نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیاى طبیعى دانشگاه تهران

2 دانشجوى کارشناسى ارشد جغرافیاى طبیعى دانشگاه تربیت معلم تهران

3 دانشجوى کارشناسى ارشد جغرافیا و برنامه ‏ریزى شهرى دانشکده جغرافیاى دانشگاه تهران

چکیده

خونریزى از دستگاه گوارش یک اورژانس شایع پزشکى است که اغلب به بسترى شدن در بیمارستان مى‏ انجامد. خونریزى قسمت فوقانى دستگاه گوارش شایع‏ ترین عارضه زخم معده (زخم پپتیک)(1) است که مرگ و میر و هزینه بالایى دارد. با توجه به این که ابعاد جسمى، روانى و اجتماعى سلامتى از عناصر اقلیمى تأثیر مى‏ پذیرند، اما اطلاعات دقیقى در مورد تأثیر این عناصر بر تعداد وقوع خونریزى‏ هاى گوارشى در کرمان در دست نیست. همچنین الگوى نوسانات فصلى خونریزى‏ هاى گوارشى نیز نشان داده نشده است. بنابراین هدف این مطالعه تعیین ارتباط عناصر اقلیمى همچون دما و فشار جوّ بر تعداد خونریزى‏ هاى گوارشى و تعیین نوسانات فصلى آن در شهر کرمان مى‏باشد. اطلاعات مربوط به خونریزى گوارشى تعداد 393 بیمار که در طى سال‏هاى 1385 و 1386 به بیمارستان افضلى‏پور کرمان مراجعه کرده بودند در ارتباط با نوسانات فصلى و عناصر اقلیمى همچون دما و فشار جوّ مربوط به این شهر طّى دو سال مذکور تجزیه و تحلیل شد، براى تجزیه و تحلیل از نرم‏ افزار SPSS و آزمون‏هاى ضریب همبستگى پیرسون، آنووا(2)، آزمون  Tاستفاده گردید.
نتایج آزمون آنووا نشان داد که تعداد خونریزى‏ هاى گوارشى در فصل تابستان افزایش و در فصل زمستان کاهش داشت (012/0 = P) همچنین ضریب همبستگى پیرسون نشان داد بین تعداد ماهیانه خونریزى گوارشى و میانگین درجه حرارت ماهیانه ارتباط آمارى مستقیمى وجود دارد به طورى که با افزایش دما تعداد خونریزى گوارشى نیز افزایش مى‏یافت (023/0 = P، 46/0 = r). اما میانگین فشار جوّ با تعداد خونریزى‏ هاى گوارشى ارتباط معنى‏دارى را نشان نداد (77/0 = P، 06/0 = r).
با توجه به نتایج مطالعات حاضر مى‏ توان موقعیت جغرافیایى و شرایط اقلیمى را یکى از عوامل مرتبط با خونریزى‏ هاى گوارشى دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Climate on Gastrointestinal Bleeding in Kerman

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadi 1
  • Hamideh Afsharmanesh 2
  • Sadegh Barzegar 3

1 Professor of Natural Geography Department of Tehran University

2 Graduate student of Natural Geography at Tehran Teacher Training University

3 Graduate Student of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran

چکیده [English]

Gastrointestinal bleeding is a common medical emergency that often leads to hospitalization. Hemorrhage of the upper gastrointestinal part is the most common complication of gastric ulcer (peptic ulcer) (1) with high mortality and cost. In spite of the fact that the physical, psychological and social dimensions of health are affected by the climatic elements, there is no detailed information on the effect of these elements on the incidence of gastrointestinal bleeding in Kerman. Also, the pattern of seasonal fluctuations in gastrointestinal bleeding has not yet been shown. Therefore, the aim of this study is to determine the relationship between climatic elements such as temperature and atmospheric pressure on the number of gastrointestinal bleeding and its seasonal fluctuations in Kerman. Information about gastrointestinal bleeding of 393 patients recorded in Afzalipour Hospital in Kerman during 2006 and 2007 were studied in relation to seasonal fluctuations and climatic elements such as atmospheric pressure and temperature of the city during the two years mentioned above. Data were analyzed by SPSS software using Pearson correlation coefficient, ANOVA and T test.
The results of the Anova test showed that the number of gastrointestinal bleeding increased in summer and decreased in winter (P = 0.012). Also, Pearson correlation coefficient indicated that there was a direct statistical relation between monthly number of gastrointestinal bleeding cases and mean monthly temperature As with rise in temperature, the number of gastrointestinal bleeding also increased (P = 0.023, r = 0.46). However, the number of gastrointestinal bleeding did not show a significant relationship with the mean pressure of the atmosphere (P = 0.77, r = 0.66).
According to the results of this study, the geographical situation and climatic conditions can be considered as one of the factors associated with gastrointestinal bleeding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Climatology
  • climatic elements
  • Gastrointestinal bleeding
  • Seasonal fluctuations
  • Kerman city
1- تیرگر فاخرى حافظ، ستوده منش رسول، على عسکرى على، نورایى مهدى، بررسى عوامل خطر ساز خونریزى از زخم‏هاى پپتیک. فصلنامه علمى پژوهشى دانشگاه علوم پزشکى مازندران. سال پانزدهم، شماره 46. 1384. ص 69 - 76.
2- محمدى حسین، ارتباط عناصر اقلیمى و آلاینده‏هاى شهر تهران با مرگ و میرهاى ناشى از بیماریهاى قلبى (دوره مطالعاتى 1999 - 2003). پژوهش‏هاى جغرافیایى. شماره 85، زمستان 1385. ص 65 - 47.
3- Archimandritis A, Tjivras M, Tsirantonaki M et al. Symptomatic peptic ulcer: Is there any seasonal variation? An endoscopic retrospective study.J.Clin. Gastroenterol. 1995: 20:254-7.
4- Beaumont W. Seasonal incidence of upper gastrointestinal tract bleeding. JAMA 1966; 198: 184-5.
5-  Bendahan J, Gilboa S, Paran H, et al. Seasonal pattern in the incidence of bleeding caused by peptic ulcer in Israel. Am Gastroenterol 1992; 87: 733-5.
6- Bodhe YG, Mokashi RY. Seasonal variation in the incidence of peptic ulcer perforation, Int. J. Biometereol. 1975; 19: 85-92.
7- Boles RS, Westerman MP Seasonal incidence and precipitation causes of hemorrhage from peptic ulcer. JAMA 1954; 156: 1379-83.
8- Csendes A, Medina E, Korn O, et al. Epidemiological and etiological aspects of upper digestive hemorrhage. Multicenter study in nine Chilean hospitals (1980 - 1990). Rev Med Chil 1995; 123: 298-305.
9- Gardiner GC, Pinsky W, Myerson RM. The seasonal incidence of peptic ulcer activity - fact or fancy? Am. J. Gastroenterol. 1966; 45: 22.
10-  Gary R. Zuckerman, DO. Acute gastrointestinal bleeding: clinical essentials for the initial evaluation and risk assessment by the primary care physician, JAOA 2000; 100 (12): 54-57.
11- Jiranek GC, Kozarek RA. A costeffective approach to the patient with peptic ulcer bleeding. Surg Clin North peptic ulcer bleeding. Surg Clin North Am,. 1996; 76 (1): 83-103.
12- Longstreth, GF "Epidemiology of hospitalization for acute upper gastrointestinal hemorrhage: A population - based study". Amj Gastroenterol 1995;90:206-10.
13- Lopez-Cepero JM, et al. Influence of climatic factors on the incidence of upper gastrointestinal bleeding. Gastroenterol Hepatol. 2005 Nov; 28 (9):540-5.
14- Meaden C, Makin AJ. Diagnosis and treatment of patients with gastrointestinal bleeding. Curr Anaesthesia Crit Care2004; 15:123-32.
15- Mejia Cordero, et al. Seasonal variation in upper gastrointestinal bleeding associated with portal hypertension. Rev Gastroenterol Peru. 2006 Jul-Sep; 26(3): 278-82..
16- Nomura T et al. Influence of climatic factors in the incidence of upper Gastrointestinal bleeding. Journal of Gastroenterology and Hepatology (2001)16,619-623.
17- Orhan SEZGIN, Engin ALTINTA. Anll TOMBAK. Effects of seasonal variations on acute upper gastrointestinal bleeding and its etiology. Turk J Gastroenterol 2007; 18 (3): 172 - 176.
18- Scholtyssek S, Allmendinger G, Blaich E, Schmid E. Seasonal incidence of duodenal ulcer - a myth? Z Gastroenterol 1986; 24:175-8.
19- Shih, SC, Lin TH, Kao CR. Seasonal variation of peptic ulcer hemorrhage. Zhonghua Yi ×ue Za Zhi 1993; 52:258-61.
20-  Sudha ×irasagar, MBBS, Herng-Ching Lin, Chin-Shyan Chen, Role of Meteorological Factors in Duodenal Ulcer Seasonality A Nation - wide, Population - Based Study. J Gen Intern Med 22 (10): 1439-46.
21- Tahri N,Amouri A, Fekih H, El-Euch F, Krichen MS. Meterologic conditions and esophageal varices rupture. Ann Med Intern (paris) 2003; 154(8): 509-14.
22- Thomopoulos KC, Katsakoulis EC, Margaritis VG, Mimidis KP, Vagianos CE Nikolopoulou VN. Seasonality in the prevalence of acute upper gastrointestinal bleeding. J Clin Gastroenterol. 1997 Dec; 25 (4): 576-9.
23- Tsai CJ, Lin CY. Seasonal changes in symptomatic duodenal ulcer activity in Taiwan: a comparison between subjects with and without hemorrhage.J. Intern. Med. 1998; 244:405-10.
24- Tulassay Z, Papp J, Lengyel G, Szathmari M. Seasonal disposition of gastroduodenal ulcer - legend or reality? Wien Med Wochenschr 1987; 137: 76-8.
25-Zimmerman J, er al. Seasonal fluctuations in acute upper gastrointestinal bleeding: lack of effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Am J Gastroenterol. 1992 Nov;87 (11): 1587 – 90.