نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمى دانشگاه پیام نور

چکیده

افزایش روزافزون مسافرین و مسافرت هاى هوایى و تحول سریع ترابرى هوایى و افزایش حجم و مقدار آنها مسائلى را در مکان‏ یابى فرودگاه‏ ها پدید آورده که حل آن‏ها مستلزم برنامه‏ ریزى و بکار گرفتن دانش و فنون فرودگاهى و هوانوردى مى‏باشد. ایجاد فرودگاه ‏ها با ملاحظه مقتضیات آن که فضاى قابل توجهى را در مجاور یک شهر نیاز دارد مستلزم سرمایه ‏گذارى زیاد مى‏باشد. لذا احداث آن احتیاج به مطالعه همه جانبه اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و زیست محیطى داشته و محل آن از نظر موقعیت طبیعى، زمین‏ شناسى و هواشناسى باید مناسب باشد. بدین منظور در این مقاله ضمن ارائه شاخص ‏هاى استاندارد در مکان‏یابى فرودگاه‏ ها مشکلات حاکم بر فرودگاه مهرآباد را نیز مورد بررسى قرار مى‏ دهیم.

عنوان مقاله [English]

An analysis of the location of airports based on standard indicators

نویسنده [English]

  • Mohsen Saghaee

Faculty Member of Payame Noor University

چکیده [English]

The daily increase in air travel and the number of passengers, the rapid development of air transportation, and the increase in their extent have created issues in the locating of airports, which require the planning and application of airport and aeronautical knowledge and techniques. Establishing airports, with due regard to thier requirements demanding significant space in the vicinity of a city, requires a great deal of investment. Therefore, its construction requires a comprehensive economic, social, political and environmental study, and its location should be appropriate in terms of natural, geological and meteorological conditions. For this purpose, in this paper, while presenting the standard indexes in the location of airports, we also examine the problems of Mehrabad Airport.

1- بهرام سلطانى، کامبیز، مجموعه مباحث و روشهاى شهرسازى، محیط زیست، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازى و معمارى ایران، 1371.
2- بهرام سلطانى، کامبیز، مجموعه مباحث و روشهاى شهرسازى، معیارهاى آسایش صوتى، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازى و معمارى ایران، 1374.
3- بهبهانى، حمید و مختار ایمانى، طرح و محاسبه فرودگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1373.
4- سقائى، محسن، تحلیلى از پارامترهاى هواشناسى و ارتباط آنها با امور هوانورد، پایان‏نامه کارشناسى، دانشگاه اصفهان، 1371.
5- سقائى، محسن، برنامه‏ریزى حمل و نقل هوایى داخل شهرهاى ایران (مورد مطالعه: پروازهاى هواپیمایى جمهورى اسلامى ایران) پایان نامه دکترا، دانشگاه اصفهان، 1386.
6- صفارزاده، محمود و غلامرضا معصومى، برنامه‏ریزى و طراحى فرودگاه: جلد اول، مرکز چاپ و انتشار مؤسسه عالى آموزشى و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى، 1383.
7- فرید، یداله، سیر اندیشه در قلمرو جغرافیایى انسانى، انتشارات دانشگاه تبریز، 1370.
8- قره‏نژاد، حسن، جغرافیاى تعیین محل صنایع، چاپ آیتى اصفهان، 1373.
9- گزارش مقدماتى «اثرات حمل و نقل بر محیط زیست» معاونت برنامه‏ریزى بودجه، گزارش (1-5 / م)، تهران، 1366.
10- یاربخت، جهانگیر، هواپیمایى و هوانوردى در ایران و جهان، نشاط اصفهان، 1376.