی است  که دیدگاه فضایی را به چالش می کشد. در این راه نگارنده تلاش نموده است که با استفاده از روش تحقیق اسنادی و استناد به منابع کتابخانه ای به گردآوری و تجزیه و تحلیل مسائل بپردازد و با بررسی مبانی رادیکالیسم و دیدگاه های مختلف آن، میزان تأثیرپذیری این مکتب از سایر ایدئولوژی ها و همچنین اثرگذاری آن را در مطالعات جغرافیایی تبیین نموده و فضاهای مختلفی را که طرفداران این مکتب در جغرافیا طرح نموده اند، معرفی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Radicalism in Geography

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ramin Ghaffari 1
  • Zahra Ghasemi 2
  • Mahdi Heydaryan 2

1 Assistant Professor of Geography Department of Payame Noor University - Shahrekord Center

2 Master of Geography and Urban Planning Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

In recent years, various philosophical, political, social and economic schools have had a clear and profound influence on the geographic debate and have created new ideas. Radicalism is also one of these schools that was able to provide a deconstructive approach to solve as much as possible the problems that space had to deal with, and to eliminate many of the established trends in geography. It is within this approach that radical geographers consider geographic space to be a historical-socio-political category that has been inscribed in nature. But what is most apparent in this school is the exploitation of Marxist and socialist ideologies.
This article seeks to answer the question whether the legitimacy of radicalism in geography is due to its opposition to the views and frameworks that shape the geographic space for the benefit of the owners of power and capital or merely a paradigm that challenges the space perspective. To reach this goal, the author has tried to collect and analyze the issues using the documentary research method and referring to library resources. By studying the foundations of radicalism and its different perspectives, it clarifies the extent to which this school has been influenced by other ideologies as well as its impact on geographic studies, and discusses the various spaces that the advocates of this school have introduced in geography.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ideology
  • radicalism
  • capital
  • Marxism
  • space organization
1- بشیریه، حسین(1380). تاریخ اندیشه سیاسی در غرب جلد اول. تهران: نشر نی.
2- پوراحمد، احمد(1385).قلمرو و فلسفه‌­ی جغرافیا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
3-پولادی، کمال(1383). تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (قرن بیستم). تهران: نشر مرکز.
4-تایشمن، جنی.­وایت، گراهام(1386). فلسفه­‌ی اروپایی در عصر نو.ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی. تهران: نشر مرکز.
5-شکویی، حسین(1378).اندیشه­‌های نو در فلسفه جغرافیا جلد اول. تهران: انتشارات گیتاشناسی.
6-شکویی، حسین(1383).دیدگاه­‌های نو در جغرافیای شهری جلد اول. تهران: انتشارات سمت.
7-شکویی، حسین(1384). اندیشه­‌های نو در فلسفه جغرافیا جلد دوم. تهران: انتشارات گیتاشناسی.
8-غنی‌نژاد، موسی(1377). جامعه مدنی (آزادی، اقتصاد و سیاست). تهران: انتشارات طرح نو.
9-هاروی، دیوید (1376) عدالت اجتماعی و شهر، ترجمه‌­ی فرخ حسامیان و دیگران. تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌­ریزی شهری.
10- هاروی، دیوید(1386). نئولیبرالیسم، تاریخ مختصر. ترجمه‌­ی محمود عبداله زاده. تهران: نشر اختران.