نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیاى دانشگاه پیام نور مرکز شاهین‏ شهر

2 کارشناس ارشد جامعه‏ شناسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد دهاقان

چکیده

امروزه گردشگرى بعنوان صنعتى پاک در دنیاى مدرن و پست مدرن قادر است تا با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملّى نقشى مهم و مؤثر در توسعه ‏ى پایدار جوامع انسانى ایفا نماید.
براین مبنا مقاله‏ ى حاضر در راستاى پاسخ به پرسش‏ هایى چند، برآن است تا به کمک مطالعات کتابخانه‏ اى و تجزیه و تحلیل آخرین آمار رسمى ارائه شده از سوى مراجع معتبر ملّى و بین ‏المللى، ضمن تشریح شرایط موجود، برآوردى از کارکرد صنعت مذکور در ایجاد فرصت ‏هاى شغلى و درآمد ملّى، در افق 2020 میلادى ارائه نماید.
نتایج حاصل نشان مى‏ دهد که با وجود تأثیرانکارناپذیر گردشگرى بر شاخص‏ هاى مذکور، متأسفانه به دلیل عدم توازن بین آمار گردشگران خارج شده و وارد شده به کشور، شاهد تراز بازرگانى منفى در بخش اعظمى از دوره ‏ى زمانى تحقیق مى‏باشیم. امرى که جبران آن تنها با بازنگرى در سیاست ‏هاى جارى، تدوین و اجراى راهبردهاى ساختارى- کارکردى، در حوزه مذکور محقق مى‏ گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Tourism Functioning in Creating Employment and Gross National Income

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ramin Ghaffari 1
  • Masoumeh Torki Harchagani 2

1 Assistant Professor, Department of Geography, Payam Noor University, Shahin Shahr Center

2 Master of of Sociology, Islamic Azad University, Dehaghan Branch

چکیده [English]

Today, tourism as a clean industry in a modern and postmodern world is able to play an important and effective role in the sustainable development of human societies by creating employment and increasing national income.
Based on this fact, the present article, while describing current situation, aims to present an estimate of the industry’s role in creating occupational opportunities and national income in the 2020 horizon through answering a number of questions by taking advantage of secondary studies and analyzing the latest official statistics provided by accredited national and international authorities.
The results show that, despite the undeniable impacts of tourism on the above mentioned indicators, we unfortunately see a negative balance of trade in much of the time period studied due to the imbalance between the statistics of tourists entering and leaving the country. This imbalance might be compensated for only through a review of the current policies, the formulation and implementation of structural-functional strategies in this field.

- ایرانپور، خسرو(1384)، روزنامه‏ى اطلاعات، ویژه‏ى گردشگرى، شماره‏ى 23528.
- پاپلى یزدى، محمدحسین و سقایى، مهدى (1385) گردشگرى (ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سمت، تهران.
- پارسائیان، على و اعرابى، سیدمحمد(1377)جهانگردى در چشم‏اندازى جامع، انتشارات دفتر پژوهش‏هاى فرهنگى، تهران.
- پدریان،مرتضى(1374)اثرات اقتصادى - فرهنگى توریسم، مجموعه‏ى مقالات برگزیده‏ى سمینار اصفهان و جاذبه‏هاى ایرانگردى و جهانگردى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، اصفهان.
- رضوانى، على‏اصغر(1374)جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور،تهران.
- رحمانپور،مسعود(1379)مشکل گردشگرى کجاست، ماهنامه‏ى مسافران، شماره سى و چهار.
- رکن الدین افتخارى، علیرضا و مهدوى، مهدى(1385) راهکارهاى توسعه‏ى گردشگرى روستایى با استفاده از مدل SWOT: دهستان لواسان کوچک، فصلنامه مدرّس علوم انسانى، دوره‏ى 10 شماره‏ى 2، دانشگاه تربیت مدرّس، تهران.
- سازمان ایرانگردى و جهانگردى، معاونت تحقیقات، آموزش و برنامه‏ریزى (1378) تعاریف متغیرهاى آمارى، تهران.
- صباغ کرمانى، مجید(1380) اقتصاد منطقه‏اى - تئورى‏ها و مدل‏ها، انتشارات سمت،تهران.
- کارگر، بهمن (1386) توسعه، شهرنشینى و صنعت گردشگرى در ایران، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح،تهران.
- World Tourism Organization(2005) Compendium of tourism statistics(2001-2005)WTO Press
- World Travel and Tourism Council(1993)travel and tourism:the world's targest in Brussels.
- Jonish,J and R.E Peterson (1963) "Impact of tourism Hawaii",the Cornell H.R.A. Quarterly,wttc.
-Richter,L.K.(1989) the politics of tourism in Asia,Honnolulu. university of Hawaii press.