نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

تولید نقشه‏ هاى شهرى به روش فتوگرامترى، با بهره‏ گیرى از خودکارسازى کلیه مراحل و فرآیندهاى آن، از جمله توجیه نسبى حائز اهمیت مى‏ باشد. علی رغم پیشرفت‏ هاى زیادى که در عرصه فتوگرامترى رقومى انجام یافته، هنوز روش مطمئنى وجود ندارد که بتواند عملیات توجیه نسبى خودکار(ARO)(2) را برروى تصاویر بزرگ مقیاس از نواحى شهرى، اجرا نماید. در بسیارى از مراکز پژوهشى و تحقیقاتى جهان، تلاش گسترده‏ اى بر حل مطمئن شکل منطبق‏ سازى فرآیند تولید نقشه صورت مى ‏پذیرد. در اینجا روشى مورد بررسى قرار گرفته و پیشنهاد مى‏ گردد که از جهاتى داراى ویژگى است و با استفاده از عوارض خطى بریدگى و لبه، تناظریابى سطحى و توجیه نسبى انجام مى ‏گیرد. این روش در شرایطى که تناظر مورد نظر معمول است، تخمین پارامترهاى مدل ریاضى مربوط به عارضه‏ ى دو مجموعه داده‏ اى عارضه اجرا مى‏ کند. زمانى که توجیه نسبى به کار گرفته مى‏ شود، مدل هم صفحه‏ اى براى ارتباط دادن پیکسل ‏هاى لبه ‏هاى انتخاب شده یا براى نقاط عوارض یک زوج تصویر متوالى استفاده مى‏ شود. در اجراى این روش، پارامترهاى توجیه نسبى به ترتیب با استفاده از یک مدل هم صفحه ‏اى براى ارزیابى همه زوج تصویر مناسب، ورودى‏ هاى اولیه و انتخاب محتمل‏ ترین راه حل استفاده مى‏ شود. در نتیجه یک تکنیک عارضه تطبیق که براى حل پارامتر تناظریابى مى‏ شود به طورمستقیم تعیین مى‏ گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Automation of operation of relative justification For large-scale aerial photographs of urban areas

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

The production of urban maps by photogrammetric method, utilizing the automation of all stages and processes, including relative justification, is very important. Despite the many advances made in digital photogrammetry, there is still no reliable way to perform automatic relative justification operation (ARO) on large-scale images of urban areas. In many research and development centers in the world, extensive efforts are being made to secure a consistent formulation for the matching of mapping process. Here, a method is examined and suggested that is special in some ways and is done using linear shear and edge features, surface correspondence and relative justification. This method, in the situation where the correspondence is normal, estimates the parameters of the mathematical model for the feature of two data sets of the feature. When relative justification is used, a single-page model is used to connect the pixels of the selected edges, or, a pair of consecutive images is used for the points of features. In implementing this method, the relative justification parameters are applied, by using a single-page model  to evaluate all of the proper image couple, inputs and selection of the most probable solution, in order. As a result, a feature adaptation technique used to resolve the parameter is directly determined.

1- Ackermann,F(1984) Digital image Correlation:Performance and Potential application in photogrammetry. Photogrammetric Record 11(64),429-439.
2- Ackermann,F.,Krzystek,P(1997)Complete automation of digital aerial triangulation  Photogrammetric Record 15(89),645-656.
3- Haala,B.,Hahn,M.,Shmidt,D(1993)Quality and Performance analysis of
automatic relative orientation,proceedings of the SPIE Conference on
Integrating Photogrammetric Technigues With Scence Analysis and Machine Vision, Orlando, FL, USA, VOL. 1944,PP.140-150.
4- Habib,A.,Lee,Y.R.,Morgan,M(2000)Surface,matching and Change detection using modified Hough Transformation for robust parameter estimation.Photogrammetric Record 17(98)
5- Hannah, M(1990)A System for digital Stereo image matching.
Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 55(12),1765-1770.
6- Learers,V.F(1993)Which,Hough transformation? CVGIP Image
Understanding 41(2),250-264.
7- Schenk,T(2003)Digital Photogrammetry.Tera Science, Laurerille ,pp.266-231.
8- Slama,C.C(1980) Manual of Photogrammetry.4th edn. American Society of
Photogrammetry, Virginia, USA,PP.574-577.